Zarządzenia Wójta 2017

Zarządzenie nr 44/2017

Zarządzenie nr 44/2017 w sprawie  ustalenia wysokości stawki czynszu na terenie gminy Wierzbinek

Zarządzenie nr 43/2017

Zarządzenie nr 43/2017 w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityka) rachunkowości operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej  infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" operacja "Budowa kanalizacji  sanitarnej w Sadlnie, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku oraz zakup agregatu prądotwórczego  do stacji uzdatniania wody w Wierzbinku wraz z przebudową budynku" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Zarządzenie nr 42/2017

Zarządzenie nr 42/2017 w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Wierzbinek oraz powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 41/2017

Zarządzenie nr 41/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy nr rok 2017

Zarządzenie nr 40/2017

Zarządzenie nr 40/2017 w sprawie  projektu uchwały budżetowej na rok 2018

Zarządzenie nr 39/2017

Zarządzenie nr 39/2017 w sprawie  projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2018-2024

Zarządzenie nr 38/2017

Zarządzenie nr 38/2017 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2017 

Zarządzenie nr 37/2017

Zarządzenie nr 37/2017 w sprawie zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Wierzbinku

Zarządzenie nr 35/2017

Zarządzenie nr 35/2017 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2017 

Zarządzenie nr 36/2017

Zarządzenie nr 36/2017 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2017 

Zarządzenie nr 34/2017

Zarządzenie nr 34/2017 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2017 

Zarządzenie nr 33/2017

Zarządzenie nr 33/2017 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym  o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy Wierzbinek oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania zadań publicznych za I półrocze 2017

Zarządzenie nr 32/2017

Zarządzenie nr 32/2017 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 31/2017

Zarządzenie nr 31/2017 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 30/2017

Zarządzenie nr 30/2017 w sprawie  powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 29/2017

Zarządzenie nr 29/2017 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 28/2017

Zarządzenie nr 28/2017 w sprawie  opłat za lokal mieszkalny w budynku Szkoły Podstawowej w Sadlnie

Zarządzenie nr 27/2017

Zarządzenie nr 27/2017 w sprawie  powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku

Zarządzenie nr 26/2017

Zarządzenie nr 26/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaryniu

Zarządzenie nr 25/2017

Zarządzenie nr 25/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Ilony Figas, pedagoga szkolnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Zakrzewku, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 23/2017

Zarządzenie nr 23/2017 w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Doroty Antczak nauczyciela religii Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 24/2017

Zarządzenie nr 23/2017 w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Anety Minko-Kikosickiej nauczyciela wychowania przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Zakrzewku, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 22/2017

Zarządzenie nr 22/2017 w sprawie  powołania przedstawicieli Wójta Gminy Wierzbinek do składu komisji konkursowych na stanowiska: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaryniu i Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku

Zarządzenie nr 21/2017

Zarządzenie nr 21/2017 w sprawie zmiany w składzie  Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Wierzbinku

Zarządzenie nr 20/2017

Zarządzenie nr 20/2017 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 18/2017

Zarządzenie nr 18/2017 w sprawie regulaminu konkursu, określenia wzoru umowy oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Załącznik nr 1

Zarządzenie nr 19/2017

Zarządzenie nr 19/2017 w sprawie Zgodnie z § pkt 1 i 2 Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wierzbinku wprowadzonego zarządzeniem Nr 19/2005 

Zarządzenie nr 17/2017

 

 

Zarządzenie nr 17/2017 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na organizowanie zbiórki żywności na terenie Gminy Wierzbinek

Załącznik nr 1

Zarządzenie nr 16/2017

Zarządzenie nr 16/2017 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół

Załącznik 1

Załącznik 2

Zarządzenie nr 15/2017

Zarządzenie nr 15/2017 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 14/2017

Zarządzenie nr 14/2017 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 13/2017

Zarządzenie nr 13/2017 w sprawie na podstawie art. 204  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60 określam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania  dokumentów na rok szkolny 2017/2018

Zarządzenie nr 12/2017

Zarządzenie nr 12/2017 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2016

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 12/17 Wójta Gminy Wierzbinek z 28 marca 2017 roku w sprawie rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2016

Załącznik Nr 1 do sprawozdania - WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2016 ROK
wraz z wykonaniem za III kwartały 2016 - jako materiały informacyjne

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 12/17 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2016

Załącznik Nr 2 do sprawozdania - WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK BUDŻETOWY 2016 wraz z wykonaniem za III kwartały 2016 - jako materiały informacyjne

Załacznik Nr 3 do sprawozdania-  ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2016 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FIANANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIERZBINKU ZA ROK 2016

Zarządzenie nr 11/2017

Zarządzenie nr 11/2017 w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji

Zarządzenie nr 10/2017

Zarządzenie nr 10/2017 w sprawie  określenia wzoru oraz zasad wydawania i ewidencjowania identyfikatorów  imiennych dla   przewodniczących zgromadzeń publicznych organizowanych w Gminie Wierzbinek

Załącznik 2

Zarządzenie nr 9/2017

Zarządzenie nr 9/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie projektów na finasowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Wierzbinek oraz ustalenia regulaminu pracy

Zarządzenie nr 8/2017

Zarządzenie nr 8/2017 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 7/2017

Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku w Urzędzie Gminy  Wierzbinek w zamian za święto przypadające w dni dodatkowo wolne od pracy

Zarządzenie nr 6/2017

Zarządzenie nr 6/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na finansowanie  rozwoju sportu na terenie  Gminy Wierzbinek

Zarządzenie nr 5/2017

Zarządzenie nr 5/2017 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu projektów na finansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Wierzbinek

Zarządzenie nr 4/2017

Zarządzenie Nr 4/2017 w sprawie wprowadzania regulaminu organizacji i wykonywania wolontariatu w Urzędzie Gminy Wierzbinek

Zarządzenie nr 3/2017

Zarządzenie Nr 3/2017 w sprawie ustalenia opłat za lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wierzbinek

Zarządzenie nr 2/2017

Zarządzenie Nr 2/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Zarządzenie nr 1/2017

Zarządzenie Nr 1/2017 w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu projektów na finansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Wierzbinek