Uchwały Rady Gminy 2008

Uchwała Nr XXIV/151/08

Uchwała Nr XXIV/151/08 w sprawie wydatku budżetu gminy, który w 2008 roku nie wygasa z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr XXIV/152/08

Uchwała Nr XXIV/152/08 w sprawie  zmiany uchwały Nr XII/75/07 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych

Uchwała Nr XXIV/150/08

Uchwała Nr XXIV/150/08 w sprawie przystąpienia Gminy Wierzbinek do Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" działającego jako Lokalna Grupa Działania

Uchwała Nr XXIV/149/08

Uchwała Nr XXIV/149/08 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

Uchwała Nr XXIV/148/08

Dokument: Uchwała Nr XXIV/148/08
w sprawie:

budżetu gminy na rok 2009

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 30.12.2008
Data wejścia w życie: 01.01.2009
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:

Uchwała Nr XXXVI/229/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 grudnia 2009 roku
Uchwała Nr XXXV/227/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 grudnia 2009 r.
Uchwała Rady Gminy Wierzbinek Nr XXVI/164/09 z dnia 12 marca 2009 roku
Zarządzenie Wójta Gminy Wierzbinek Nr 22/09 z dnia 25 marca 2009 roku
Uchwała Rady Gminy Wierzbinek Nr XXVII/175/09 z dnia 8 kwietnia 2009 roku
Uchwała Rady Gminy Wierzbinek Nr XXIX/178/09 z dnia 15 maja 2009 roku
Zarządzenie Wójta Gminy Wierzbinek Nr 27/09 z dnia 4 czerwca 2009 roku
Uchwała Rady Gminy Wierzbinek Nr XXX/183/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku
Zarządzenie Wójta Gminy Wierzbinek Nr 39/09 z dnia 10 sierpnia 2009 roku
Uchwała Rady Gminy Wierzbinek Nr XXXI/188/09 z dnia 17 sierpnia 2009 rok
Uchwała Rady Gminy Wierzbinek Nr XXXII/196/09 z dnia 18 września 2009 roku
Uchwała Rady Gminy Wierzbinek Nr XXXIII/214/09 z dnia 14 października 2009 roku
Zarządzenie Wójta Gminy Wierzbinek Nr 48/09 z dnia 9 listopada 2009 roku
Zarządzenie Wójta Gminy Wierzbinek Nr 50/09 z dnia 12 listopada 2009 roku
Uchwała Rady Gminy Wierzbinek Nr XXXIV/218/09 z dnia 17 listopada 2009 roku
Zarządzenie Wójta Gminy Wierzbinek Nr 54/09 z dnia 27 listopada 2009 roku

Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XXIV/147/08

Uchwała Nr XXIV/147/08 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2008

Uchwała Nr XXIV/146/08

Uchwała Nr XXIV/146/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbinek

Uchwała Nr XXIII/145/08

Uchwała Nr XXIII/145/08 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2009

Uchwała Nr XXIII/144/08

Uchwała Nr XXIII/144/08 w sprawie Statutu Zakładu Komunalnego w Wierzbinku

Uchwała Nr XXIII/143/08

Uchwała Nr XXIII/143/08 w sprawie  ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Komunalnego w Wierzbinku

Uchwała Nr XXIII/142/08

Uchwała Nr XXIII/142/08 w sprawie  przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wierzbinek na lata 2008-2015

Uchwała Nr XXIII/141/08

Uchwała Nr XXIII/141/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarowym organizowanym przez  Państwową Straż Pożarną lub Gminę

Uchwała Nr XXIII/140/08

Uchwała Nr XXIII/140/08 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w Gminie Wierzbinek na rok 2009

Uchwała Nr XXIII/139/08

Uchwała Nr XXIII/139/08 w sprawie  uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2009

Uchwała Nr XXIII/138/08

Uchwała Nr XXIII/138/08 w sprawie   zmian w budżecie gminy na rok 2008

Uchwała Nr XXIII/137/08

Uchwała Nr XXIII/137/08 w sprawie  udzielenia poręczenia wekslowego za weksel in blanco w związku ze współfinansowaniem  przygotowania przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego" wskazanego przez Ministra Środowiska do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności

Uchwała Nr XXII/136/08

Uchwała Nr XXII/136/08 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXII/135/08

Uchwała Nr XXII/135/08 w sprawiezmiany Uchwały nr 236/XXXVI/06 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29.06.2006r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek

Uchwała Nr XXII/134/08

Uchwała Nr XXII/134/08 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Wierzbinek, Sadlno i Zakrzewek z przeznaczeniem na budowę nowego budynku Urzędu Gminy w Wierzbinku

Uchwała Nr XXII/133/08

Uchwała Nr XXII/133/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała Nr XXII/132/08

Uchwała Nr XXII/132/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Uchwała Nr XXII/131/08

Uchwała Nr XXII/131/08 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny  doraźnych zastępstw, dodatku mieszkaniowego, nagród oraz wysokość innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wierzbinek

Uchwała Nr XXII/130/08

Uchwała Nr XXII/130/08 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do sporządzania spisów inwentaryzacyjnych mienia

Uchwała Nr XXII/129/08

Uchwała Nr XXII/129/08 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Uchwała Nr XXI/128/08

Uchwała Nr XXI/128/08 w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 244/1 o powierzchni 0,11 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Zaryń stanowiącej własność Państwa Józefy i Tadeusza Sucharskich

Uchwała Nr XXI/127/08

Uchwała Nr XXI/127/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/92/08 z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na odnowę dróg powiatowych

Uchwała Nr XXI/126/08

Uchwała Nr XXI/126/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/92/08 z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na odnowę dróg powiatowych

Uchwała Nr XXI/125/08

Uchwała Nr XXI/125/08 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2008

Uchwała Nr XXI/124/08

Uchwała Nr XXI/124/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 60/32 o powierzchni 0,0942 ha położonej w Wierzbinku

Uchwała Nr XXI/123/08

Uchwała Nr XXI/123/08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków

Uchwała Nr XX/122/08

Uchwała Nr XX/122/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Uchwała Nr XX/121/08

Uchwała Nr XX/121/08 w sprawie przejęcia drogi nr ewidencyjny 5092/2 obręb geodezyjny Racięcin figurującej na Skarb Państwa - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Konin

Uchwała Nr XX/120/08

Uchwała Nr XX/120/08 w sprawie  odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego Kopalni Tomisławice na terenie gminy Wierzbinek

Uchwała Nr XX/119/08

Uchwała Nr XX/119/08 w sprawie  powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Uchwała Nr XX/118/08

Uchwała Nr XX/118/08 w sprawie  ustalenie dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa

Uchwała Nr XX/117/08

Uchwała Nr XX/117/08 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku położonym na działce numer 99/1 w Zielonce w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr XX/116/08

Uchwała Nr XX/116/08 w sprawie  sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 244 o powierzchni 1,4600 ha położonej w Goczkach

Uchwała Nr XIX/115/08

Uchwała Nr XIX/115/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy

Uchwała Nr XIX/114/08

Uchwała Nr XIX/114/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Uchwała Nr XIX/113/08

Uchwała Nr XIX/113/08 w sprawie nabycia nieruchomości z przeznaczeniem na oczyszczalnię ścieków w Sadlnie

Uchwała Nr XIX/112/08

Uchwała Nr XIX/112/08 w sprawie  zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

Uchwała Nr XIX/111/08

Uchwała Nr XIX/111/08 w sprawie  sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem działki 100 o powierzchni 0,23 ha położonej w Starej Rudzie

Uchwała Nr XVIII/110/08

Uchwała Nr XVIII/110/08 w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy Wierzbinek za rok 2007

Uchwała Nr XVII/109/08

Uchwała Nr XVII/109/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Uchwała Nr XVII/108/08

Uchwała Nr XVII/108/08 w sprawie  zmiany Uchwały Nr 247/XXXVI/2006 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 czerwca 2006r roku w sprawie zasad i trybu postępowania , udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własność gminy

Uchwała Nr XVII/107/08

Uchwała Nr XVII/107/08 w sprawie  dotacji dla Zakładu Komunalnego na zakupy inwestycyjne

Uchwała Nr XVII/106/08

Uchwała Nr XVII/106/08 w sprawie  ustalenia na terenie Gminy Wierzbinek planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów

Uchwała Nr XVII/105/08

Uchwała Nr XVII/105/08 w sprawie  likwidacji Szkoły Podstawowej w Synogaci

Uchwała Nr XVII/104/08

Uchwała Nr XVII/104/08 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

Uchwała Nr XVII/103/08

Uchwała Nr XVII/103/08 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/101/08 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 1 kwietnia 2008 roku

Uchwała Nr XVI/102/08

Uchwała Nr XVI/102/08 w sprawie przystąpienia do realizacji zadań w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i Upowszechnienie  aktywnej integracji  przez ośrodki pomocy społeczne  - projekty systemowe

Uchwała Nr XVI/101/08

Uchwała Nr XVI/101/08 w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego

Uchwała Nr XVI/100/08

Uchwała Nr XVI/100/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Uchwała Nr XV/99/08

Uchwała Nr XV/99/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Uchwała Nr XV/98/08

Uchwała Nr XV/98/08 w sprawie o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Synogaci

Uchwała Nr XV/97/08

Uchwała Nr XIV/97/08 w sprawie poboru podatków - rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa

Uchwała Nr XIV/96/08

Uchwała Nr XIV/96/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Uchwała Nr XIV/95/08

Uchwała Nr XIV/95/08 w sprawie  rozłożenia na raty  wierzytelności Gminy Wierzbinek do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja  podatkowa, z tytułu  należności pieniężnych  powstałych ze sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 33/1 poł. w Wierzbinku obręb geodezyjny  Chlebowo oraz ustalenia organu do tego upoważnionego

Uchwała Nr XIV/94/08

Uchwała Nr XIV/94/08 w sprawie  nabycia nieruchomości położonych w Chlebowie stanowiących własność Joanny i Tomasza Zawieruszyńskich z przeznaczeniem na Gminne boisko sportowe

Uchwała Nr XIV/93/08

Uchwała Nr XIV/93/08 w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XIV/92/08

Uchwała Nr XIV/92/08 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na odnowę dróg powiatowych

Uchwała Nr XIV/91/08

Uchwała Nr XIV/91/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Konina z przeznaczeniem na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Koninie

Uchwała Nr XIV/90/08

Uchwała Nr XIV/90/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

Uchwała Nr XIV/89/08

Uchwała Nr XIV/89/08 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów narkomanii w Gminie Wierzbinek na rok 2008

Uchwała Nr XIV/88/08

Uchwała Nr XIV/88/08 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych  na rok 2008

Uchwała Nr XIV/87/08

Uchwała Nr XIV/87/08 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego kopalni Lubstów na terenie gminy Wierzbinek