Sprawozdania

Łączne sprawozdanie finansowe za rok 2022

Łączne sprawozdanie finansowe za rok 2021

Łączne sprawozdanie finansowe za rok 2020

Łączne sprawozdanie finansowe za rok 2019

Uchwała Nr SO-5/0951/402/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 9 lutego 2021r.

Uchwała Nr SO-5/0951/402/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 9 lutego 2021r.

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wierzbinek na 2021 rok

Uchwała Nr SO-5/0951/403/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 9 lutego 2021r.

Uchwała Nr SO-5/0951/403/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 9 lutego 2021r.

w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wierzbinek

Sprawozdanie Nr SO-0951/48/P/5/Ko/2019

Sprawozdanie Nr SO-0951/22/P/5/Ko/2016

Sprawozdanie Nr SO-0951/32/P/5/Ko/2015

Sprawozdanie Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

Sprawozdanie Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

Sprawozdanie Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Sprawozdanie Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie  Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Sprawozdanie Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE

Sprawozdanie Rb-Z

Sprawozdanie

Rb-Z KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE ZOBOW IĄZAŃ W EDŁUG TYTUŁÓW D ŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Sprawozdanie 3D347297E5439293

Sprawozdanie 3D347297E5439293

Sprawozdanie 7E4FCFC18EA8D0D8

Sprawozdanie 7E4FCFC18EA8D0D8