Uchwała Nr XVIII/145/12

Dokument:

Uchwała Nr  XVIII/145/12  Rady Gminy Wierzbinek;                                                                                                                                

w sprawie: upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie
Gminy Wierzbinek

Data przyjęcia lub publikacji: 25 czerwca 2012 roku
Data wejścia w życie

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Tekst dokumentu: w formie pdf
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr: -