Uchwały Rady Gminy 2016

Uchwała Nr XIX/179/16

Uchwała Nr XIX/179/16 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej na czas określony
- nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Kryszkowice oznaczona nr ewidencyjnym 133/3 o pow. 0,1400 ha.

Uchwała Nr XIX/178/16

Uchwała Nr XIX/178/16 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Gminy w Wierzbinku Biuru Usług Geodezyjno -Kartograficznych

Uchwała Nr XIX/177/16

Uchwała Nr XIX/177/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Uchwała Nr XIX/176/16

Uchwała Nr XIX/176/16 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała Nr XIX/175/16

Uchwała Nr XIX/175/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2017– 2022

Uchwała Nr XVIII/174/16

Uchwała Nr XVIII/174/16 zwolnień budynków z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu
realizacji inwestycji na terenie Gminy Wierzbinek w ramach pomocy de minimis.

Uchwała Nr XVIII/173/16

Uchwała Nr XVIII/173/16 zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XVIII/172/16

Uchwała Nr XVIII/172/16 pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Wierzbinek

Uchwała Nr XVIII/170/16

Uchwała Nr XVIII/170/16 zmian w budżecie gminy na rok 2016

Uchwała Nr XVIII/171/16

Uchwała Nr XVIII/171/16 ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

Uchwała Nr XVIII/169/16

Uchwała Nr XVIII/169/16 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2016– 2022

Uchwała Nr XVIII/168/16

Uchwała Nr XVIII/168/16 zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wierzbinek

Uchwała Nr XVIII/167/16

Uchwała Nr XVIII/167/16 uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbinek

Uchwała Nr XVIII/166/16

Uchwała Nr XVIII/166/16 wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej na czas określony - nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Zaryń oznaczona nr ewidencyjnymi
działek 244/1 o powierzchni 0,1197 ha i 243/3 o powierzchni 0,3147 ha

Uchwała Nr XVII/165/16

Uchwała Nr XVII/165/16  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Wierzbinku

Uchwała Nr XVII/164/16

Uchwała Nr XVII/164/16 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego

Uchwała Nr XVII/163/16

Uchwała Nr XVII/163/16 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 października
2015 roku

Uchwała Nr XVII/162/16

Uchwała Nr XVII/162/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Uchwała Nr XVII/161/16

Uchwała Nr XVII/161/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2016– 2022

Uchwała Nr XVII/160/16

Uchwała Nr XVII/160/16 w sprawie objęcia wspólną obsługą administracyjną, organizacyjną i finansową jednostek oświatowych

Uchwała Nr XVII/159/16

Uchwała Nr XVII/159/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVII/158/16

Uchwała Nr XVII/158/16 w sprawie obniżenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku
rolnego na rok 2017

Uchwała Nr XVII/157/16

Uchwała Nr XVII/157/16 w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku

Uchwała Nr XVII/156/16

Uchwała Nr XVII/156/16 w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na rok 2017.

Uchwała Nr XVII/155/16

Uchwała Nr XVII/155/16 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Uchwała Nr XVII/154/16

Uchwała Nr XVII/154/16 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju oraz Planu Lokalnego Rozwoju Gminy Wierzbinek 2017-2024

Uchwała Nr XVII/153/16

 

Uchylona na podstawie pisma WA-0903/207/5/2016 z dnia 9 listopada 2016r.

Uchwała Nr XVI/152/16

Uchwała Nr XVI/152/16 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2022

Uchwała Nr XVI/151/16

Uchwała Nr XVI/151/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Uchwała Nr XVI/150/16

Uchwała Nr XVI/150/16 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu konińskiego

Uchwała Nr XVI/149/16

Uchwała Nr XVI/149/16 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/132/16 z 4 maja 2016 roku o udzieleniu pomocy
finansowej dla Powiatu konińskiego z przeznaczeniem na odnowę drogi powiatowej

Uchwała Nr XVI/148/16

Uchwała Nr XVI/148/16 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/131/16 z 4 maja 2016 roku o udzieleniu pomocy
rzeczowej dla Powiatu konińskiego.

Uchwała Nr XVI/147/16

Uchwała Nr XVI/147/16 w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Spółce
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczonąodpowiedzialnością z siedzibą w Koninie

Uchwała Nr XV/146/16

Uchwała Nr XV/146/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Wierzbinek

Uchwała Nr XV/145/16

Uchwała Nr XV/145/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Uchwała Nr XV/144/16

Uchwała Nr XV/144/16 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wierzbinek za rok 2015

Uchwała Nr XV/143/16

Uchwała Nr XV/143/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za 2015 rok

Uchwała Nr XIV/142/16

Uchwała Nr XIV/142/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Wierzbinek na rzecz gminy Babiak

Uchwała Nr XIV/141/16

Uchwała Nr XIV/141/16 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbinek z przeznaczeniem na
realizowane w roku 2016 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbinek nie
stanowiących jej wyłącznej własności.

Uchwała Nr XIV/140/16

Uchwała Nr XIV/140/16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek

Uchwała Nr XIV/139/16

Uchwała Nr XIV/139/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Uchwała Nr XIV/138/16

Uchwała Nr XIV/138/16 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Wierzbinek w Zgromadzeniu Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia  i Studiów Samorządowych

Uchwała Nr XIV/137/16

Uchwała Nr XIV/137/16 w sprawie zmiany uchwały nr XII/122/16 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 22 marca 2016 r.
w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych
przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na
terenie Gminy Wierzbinek przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała Nr XIV/136/16

Uchwała Nr XIV/136/16 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności lokalu wraz z udziałem w nieruchomości
wspólnej na prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność budynku stanowiącego odrębny od
gruntu przedmiot własności

Uchwała Nr XIII/134/16

Uchwała Nr XIII/134/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Uchwała Nr XIV/135/16

Uchwała Nr XIV/135/16 w sprawie zmiany Uchwały nr 143/XXI/04 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 25 listopada 2004 roku „W sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wierzbinek na lata 2004-2016” oraz przyjęcia ujednoliconego tekstu Strategii Rozwoju Gminy Wierzbinek na lata 2004-2018

Uchwała Nr XIII/133/16

Uchwała Nr XIII/133/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2016– 2022

Uchwała Nr XIII/132/16

Uchwała Nr XIII/132/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu konińskiego z przeznaczeniem na odnowę drogi powiatowej

Uchwała Nr XIII/130/16

Uchwała Nr XIII/130/16 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/128/16 z 22 marca 2016 roku o udzieleniu pomocy
finansowej dla Powiatu konińskiego z przeznaczeniem na odnowę dróg powiatowych oraz budowę chodników

Uchwała Nr XIII/131/16

Uchwała Nr XIII/131/16 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu konińskiego

Uchwała Nr XIII/129/16

Uchwała Nr XIII/129/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/32/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 21 kwietnia 2015r.
w sprawie: poboru podatków – rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XII/128/16

Uchwała Nr XII/128/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu konińskiego z przeznaczeniem
na odnowę dróg powiatowych oraz budowę chodników.

Uchwała Nr XII/127/16

Uchwała Nr XII/127/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Uchwała Nr XII/126/16

Uchwała Nr XII/126/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2016– 2022

Uchwała Nr XII/125/16

 

Uchylona

Uchwała Nr XII/124/16

Uchwała Nr XII/124/16 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony
- działki nr 59/1 położonej w obrębie geodezyjnym Synogać

Uchwała Nr XII/122/16

Uchwała Nr XII/122/16 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i
prowadzonych na terenie Gminy Wierzbinek przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania

 

Uchwała Nr XII/123/16

Uchwała Nr XII/123/16 w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/58/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia
29 października 2015 roku dotyczącej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej
numerem ewidencyjnym działki 59/1 o pow. 0,2500 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Synogać

 

Uchwała Nr XII/121/16

 

Uchwała Nr XII/121/16 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Gminy Wierzbinek na lata 2015 – 2020.

 

Uchwała Nr XII/120/16

Uchwała Nr XII/120/16 w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku

Uchwała Nr XII/119/16

Uchwała Nr XII/119/16 w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku
do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Uchwała Nr XII/118/16

Uchwała Nr XII/118/16 w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Wierzbinek działek oznaczonych
numerami ewidencyjnymi 245/6 o pow. 0,1100 ha oraz 245/7 o pow. 0,0700 ha położonych w
obrębie ewidencyjnym Racięcin

Uchwała Nr XI/117/16

Uchwała Nr XI/117/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranych obszarów na terenie gminy Wierzbinek

Uchwała Nr XI/116/16

Uchwała Nr XI/116/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla inwestycji celu publicznego – eksploatacja węgla brunatnego metodą
odkrywkową – odkrywka Tomisławice gmina Wierzbinek – Etap II

Uchwała Nr XI/115/16

Uchwała Nr XI/115/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla inwestycji celu publicznego – eksploatacja węgla brunatnego metodą
odkrywkową – odkrywka Tomisławice gmina Wierzbinek – Etap I

Uchwała Nr XI/114/16

Uchwała Nr XI/114/16 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek

  

Uchwała Nr XI/113/16

Uchwała Nr XI/113/16 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Uchwała Nr XI/112/16

Uchwała Nr XI/112/16 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Nr XI/111/16

Uchwała Nr XI/111/16 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XI/110/16

Uchwała Nr XI/110/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/14 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 16 grudnia 2014
roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady oraz ustalenia ich składu

Uchwała Nr XI/109/16

Uchwała Nr XI/109/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Uchwała Nr XI/108/16

Uchwała Nr XI/108/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2016– 2022

Uchwała Nr XI/107/16

Uchwała Nr XI/107/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

Uchwała Nr XI/106/16

Uchwała Nr XI/106/16 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XI/105/16

Uchwała Nr XI/105/16 w sprawie udzielenia pomocy Województwu Wielkopolskiemu

Uchwała Nr XI/104/16

Uchwała Nr XI/104/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/32/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 21 kwietnia 2015r.
w sprawie: poboru podatków – rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XI/103/16

Uchwała Nr XI/103/16 w sprawie diet dla sołtysów

Uchwała Nr XI/102/16

Uchwała Nr XI/102/16 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego