Uchwały Rady Gminy 2015

UCHWAŁA Nr X/101/15

Uchwała X/101/15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wierzbinek na lata 2016-2018

 

UCHWAŁA Nr X/100/15

Uchwała X/100/15 w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wierzbinek na lata 2016-2026

 

UCHWAŁA Nr X/99/15

Uchwała X/99/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA Nr X/98/15

Uchwała X/98/15 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016


UCHWAŁA Nr X/97/15

Uchwała X/97/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2016– 2022

UCHWAŁA Nr X/96/15

Uchwała X/96/15 w sprawie wyłączenia z kategorii dróg gminnych oraz wyłączenia z użytkowania dróg
położonych na terenie gminy Wierzbinek

UCHWAŁA Nr X/95/15

Uchwała X/95/15 w sprawie nadania nazwy ulicy Leśna w miejscowości Wierzbinek

UCHWAŁA Nr X/94/15

Uchwała X/94/15 w sprawie nadania nazwy ulicy Sosnowa w miejscowości Wierzbinek

UCHWAŁA Nr X/93/15

Uchwała X/93/15 w sprawie nadania nazwy ulicy Gajowa w miejscowości Wierzbinek

UCHWAŁA Nr X/92/15

Uchwała X/92/15 w sprawie nadania nazwy ulicy Wiklinowa w miejscowości Wierzbinek

UCHWAŁA Nr X/91/15

Uchwała X/91/15 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony
- działek nr 50 i 51 położonych w obrębie geodezyjnym Racięcin Kolonia

UCHWAŁA Nr X/90/15

Uchwała X/90/15 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony
- działki nr 242 położonej w obrębie geodezyjnym Morzyczyn

UCHWAŁA Nr X/89/15

Uchwała X/89/15 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony
- działki nr 74 położonej w obrębie geodezyjnym Stara Ruda

UCHWAŁA Nr X/88/15

Uchwała X/88/15 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu usługowego wraz z gruntem położonego
na działce nr 463/2 w obrębie geodezyjnym Mąkoszyn pod działalność służby zdrowia

UCHWAŁA Nr X/87/15

Uchwała X/87/15 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę garażu wraz z gruntem położonego na działce
nr 60/33 w obrębie geodezyjnym Chlebowo pod działalność gospodarczą

UCHWAŁA Nr X/86/15

Uchwała X/86/15 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę budynku usługowego wraz z gruntem położonego
na działce nr 60/33 w obrębie geodezyjnym Chlebowo pod działalność weterynaryjną

UCHWAŁA Nr X/85/15

Uchwała X/85/15 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu usługowego wraz z gruntem położonego
na działce nr 129 w obrębie geodezyjnym Sadlno pod działalność medyczną

UCHWAŁA Nr X/84/15

Uchwała X/84/15 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu usługowego wraz z gruntem położonego
na działce nr 129 w obrębie geodezyjnym Sadlno pod działalność służby zdrowia

UCHWAŁA Nr X/83/15

Uchwała X/83/15 w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/257/13 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 18 października 2013 roku
w sprawie wniosku dotyczącego zmian nazw miejscowości na terenie Gminy Wierzbinek

UCHWAŁA Nr IX/82/15

Uchwała IX/82/15 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wierzbinek

UCHWAŁA Nr IX/81/15

Uchwała IX/81/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA Nr IX/80/15

Uchwała IX/80/15 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek.

UCHWAŁA Nr IX/79/15

Uchwała IX/79/15 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA Nr IX/78/15

Uchwała IX/78/15 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

UCHWAŁA Nr IX/76/15

Uchwała IX/76/15 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

UCHWAŁA Nr IX/77/15

Uchwała IX/77/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek

UCHWAŁA Nr IX/75/15

Uchwała IX/75/15 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego

Pismem Nr KN-I.4131.1.414.2015.15 z dnia 2015.12.29 Wojewoda Wielkopolski  stwierdził nieważność ww. uchwały

UCHWAŁA Nr IX/74/15

Uchwała IX/74/15 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w Gminie Wierzbinek na rok 2016

UCHWAŁA Nr IX/73/15

Uchwała IX/73/15 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016

UCHWAŁA Nr XI/72/15

UCHWAŁA Nr IX/72/15 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 


UCHWAŁA Nr IX/71/15

Uchwała IX/71/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA Nr IX/70/15

Uchwała IX/70/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA Nr IX/69/15

Uchwała IX/69/15 w sprawie obniżenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2016

UCHWAŁA Nr IX/68/15

Uchwała IX/68/15 w sprawie zbycia na rzecz PAK KWB Konin S.A. w trybie bezprzetargowym nieruchomości (dróg)
położonych w obrębach geodezyjnych Boguszyce (działki oznaczone numerami ewidencyjnymi
62/2, 6, 12 i 90), Kryszkowice (działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 247/5, 249, 257, 203,
219/1 i 219/2) oraz Ostrowo (działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 46, 102, 103, 36 i 48/2)

UCHWAŁA Nr IX/67/15

Uchwała IX/67/15 w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Wierzbinek w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” z siedzibą w Kramsku

UCHWAŁA Nr VIII/66/15

Uchwała VIII/66/15 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 165/XXIV/05 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

UCHWAŁA Nr VIII/65/15

Uchwała VIII/65/15 w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 122/1 położonej w obrębie Ziemięcin z przeznaczeniem na budowę urządzeń
infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna)

UCHWAŁA Nr VIII/64/15

Uchwała VIII/64/15 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Wierzbinek nr XX/118/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa

UCHWAŁA Nr VIII/63/15

Uchwała VIII/63/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA Nr VIII/62/15

Uchwała VIII/62/15 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Gminy w Wierzbinku PZU S.A.

UCHWAŁA Nr VIII/61/15

Uchwała VIII/61/15 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Wierzbinek do partnerskiego projektu systemowego pt. "Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego" w ramach Działania 7.1 Aktywizacja integracja, Poddziałania  7.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2010

 

UCHWAŁA Nr VIII/60/15

Uchwała VIII/60/15 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Wierzbinku Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej

UCHWAŁA Nr VIII/59/15

Uchwała VIII/59/15 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Wierzbinek

UCHWAŁA Nr VIII/58/15

Uchwała VIII/58/15 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 59/1 o pow. 0,2500 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Synogać

UCHWAŁA Nr VIII/57/15

Uchwała VIII/57/15 w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na rok 2016

UCHWAŁA Nr VIII/56/15

Uchwała VIII/56/15 w sprawie  zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu

UCHWAŁA Nr VIII/55/15

Uchwała VIII/55/15 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kole

UCHWAŁA Nr VIII/54/15

Uchwała VIII/54/15 w sprawie zmiany granic miejscowości Synogać i Wierzbinek

UCHWAŁA Nr VIII/53/15

Uchwała VIII/53/15 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Wierzbinku Gminnemu Ośrodkowi Kultury

UCHWAŁA Nr VIII/52/15

Uchwała VIII/52/15 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Wierzbinku Gminnej Administracji Placówek Oświatowych

UCHWAŁA Nr VIII/51/15

Uchwała VIII/51/15 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu położonego w budynku na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 93 położonej w obrębie geodezyjnym Kalina na
prowadzenie działalności bibliotecznej

UCHWAŁA Nr VIII/50/15

Uchwała VIII/50/15 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 301/11 położonej w obrębie geodezyjnym Mąkoszyn

UCHWAŁA Nr VII/49/15

Uchwała VII/49/15 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej

UCHWAŁA Nr VII/48/15

Uchwała VII/48/15 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej

UCHWAŁA Nr VII/47/15

Uchwała VII/47/15 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

UCHWAŁA Nr VII/46/15

Uchwała VII/46/15 w sprawie o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu konińskiego z przeznaczeniem na odnowę dróg powiatowych oraz budowę chodnika.

UCHWAŁA Nr VII/45/15

Uchwała VII/45/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA Nr VII/44/15

Uchwała VII/44/15 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 359/1 położonej w obrębie geodezyjnym Chlebowo służebnością przechodu i przejazdu

UCHWAŁA Nr VII/43/15

Uchwała VII/43/15 w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 167/1 położonej w obrębie Łysek z przeznaczeniem na poszerzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łysku

UCHWAŁA Nr VII/42/15

Uchwała VII/42/15 w sprawie zasięgnięcia od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

UCHWAŁA Nr VII/41/15

Uchwała VII/41/15 w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Wierzbinek w formie darowizny działki oznaczonej nr ewidencyjnym 218/2 położonej w obrębie geodezyjnym Słomkowo

UCHWAŁA Nr VII/40/15

Uchwała VII/40/15 w sprawie konsultacji dotyczących zmiany granic miejscowości Synogać i Wierzbinek

UCHWAŁA Nr VII/39/15

Uchwała VII/39/15 w sprawie zwolnień budynków z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu realizacji inwestycji na terenie Gminy Wierzbinek w ramach pomocy de minimis.

UCHWAŁA Nr VI/38/15

Uchwała VI/38/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA Nr VI/37/15

Uchwała VI/37/15 w sprawie powołania zespołu dla zaopiniowania kandydatów na ławników

UCHWAŁA Nr VI/35/15

Uchwała VI/35/15 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali w budynku Gimnazjum w Boguszycach na cele dydaktyczne

UCHWAŁA Nr VI/36/15

Uchwała VI/36/15 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnych oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 42, 60/24, 60/27, 41/5, 41/3, 41/10, 41/14, 39/19, 39/18, 30, 60/33, 54/13, 41/11 położonych w obrębie Chlebowo służebnością przesyłu

UCHWAŁA Nr VI/34/15

Uchwała VI/34/15 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wierzbinek za rok 2014

UCHWAŁA Nr VI/33/15

Uchwała VI/33/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za 2014 rok.

UCHWAŁA Nr V/32/15

Uchwała V/32/15 w sprawie poboru podatków – rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA Nr V/31/15

Uchwała V/31/15 w sprawie diet dla sołtysów

UCHWAŁA Nr V/30/15

Uchwała V/30/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu konińskiego z przeznaczeniem na odnowę dróg powiatowych oraz budowę chodnika.

UCHWAŁA Nr V/29/15

Uchwała V/29/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2015– 2022

UCHWAŁA Nr V/28/15

Uchwała V/28/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA Nr IV/27/15

Uchwała IV/27/15 w sprawie protestu wyborczego dotyczącego wyborów sołtysa.

UCHWAŁA Nr IV/26/15

Uchwała IV/26/15 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Wierzbinek w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” z siedzibą w Kramsku w okresie programowania 2014 – 2020

UCHWAŁA Nr IV/25/15

Uchwała IV/25/15 w sprawie ustalania zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których gmina Wierzbinek jest organem prowadzącym

UCHWAŁA Nr IV/24/15

Uchwała IV/24/15 w sprawie poboru podatków – rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA Nr IV/23/15

Uchwała IV/23/15 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

UCHWAŁA Nr IV/22/15

Uchwała IV/22/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

UCHWAŁA Nr IV/21/15

Uchwała IV/21/15 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA Nr IV/20/15

Uchwała IV/20/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

UCHWAŁA Nr IV/19/15

Uchwała IV/19/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2015– 2022

UCHWAŁA Nr IV/18/15

Uchwała IV/18/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA Nr IV/17/15

Uchwała IV/17/15 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Wierzbinek

UCHWAŁA Nr IV/16/15

Uchwała IV/16/15 w sprawie nabycia działki o powierzchni 0,0320 ha z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Boguszyce oznaczonej numerem ewidencyjnym 162/1

UCHWAŁA Nr IV/15/15

Uchwała IV/15/15 w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzbinek na lata 2015-2019

UCHWAŁA Nr IV/14/15

Uchwała Nr IV/14/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbinek