Zarządzenia Wójta 2016

Zarządzenie nr 58/2016

Zarządzenie Nr 58/2016 w sprawie  ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Wierzbinku

Zarządzenie nr 53/2016

Zarządzenie Nr 53/2016 w sprawie ustalenia Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków  zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod prac dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Wierzbinek

Zarządzenie nr 52/2016

Zarządzenie Nr 52/2016 w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr 51/2016

Zarządzenie Nr 51/2016 w sprawie zasad korzystania oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Gminnej Hali Sportowej w Boguszycach

Zarządzenie nr 47/2016

Zarządzenie Nr 47/2016 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych  o wartości mniejszej, równej bądź przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych

Zarządzenie nr 46/2016

Zarządzenie Nr 46/2016 w sprawie projekt uchwały budżetowej na rok 2017 + Załacznik Nr 1 

Załacznik Nr 2

Zarządzenie nr 43/2016

Zarządzenie Nr 43/2016 w sprawie procedury prac nad Strategią Rozwoju oraz Planem Lokalnego Rozwoju Gminy Wierzbinek 2017- 2024

Zarządzenie nr 42/2016

Zarządzenie Nr 42/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie nr 40/2016

Zarządzenie Nr 40/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie nr 39/2016

Zarządzenie Nr 39/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie nr 38/2016

Zarządzenie Nr 38/2016 w sprawie  zmian w budżecie gminy  na rok 2016

Zarządzenie nr 37/2016

Zarządzenie Nr 37/2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

Zarządzenie nr 36/2016

Zarządzenie Nr 36/2016 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy Wierzbinek oraz
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji utworzonej
na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania zadań publicznych za I półrocze 2016 roku.

Załącznik nr 1 INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBINEK ZA I PÓŁROCZE 2016 roku

Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ w tym O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
GMINY WIERZBINEK ZA I PÓŁROCZE 2016 roku

Załącznik nr 1 do Informacji - WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Załącznik nr 2 do Informacji - WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 roku

Załącznik nr 3 do Informacji - ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016

 

 

Zarządzenie nr 35/2016

Zarządzenie Nr 35/2016 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w roku szkolnym 2016/2017 uczniom szkół  podstawowych i gimnazjalnych pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz  wartości udzielonej pomocy

Zarządzenie nr 34/2016

Zarządzenie Nr 34/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

Zarządzenie nr 33/2016

Zarządzenie Nr 33/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie nr 31/2016

Zarządzenie Nr 30/2016 w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do umieszczania adnotacji na fakturach
VAT albo ich kopiach

Zarządzenie nr 30/2016

Zarządzenie Nr 30/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie nr 29/2016

Zarządzenie Nr 29/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Morzyczynie

Zarządzenie nr 28/2016

Zarządzenie Nr 28/2016 w sprawie  powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Boguszycach

Zarządzenie nr 27/2016

Zarządzenie Nr 27/2016 w sprawie  powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tomisławicach

Zarządzenie nr 25/2016

Zarządzenie Nr 25/2016 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Zarządzenie nr 26/2016

Zarządzenie Nr 25/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego - prowadzenie punktów przedszkolnych w Sadlnie i Morzyczynie 

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Zarządzenie nr 23/2016

Zarządzenie Nr 23/2016 w sprawieustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Wierzbinek
i ustalenia terminu jego odpracowania

Zarządzenie nr 24/2016

Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 19/16 z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie  zmian w budżecie gminy

Zarządzenie nr 22/2016

Zarządzenie Nr 22/2016 w sprawie regulaminu konkursu, określenia wzoru umowy oraz powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu
współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Załącznik

Zarządzenie nr 21/2016

Zarządzenie Nr 21/2016 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na organizowanie zbiórki żywności na terenie Gminy Wierzbinek

Załącznik

Zarządzenie nr 19/2016

Zarządzenie Nr 19/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie nr 20/2016

Zarządzenie Nr 20/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie nr 18/2016

Zarządzenie Nr 18/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej zgłoszone prace plastyczne
do konkursu pn.„W trosce o nasze bezpieczeństwo” oraz przyjęcia regulaminu jej działania.

Zarządzenie nr 17/2016

Zarządzenie Nr 17/2016 w sprawiepieczęci i pieczątek stosowanych w Urzędzie Gminy Wierzbinek oraz trybu ich
zamawiania, ewidencjonowania, używania i przechowywania oraz likwidacji

Zarządzenie nr 15/2016

Zarządzenie Nr 15/2016 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania
i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w Gminie Wierzbinek

Zarządzenie nr 16/2016

Zarządzenie Nr 16/2016 w sprawiezmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie nr 14/2016

Zarządzenie Nr 14/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu Ogólnopolskich Targów Wierzby i Wikliny „Salix”.

Załącznik nr 1 REGULAMIN stanowiący załącznik do formularza zgłoszeniowego o udostępnienie powierzchni w ramach XIX Ogólnopolskich Targów Wierzby i Wikliny „SALIX” 2016

Załącznik nr 2  ZGŁOSZENIE UDZIAŁU w XIX Ogólnopolskich Targach Wierzby i Wikliny „SALIX”

Zarządzenie nr 13/2016

Zarządzenie Nr 13/2016 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2015

Sprawozdanie budżetowe za 2015

Zarządzenie nr 12/2016

Zarządzenie Nr 12/2016 w sprawie  zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz
dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów

Zarządzenie nr 11/2016

Zarządzenie Nr 11/2016 w sprawie  powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie na finansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu na terenie
Gminy Wierzbinek oraz ustalenia regulaminu pracy komisji

Zarządzenie nr 10/2016

Zarządzenie Nr 10/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie nr 9/2016

Zarządzenie Nr 9/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na finansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Wierzbinek

Zarządzenie nr 8/2016

Zarządzenie Nr 8/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 35/2015 z dnia 29.06.2015 r.

Zarządzenie nr 7/2016

Zarządzenie Nr 7/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2015 Wójta Gminy Wierzbinek

Zarządzenie nr 6/2016

Zarządzenie Nr 6/2016 w sprawie opłat za lokale mieszkalne i użytkowe w budynku nr 42 w Wierzbinku

Zarządzenie nr 5/2016

Zarządzenie Nr 5/2016 w sprawie opłat za lokale mieszkalne i użytkowe w budynku Ośrodka Zdrowia w Sadlnie

Zarządzenie nr 4/2016

Zarządzenie Nr 4/2016 w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wierzbinku.

Zarządzenie nr 3/2016

Zarządzenie Nr 3/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie nr 2/2016

Zarządzenie Nr 2/2016 w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie nr 1/2016

Zarządzenie Nr 1/2016 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wierzbinku