Uchwały Rady Gminy 2014

UCHWAŁA Nr III/13/14

Dokument

UCHWAŁA Nr III/13/14

w sprawie: odmowy zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wierzbinek
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2015r.
Tekst dokumentu: w formacie pdf; 
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr III/12/14

Dokument

UCHWAŁA Nr III/12/14

w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na rok 2015
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.
Tekst dokumentu: w formacie pdf; 
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr III/11/14

Dokument

UCHWAŁA Nr III/11/14

w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii
w Gminie Wierzbinek na rok 2015
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2015r.
Tekst dokumentu: w formacie pdf; 
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr III/10/14

Dokument

UCHWAŁA Nr III/10/14

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia
2014 roku
Tekst dokumentu: w formacie pdf; 
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr III/9/14

Dokument

UCHWAŁA Nr III/9/14

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek
na lata 2014– 2022
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf; 
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr III/8/14

Dokument

UCHWAŁA Nr III/8/14

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2014
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf; 
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr III/7/14

Dokument

UCHWAŁA Nr III/7/14

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2015
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Tekst dokumentu: w formacie pdf; plus  załączniki
Załączniki:

 

Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr III/6/14

Dokument

UCHWAŁA Nr III/6/14

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek
na lata 2015 – 2022
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Tekst dokumentu: w formacie pdf plus załączniki
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr II/5/14

Dokument

UCHWAŁA Nr II/5/14

w sprawie: skargi na działalność Wójta Gminy Wierzbinek
Data przyjęcia lub publikacji: 16 grudnia 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr II/4/14

Dokument

UCHWAŁA Nr II/4/14

w sprawie: powołania stałych Komisji Rady oraz ustalenia ich składu
Data przyjęcia lub publikacji: 16 grudnia 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr II/3/14

Dokument

UCHWAŁA Nr II/3/14

w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej
Data przyjęcia lub publikacji: 16 grudnia 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr I/2/14

Dokument

UCHWAŁA Nr I/2/14

w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Data przyjęcia lub publikacji: 1 grudnia 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr I/1/14

Dokument

UCHWAŁA Nr I/1/14

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Data przyjęcia lub publikacji: 1 grudnia 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/375/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVIII/375/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: podjęcia czynności prawnych mających na celu połączenie gminnych instytucji
kultury – „Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku” i „Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wierzbinku”
Data przyjęcia lub publikacji: 6 listopada 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/374/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVIII/374/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: obniżenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku
rolnego na rok 2015
Data przyjęcia lub publikacji: 6 listopada 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/373/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVIII/373/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Wierzbinek Nr XXXIV/313/14 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie długoterminowego kredytu bankowego
Data przyjęcia lub publikacji: 6 listopada 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/372/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVIII/372/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/314 /14 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 marca 2014
roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Data przyjęcia lub publikacji: 6 listopada 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/371/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVIII/371/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek
na lata 2014– 2022
Data przyjęcia lub publikacji: 6 listopada 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/370/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVIII/370/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2014
Data przyjęcia lub publikacji: 6 listopada 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/369/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVIII/369/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego
Data przyjęcia lub publikacji: 6 listopada 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała podlega opublikowaniu w miejscach publicznych na terenie Gminy Wierzbinek.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/368/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVIII/368/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzbinek
na lata 2015-2019
Data przyjęcia lub publikacji: 6 listopada 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/367/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVIII/367/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wyrażenia opinii o wysokości ceny za odzysk i unieszkodliwianie jednej tony
zmieszanych odpadów komunalnych na rok 2015.
Data przyjęcia lub publikacji: 6 listopada 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/366/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVIII/366/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony
- działki nr 180 położonej w obrębie geodezyjnym Nykiel
Data przyjęcia lub publikacji: 6 listopada 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/365/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVIII/365/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony
- części działki nr 150 położonej w obrębie geodezyjnym Wilcza Kłoda
Data przyjęcia lub publikacji: 6 listopada 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/364/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVIII/364/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony
- działek nr 26, 54/2 i 87 położonych w obrębie geodezyjnym Kalina
Data przyjęcia lub publikacji: 6 listopada 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/363/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVIII/363/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony
- działki nr 196 położonej w obrębie geodezyjnym Obory
Data przyjęcia lub publikacji: 6 listopada 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.11.2014 r.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXVII/362/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVII/362/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej
Spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie
Data przyjęcia lub publikacji: 17 września 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXVII/361/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVII/361/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbinek z przeznaczeniem na
realizowane w roku 2014 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbinek nie
stanowiących jej wyłącznej własności
Data przyjęcia lub publikacji: 17 września 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXVII/360/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVII/360/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek
na lata 2014– 2022
Data przyjęcia lub publikacji: 17 września 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXVII/359/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVII/359/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2014
Data przyjęcia lub publikacji: 17 września 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXVII/358/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVII/358/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXX/257/13 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 18 października
2013 roku w sprawie wniosku dotyczącego zmian nazw miejscowości na terenie Gminy Wierzbinek
Data przyjęcia lub publikacji: 17 września 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie Gminy Wierzbinek.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXVII/357/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVII/357/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnych, oznaczonych numerami 60/24 i 60/27 w obrębie Chlebowo służebnością przesyłu
Data przyjęcia lub publikacji: 17 września 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXVI/356/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVI/356/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2014
Data przyjęcia lub publikacji: 7 sierpnia 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXVI/355/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVI/355/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości niezabudowanej
położonej w obrębie Mąkoszyn oznaczonej nr ewidencyjnym działki 497/2 o powierzchni 0,3557 ha
Data przyjęcia lub publikacji: 7 sierpnia 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXVI/354/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVI/354/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zbycia na rzecz PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. w trybie
bezprzetargowym działek po byłej kolejce wąskotorowej położonych w obrębach geodezyjnych Tomisławice, Kryszkowice i Palmowo
Data przyjęcia lub publikacji: 7 sierpnia 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXVI/353/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVI/353/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej, oznaczonej numerem
ewidencyjnym 192 w obrębie Teresewo służebnością przechodu i przejazdu
Data przyjęcia lub publikacji: 7 sierpnia 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXVI/352/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVI/352/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Wierzbinek
Data przyjęcia lub publikacji: 7 sierpnia 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
Traci moc uchwała z Nr XXV/223/13 Rady Gminy Wierzbinek z  dnia 16  kwietnia 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Wierzbinek, na podstawie której udzielano dotacji w roku 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXV/351/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/351/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2014
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXV/350/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/350/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: konsultacji z mieszkańcami w zakresie zmian rodzajów miejscowości,
zniesienia urzędowych nazw miejscowości, zmian nazw i rodzajów miejscowości,
zmian nazw miejscowości, ustalenia urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości
na terenie Gminy Wierzbinek
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXV/349/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/349/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXV/348/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/348/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnych, oznaczononych numerami ewidencyjnymi 5087/2 w obrębie Boguszyce, 60/24 w obrębie Chlebowo,192 w obrębie
Teresewo i 106 w obrębie Łysek służebnością przesyłu
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXV/347/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/347/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zbycia PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. w trybie bezprzetargowym
nieruchomości (rowów i jednej drogi) położonych w obrębach geodezyjnych Boguszyce, Kryszkowice i Ostrowo
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXV/346/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/346/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym
działki 70 o powierzchni 0,4700 ha położonej w obrębie geodezyjnym Teresewo
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXV/345/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/345/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: nadania Statutu Sołectwa Ziemięcin
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXV/344/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/344/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: nadania Statutu Sołectwa Zielonka
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXV/343/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/343/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: nadania Statutu Sołectwa Zaryń
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXV/342/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/342/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: nadania Statutu Sołectwa Zakrzewek
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXV/341/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/341/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: nadania Statutu Sołectwa Witkowice
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXV/340/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/340/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: nadania Statutu Sołectwa Wilcza Kłoda
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXV/339/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/339/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: nadania Statutu Sołectwa Wierzbinek
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXV/337/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/337/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Synogać
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXV/338/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/338/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: nadania Statutu Sołectwa Tomisławice
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXV/336/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/336/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: nadania Statutu Sołectwa Stara Ruda
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXV/335/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/335/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Słomkowo
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXV/334/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/334/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: nadania Statutu Sołectwa Sadlno
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXV/333/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/333/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: nadania Statutu Sołectwa Posada
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXV/332/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/332/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: nadania Statutu Sołectwa Racięcin
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXV/331/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/331/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: nadania Statutu Sołectwa Mąkoszyn
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXV/330/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/330/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Morzyczyn
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXV/329/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/329/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: nadania Statutu Sołectwa Łysek
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXV/328/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/328/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: nadania Statutu Sołectwa Kwiatkowo
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXV/327/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/327/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: nadania Statutu Sołectwa Kryszkowice
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXV/326/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/326/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Kazubek
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXV/325/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/325/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: nadania Statutu Sołectwa Kalina
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXV/324/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/324/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: nadania Statutu Sołectwa Helenowo
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXV/323/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/323/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: nadania Statutu Sołectwa Goczki
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXV/322/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/322/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Boguszyce
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXV/321/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/321/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Wierzbinek nr 8/93 z dnia
16 marca 1993 roku w sprawie utworzenia sołectwa w Helenowie
oraz zmiany granic sołectwa Sadlno
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXV/319/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/319/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Gminy Wierzbinek nr 44/90 z dnia
27 grudnia 1990 roku w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXV/320/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/320/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Wierzbinek nr 18/92 z dnia
16 czerwca 1992 roku w sprawie utworzenia sołectwa w Kwiatkowie
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXV/318/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/318/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wierzbinek za rok 2013.
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXV/317/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/317/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za 2013 rok.
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXIV/316/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXIV/316/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek
na lata 2014– 2022
Data przyjęcia lub publikacji: 28 marca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXIV/315/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXIV/315/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2014
Data przyjęcia lub publikacji: 28 marca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXIV/314/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXIV/314/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Data przyjęcia lub publikacji: 28 marca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXIV/313/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXIV/313/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
Data przyjęcia lub publikacji: 28 marca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXIV/312/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXIV/312/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki
Data przyjęcia lub publikacji: 28 marca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXIV/311/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXIV/311/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu
Data przyjęcia lub publikacji: 28 marca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXIV/310/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXIV/310/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/192/12 z dnia 26 listopada 2012 r w sprawie
utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz
wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Wierzbinek
Data przyjęcia lub publikacji: 28 marca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty .

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXIV/309/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXIV/309/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw
Data przyjęcia lub publikacji: 28 marca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie Gminy Wierzbinek.

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXIV/308/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXIV/308/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt
Data przyjęcia lub publikacji: 28 marca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
Traci moc uchwała nr XXV/222/13 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 16 kwietnia
2013 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

UCHWAŁA Nr XXXIII/307/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXIII/307/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: przyłączenia gruntów dawnego Sołectwa Ostrowo do Sołectwa
Kryszkowice.
Data przyjęcia lub publikacji: 20 stycznia 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXIII/306/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXIII/306/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na
terenie Gminy Wierzbinek "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Data przyjęcia lub publikacji: 20 stycznia 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 01.01.2014roku.


Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXIII/305/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXIII/305/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki
Data przyjęcia lub publikacji: 20 stycznia 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r..
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
Traci moc uchwała nr 206/XXIX/2002 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 12 marca 2002 roku
w sprawie trybu i szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej w formie posiłków dla dzieci .

UCHWAŁA Nr XXXIII/304/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXIII/304/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym
działki 124/4 o pow. 0,4600 ha położonej w obrębie geodezyjnym Synogać
Data przyjęcia lub publikacji: 20 stycznia 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXIII/302/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXIII/302/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek
na lata 2014 – 2022
Data przyjęcia lub publikacji: 20 stycznia 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
Traci moc Uchwała Rady Gminy Wierzbinek Nr XXIII/196/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami z dniem 31 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2013-2022

UCHWAŁA Nr XXXIII/303/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXIII/303/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014
Data przyjęcia lub publikacji: 20 stycznia 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr