Zarządzenia Wójta 2015

Zarządzenie nr 72/2015

Zarządzenie nr 72/2015 w sprawie przyjęcia plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Wierzbinek na  2016-2018


 

 

Zarządzenie nr 71/2015

Zarządzenie nr 71/2015 w sprawie  sposobu wyodrębnienia wydatków na realizacje zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod w gimnazjach, szkołach i przedszkolach  ogólnodostępnych

oraz z oddziałami integracyjnymi

 


 

 

Zarządzenie nr 70/2015

Zarządzenie nr 70/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż, dzierżawę, użytkowanie, najem oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych.

 


 

 

Zarządzenie nr 69/2015

Zarządzenie nr 69/2015 w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych" i "Instrukcji Zarządzania  Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Wierzbinek"

Załącznik 1 Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załączniik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 2 Instrukcja zarządzania sytemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych


 

 

Zarządzenie nr 68/2015

Zarządzenie nr 68/2015 w sprawie ustalenia opłat za lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wierzbinek

Zarządzenie nr 67/2015

Zarządzenie nr 67/2015 w sprawie ustalenia opłat za lokale mieszkalne i użytkowe w budynku Ośrodka Zdrowia w Sadlnie

Zarządzenie nr 66/2015

Zarządzenie nr 66/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie nr 65/2015

Zarządzenie nr 65/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie nr 64/2015

Zarządzenie nr 64/2015 w sprawie cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie samorządowe
Gminy Wierzbinek

Zarządzenie nr 63/2015

Zarządzenie nr 63/2015 w sprawie ustalenia opłat za lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wierzbinek

Zarządzenie nr 62/2015

Zarządzenie nr 62/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie nr 61/2015

Zarządzenie nr 61/2015 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2016

Zarządzenie nr 60/2015

Zarządzenie nr 60/2015 w sprawie  projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2016-2011

Zarządzenie nr 59/2015

Zarządzenie nr 59/2015 w sprawie  udzielenia pełnomocnictwa P. Małgorzacie Jarlaczyńskiej-Kierownikowi  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wierzbinku

Zarządzenie nr 58/2015

Zarządzenie nr 58/2015 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie nr 57/2015

Zarządzenie nr 57/2015 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie nr 56/2015

Zarządzenie nr 56/2015 w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie nr 55/2015

Zarządzenie nr 55/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 

Zarządzenie nr 54/2015

Zarządzenie nr 54/2015 w sprawie  powołania koordynatora ds. obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25
października 2015 r.

Zarządzenie nr 53/2015

Zarządzenie nr 53/2015 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie nr 52/2015

Zarządzenie nr 52/2015 w sprawie  przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przez Wójta Gminy Wierzbinek.

Zarządzenie nr 51/2015

Zarządzenie nr 51/2015 w sprawie pokrywania kosztów związanych z używaniem okularów przez pracowników pracujących na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Zarządzenie nr 50/2015

Zarządzenie nr 50/2015 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie nr 49/2015

Zarządzenie nr 49/2015 w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 2 w Morzyczynie powołanej do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie nr 48/2015

Zarządzenie nr 48/2015 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy Wierzbinek oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania zadań publicznych za I półrocze 2015 roku.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIERZBINKU za okres I półrocze 2015 r.

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBINEK ZA I PÓŁROCZE 2015 roku

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 roku

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015

 

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ w tym O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY WIERZBINEK ZA I PÓŁROCZE 2015 roku

 

 

Zarządzenie nr 47/2015

Zarządzenie nr 47/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia  referendum ogólnokrajowego  zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

 

 

Zarządzenie nr 46/2015

Zarządzenie nr 46/2015 w sprawie powołania zespołu do spraw:


- podziału dokumentacji powyborczej Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzone  w dniu 10 i 24 maja 2015r. na materiały archiwalne (KAT. A) i dokumentację niearchiwalną  (KAT B)
- sporządzenia protokołu oceny i spisu dokumentacji niearchiwalnej podlegającej zniszczeniu

 

Zarządzenie nr 45/2015

Zarządzenie nr 45/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej

 

Zarządzenie nr 44/2015

Zarządzenie nr 44/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 

Zarządzenie nr 43/2015

Zarządzenie nr 43/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego - prowadzenie punktów przedszkolnych w Sadlnie i Morzyczynie

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Zarządzenie nr 42/2015

Zarządzenie nr 42/2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w roku szkolnym 2015/2016 uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz wartości udzielanej pomocy

Załącznik do Zarządzenia nr 42/2015 - WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”  

Zarządzenie nr 41/2015

Zarządzenie nr 41/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Karola Kostrzaka, nauczyciela Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Morzyczynie ubiegającej się  o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 40/2015

Zarządzenie nr 40/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Renaty Andrzejewskiej, nauczyciela Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Morzyczynie ubiegającej się  o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 39/2015

Zarządzenie nr 39/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Karoliny Radaszewskiej, nauczyciela szkoły Podstawowej w Zaryniu, ubiegającej się  o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 

Zarządzenie nr 38/2015

Zarządzenie nr 38/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie nr 37/2015

Zarządzenie nr 37/2015 w sprawie ustalenia opłaty za centralne ogrzewanie na terenie gm. Wierzbinek

Zarządzenie nr 36/2015

Zarządzenie nr 36/2015 w sprawie ustalenia stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Zarządzenie nr 35/2015

Zarządzenie nr 35/2015 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu na terenie gm. Wierzbinek

Zarządzenie nr 34/2015

Zarządzenie nr 34/2015 w sprawie powołania zespołu do spraw - podziału dokumentacji powyborczej dot. wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r. na materiały archiwalne ( KAT.A) i dokumentację niearchiwalną ( KAT.B), - sporządzenia protokołu oceny i spisu dokumentacji niearchiwalnej podlegającej zniszczeniu.
Na podstawie § 7 ust.2 w związku z § Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów ( Dz.U. z 2013 poz.1488) oraz § 7 ust.2 rozporządzenia z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych ( Dz. U.Nr 167, poz. 1375)

Zarządzenie nr 33/2015

Zarządzenie nr 33/2015 w sprawie sposobu wyodrębnienia wydatków na realizacje zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod w gimnazjach, szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi.

Zarządzenie nr 32/2015

Zarządzenie nr 32/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej, w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie.

Zarządzenie nr 31/2015

Zarządzenie nr 31/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie nr 30/2015

Zarządzenie nr 30/2015 w sprawie uchylenia Zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu na terenie gm. Wierzbinek

Zarządzenie nr 29/2015

Zarządzenie nr 29/2015 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego

Zarządzenie nr 28/2015

Zarządzenie nr 28/2015 w sprawie  upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Wierzbinku do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania

Zarządzenie nr 27/2015

Zarządzenie nr 27/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie nr 26/2015

Zarządzenie nr 26/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.

Załącznik nr 1

Zarządzenie nr 25/2015

Zarządzenie nr 25/2015 w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Wierzbinku „Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego” oraz „Administratora systemu teleinformatycznego”.

Zarządzenie nr 24/2015

Zarządzenie nr 24/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie nr 23/2015

Zarządzenie nr 23/2015 w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku w Urzędzie Gminy Wierzbinek w zamian za święta  przypadające w dni dodatkowo wolne od pracy

Zarządzenie nr 22/2015

Zarządzenie nr 22/2015 w sprawie cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie samorządowe Gminy Wierzbinek

Zarządzenie nr 21/2015

Zarządzenie nr 21/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie nr 20/2015

Zarządzenie nr 20/2015 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro

Regulamin z załącznikami  1,2,4

Załącznik 3

Zarządzenie nr 19/2015

Zarządzenie nr 19/2015 w sprawie wprowadzenia instrukcji sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy w Wierzbinku

Zarządzenie nr 18/2015

Zarządzenie nr 18/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 17/2015

Zarządzenie nr 17/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 16/2015

Zarządzenie nr 16/2015 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych

Zarządzenie nr 15/2015

Zarządzenie nr 15/2015 w sprawie regulaminu konkursu, określenia wzoru umowy oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu
współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

Załącznik nr 1

Zarządzenie nr 14/2015

Zarządzenie nr 14/2015 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na organizowanie zbiórki żywności na terenie Gminy Wierzbinek

Załącznik nr 1

Zarządzenie nr 13/2015

Zarządzenie nr 13/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej zgłaszane prace  plastyczne do konkursu pn. "Bezpieczeństwo  i rozwaga - tego od Ciebie każdy wymaga" oraz przyjęcia regulaminu jej działania.

Zarządzenie nr 12/2015

Zarządzenie nr 12/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie nr 11/2015

Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie nr 10/2015

Zarządzenie nr 10/2015 w sprawierocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2014

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za rok 2014

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2014 ROK wraz z wykonaniem za III kwartały 2014 - jako materiały informacyjne

WYKONANIE WYDATKÓW NA ROK BUDŻETOWY 2014 wraz z wykonaniem za III kwartały 2014 - jako materiały informacyjne

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA rok 2014

Zarządzenie nr 9/2015

Zarządzenie nr 9/2015 w sprawie regulaminu konkursu, określenia wzoru umowy oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

Załącznik Nr 1

Zarządzenie nr 8/2015

Zarządzenie nr 8/2015 w sprawie  ogłoszenia o konkursie ofert na organizowanie zbiórki żywności na terenie Gminy Wierzbinek

Załącznik Nr 1

Zarządzenie nr 7/2015

Zarządzenie nr 7/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków złożonych w odpowiedzi  na ogłoszenie o konkursie na finansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu na terenie  Gminy Wierzbinek oraz ustalenia regulaminu pracy komisji

 

Zarządzenie nr 6/2015

Zarządzenie nr 6/2015 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie nr 5/2015

Zarządzenie nr 5/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w związku z ogłoszonym naborem na stanowisko urzędnicze d/s obsługi klienta w Urzędzie Gminy w Wierzbinku

Zarządzenie nr 4/2015

Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na finansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Wierzbinek

Zarządzenie nr 3/2015

Zarządzenie nr 3/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie nr 2/2015

Zarządzenie nr 2/2015 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu na terenie gm. Wierzbinek

Zarządzenie nr 1/2015

Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie  przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Wierzbinek