Uchwały Rady Gminy 2017

Uchwała Nr XXX/272/17

Uchwała Nr XXX/272/17 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w Gminie Wierzbinek na rok 2018


Uchwała Nr XXX/271/17

Uchwała Nr XXX/271/17 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018


Uchwała Nr XXX/270/17

Uchwała Nr XXX/270/17 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała Nr XXX/269/17

Uchwała Nr XXX/269/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2018-2024

Uchwała Nr XXX/268/17

Uchwała Nr XXX/268/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała Nr XXIX/267/17

Uchwała Nr XXIX/267/17 w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2017-2022 

Uchwała Nr XXIX/266/17

Uchwała Nr XXIX/266/17 w sprawie zmian w budżecie  gminy na rok 2017

Uchwała Nr XXIX/265/17

Uchwała Nr XXIX/265/17 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIX/264/17

Uchwała Nr XXIX/264/17 w sprawie zamiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek

Uchwała Nr XXIX/263/17

Uchwała Nr XXIX/263/17 w sprawie nadania Imienia Gminnemu Przedszkolu w Wierzbinku

Uchwała Nr XXIX/262/17

Uchwała Uchwała Nr XXIX/262/17 w sprawie zamiany uchwały nr XLI/259/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Gmina Wierzbinek na cele niezwiązane z potrzebami  zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

Uchwała Nr XXIX/261/17

Uchwała Uchwała Nr XXIX/261/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Wierzbinek oraz określenie szczegółowych warunków udzielenia pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu pomocy

 

Uchwała Nr XXIX/260/17

Uchwała Uchwała Nr XXIX/260/17 w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz  szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr XXIX/259/17

Uchwała Uchwała Nr XXIX/259/17 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego

Uchwała Nr XXVIII/258/17

Uchwała Nr XXVIII/258/17 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i psychologów.

Uchwała Nr XXVIII/257/17

Uchwała Nr XXVIII/257/17 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXVIII/256/17

Uchwała Nr XXVIII/256/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów na terenie gminy Wierzbinek

Uchwała Nr XXVIII/255/17

Uchwała Nr XXVIII/255/17 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego - eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową - odkrywka Tomisławice  gmina Wierzbinek - Etap II

Uchwała Nr XXVIII/254/17

Uchwała Nr XXVIII/254/17 w sprawie  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego - eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową - odkrywka Tomisławice gmina Wierzbinek - Etap I http://www.wierzbinek.pl/zasoby/ftp/uchwalyrg/2017/254.pdf

Uchwała Nr XXVIII/253/17

Uchwała Nr XXVIII/253/17 w sprawie obniżenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2018

Uchwała Nr XXVIII/252/17

Uchwała Nr XXVIII/252/17 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała Nr XXVIII/251/17

Uchwała Nr XXVIII/251/17 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2017-2022

Uchwała Nr XXVIII/250/17

Uchwała Nr XXVIII/250/17 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działek nr: 40/2 o powierzchni 0,8385 ha i 41/2 o powierzchni 0,4243 ha położonych w obrębie
geodezyjnym Zaborowo gm. Wierzbinek

Uchwała Nr XXVIII/249/17

Uchwała Nr XXVIII/249/17 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 196 położonej w obrębie geodezyjnym Obory

Uchwała Nr XXVIII/247/17

Uchwała Nr XXVIII/247/17 w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 92 położonej w obrębie geodezyjnym Broniszewo i działki nr 32 położonej w obrębie
geodezyjnym Kalina

Uchwała Nr XXVIII/248/17

Uchwała Nr XXVIII/248/17 w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działek nr: 26 o powierzchni 2,1900 ha; 54/2 o powierzchni 0,5400 ha i 87 o powierzchni 1,7200 ha położonych w obrębie geodezyjnym Kalina gm. Wierzbinek

Uchwała Nr XXVIII/246/17

Uchwała Nr XXVIII/246/17 w sprawie  wyrażenia gody na wydzierżawienie gruntu na czas określony – działki nr 102/2 położonej w obrębie geodezyjnym Helenowo

Uchwała Nr XXVIII/245/17

Uchwała Nr XXVIII/245/17 w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony – działki nr 180 położonej w obrębie geodezyjnym Nykiel

Uchwała Nr XXVII/244/17

Uchwała Nr XXVII/244/17 w sprawie  zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych na rok  2018

Uchwała Nr XXVII/243/17

Uchwała Nr XXVII/243/17 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Wierzbinek na rzecz gminy Babiak

Uchwała Nr XXVII/242/17

Uchwała Nr XXVII/242/17 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXVII/241/17

Uchwała Nr XXVII/241/17 w sprawie  zwolnień budynków z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu realizacji inwestycji na terenie Gminy Wierzbinek w ramach pomocy de minimis

Uchwała Nr XXVII/240/17

Uchwała Nr XXVII/240/17 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym  numer 77 usytuowanym na działce  numer 229/3 o pow. 0,0500 ha w miejscowości Janowice obręb geodezyjny Kryszkowice gm. Wierzbinek wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym oraz rozłożenia ceny sprzedaży na raty

Uchwała Nr XXVII/239/17

Uchwała Nr XXVII/239/17 w sprawie  udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego na działce  oznaczonej numerem geodezyjnym 93/1 o pow. 0,2952 ha w miejscowości Kalina obręb geodezyjny Kalina gm. Wierzbinek zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

Uchwała Nr XXVII/238/17

Uchwała Nr XXVII/238/17 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała Nr XXVII/237/17

Uchwała Nr XXVII/237/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2017-2022

Uchwała Nr XXVII/236/17

Uchwała Nr XXVII/236/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowe im. Mikołaja Kopernika  w Sadlnie  w ośmioletnią  Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika  w Sadlnie 

Uchwała Nr XXVII/235/17

Uchwała Nr XXVII/235/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zaryniu  w ośmioletnią  Szkołę Podstawową w Zaryniu

Uchwała Nr XXVII/234/17

Uchwała Nr XXVII/234/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Tomisławicach  w ośmioletnią  Szkołę Podstawową w Tomisławicach

Uchwała Nr XXVII/233/17

Uchwała Nr XXVII/233/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku w ośmioletnią  Szkołę Podstawową w im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku

Uchwała Nr XXVII/232/17

Uchwała Nr XXVII/232/17 w sprawie  zmiany Uchwały nr XXVI/168/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 12 marca 2009r.  w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli , zasad udzielania i rozmiaru  zniżek oraz tygodniowego obowiązku wymiaru godzin nauczycieli  realizujących obowiązki pedagogów i logopedów

Uchwała Nr XXVII/231/17

Uchwała Nr XXVII/231/17 w sprawie  przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy  Wierzbinek na lata 2017-2023

Załącznik do Uchwały http://www.wierzbinek.pl/zasoby/ftp/uchwalyrg/2017/231_LPR_Wierzbinek%20ostateczny%2002.10.2017.pdf

Uchwała Nr XXVI/230/17

Uchwała Nr XXVI/230/17 w sprawie  zatwierdzenia wyników kontroli kwoty rekompensaty całkowitej wypłacanej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami  Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie

Uchwała Nr XXVI/229/17

Uchwała Nr XXVI/229/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała Nr XXVI/228/17

Uchwała Nr XXVI/228/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2017-2022

Uchwała Nr XXV/227/17

Uchwała Nr XXV/227/17 w sprawie zmiany  uchwały nr XXI/198/17 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Konińskiego

Uchwała Nr XXV/226/17

Uchwała Nr XXV/226/17 w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbinek na lata 2017 - 2023

 

Uchwała Nr XXV/225/17

Uchwała Nr XXV/225/17 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała Nr XXV/224/17

Uchwała Nr XXV/224/17 w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2017-2022

Uchwała Nr XXIV/223/17

Uchwała Nr XXIV/223/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowe

Uchwała Nr XXIV/222/17

Uchwała Nr XXIV/222/17 w sprawie  zmiany uchwały nr XXI/198/17 Rady Gminy Wierzbinek  z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Konińskiego

Uchwała Nr XXIV/221/17

Uchwała Nr XXIV/221/17 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/197/17 z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej oraz  budowę ścieżki pieszo-rowerowej Sadlno-Wierzbinek

Uchwała Nr XXIV/220/17

Uchwała Nr XXIV/220/17 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie
elektronicznych usług publicznych

Uchwała Nr XXIV/219/17

Uchwała Nr XXIV/219/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kalina na rzecz najemcy i rozłożenia ceny sprzedaży na raty

Uchwała Nr XXIV/218/17

Uchwała Nr XXIV/218/17 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części działek na czas określony - działka poł. w obrębie geodezyjnym Stara Ruda oznaczona nr ewidencyjnym 50/5
- działka poł. w obrębie geodezyjnym Chlebowo oznaczona nr ewidencyjnym 42

Uchwała Nr XXIV/217/17

Uchwała Nr XXIV/217/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbinek na lata 2017 - 2023

 

Uchwała Nr XXIV/216/17

Uchwała Nr XXIV/216/17 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym numer 77 usytuowanym na działce numer 229/3 o pow. 0,0500 ha w miejscowości Janowice obręb geodezyjny Kryszkowice gm. Wierzbinek

Uchwała Nr XXIV/215/17

Uchwała Nr XXIV/215/17 w sprawie  zmian w budżecie  gminy na rok 2017

Uchwała Nr XXIV/214/17

Uchwała Nr XXIV/214/17 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2017-2022

Uchwała Nr XXIV/213/17

Uchwała Nr XXIV/213/17  zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego"

Uchwała Nr XXIV/212/17

Uchwała Nr XXIV/212/17 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXIV/211/17

Uchwała Nr XXIV/211/17 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wierzbinek za rok 2016

Uchwała Nr XXIV/210/17

Uchwała Nr XXIV/210/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za 2016 rok

Uchwała Nr XXII/209/17

Uchwała Nr XXII/209/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR) w Gminie Wierzbinek

Uchwała Nr XXII/208/17

Uchwała Nr XXII/208/17 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/196/17 z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Wierzbinek w 2017 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie  działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Nr XXII/207/17

Uchwała Nr XXII/207/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała Nr XXII/206/17

Uchwała Nr XXII/206/17 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wierzbinek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych
szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Nr XXII/205/17

Uchwała Nr XXII/205/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wierzbinek na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Uchwała Nr XXII/204/17

Uchwała Nr XXII/204/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXII/203/17

Uchwała Nr XXII/203/17 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju oraz Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wierzbinek na lata 2017- 2024

Uchwała Nr XXI/202/17

Uchwała Nr XXI/202/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za
pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Nr XXI/200/17

Uchwała Nr XXI/200/17 w sprawie   uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbinek


 

Uchwała Nr XXI/201/17

Uchwała Nr XXI/201/17 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/113/16 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku


 

Uchwała Nr XXI/199/17

Uchwała Nr XXI/199/17 w sprawie  pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na zakup sprzętu dla szpitala w Radziejowie


 

Uchwała Nr XXI/198/17

Uchwała Nr XXI/198/17 w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Konińskiego


 

Uchwała Nr XXI/197/17

Uchwała Nr XXI/197/17 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego  z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej Sadlno-Wierzbinek


 

Uchwała Nr XXI/196/17

Uchwała Nr XXI/196/17 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Wierzbinek w 2017 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej


 

Uchwała Nr XXI/195/17

Uchwała Nr XXI/195/17 w sprawie  uchylenia Uchwały Nr XX/187/17 z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych z budżetu Unii Europejskiej


 

Uchwała Nr XXI/194/17

Uchwała Nr XXI/194/17 w sprawie zmian w budżecie na rok 2017


 

Uchwała Nr XXI/193/17

Uchwała Nr XXI/193/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2017-2022

Uchwała Nr XX/192/17

Uchwała Nr XX/192/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała Nr XX/191/17

Uchwała Nr XX/191/17 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Morzyczynie funkcjonującej w Zespole Gimnazjalno – Szkolnym

Uchwała Nr XX/190/17

Uchwała Nr XX/190/17 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
na terenie Gminy Wierzbinek przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Uchwała Nr XX/189/17

Uchwała Nr XX/189/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała Nr XX/188/17

Uchwała Nr XX/188/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2017– 2022

Uchwała Nr XX/187/17

Uchwała Nr XX/187/17 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Wierzbinek w 2017r. pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Uchylona

Uchwała Nr XX/186/17

Uchwała Nr XX/186/17 w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 104/4; 104/2 położonych w obrębie Łysek i 49/1; 45/2 położonych w
obrębie Gaj

Uchwała Nr XX/185/17

Uchwała Nr XX/185/17 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości Gaj

Uchwała Nr XX/184/17

Uchwała Nr XX/184/17 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Nr XX/183/17

Uchwała Nr XX/183/17 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XX/182/17

Uchwała Nr XX/182/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

Uchwała Nr XX/181/17

Uchwała Nr XX/181/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

Uchwała Nr XX/180/17

Uchwała Nr XX/180/17 w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 26/5 położonej w obrębie Zaborowo