Zarządzenia Wójta 2018

Zarządzenie 44/2018

 

Zarządzenie Nr 44/2018  w sprawie przeprowadzania wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Wierzbinek

Zarządzenie 43/2018

 

Zarządzenie Nr 43/2018  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie 42/2018

 

Zarządzenie Nr 42/2018  w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Wierzbinek

Zarządzenie 41/2018

 

Zarządzenie Nr 41/2018  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie 38/2018

 

Zarządzenie Nr 38/2018  w sprawie projektu  uchwały budżetowej na rok 2019

Załącznik Nr 1

Zarządzenie 37/2018

 

Zarządzenie Nr 37/2018  w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2019-2024

Załacznik Nr 1

Zarządzenie 36/2018

 

Zarządzenie Nr 36/2018  w sprawie odwołania i powołania członka zespołu interdyscyplinarnego

Zarządzenie 35/2018

 

Zarządzenie Nr 35/2018  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie 34/2018

 

Zarządzenie Nr 34/2018  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie 33/2018

 

Zarządzenie 33/2018 wójta w sprawie powołania wspólnego inspektora ochrony danych

Zarządzenie 32/2018

Zarządzenie Nr  32/2018 w sprawie regulaminu konkursu, określenia wzoru umowy oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Regulamin

Zarządzenie 31/2018

Zarządzenie Nr  31/2018 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na organizowanie zbiórki żywności na terenie Gminy Wierzbinek

Załącznik 1

Zarządzenie 30/2018

Zarządzenie Nr  30/2018 w sprawie  udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Jarlaczyńskiej Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji partnerskiego projektu systemowego w ramach Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi Społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 22014-2020

Zarządzenie 29/2018

Zarządzenie Nr  29/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie 28/2018

Zarządzenie Nr  28/2018 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej  w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy Wierzbinek oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji utworzonej na podstawie ustaw w celu wykonania zadań publicznych za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 1- Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2018 roku

                      Załacznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2018 roku - wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku

                      Załącznik Nr 2- do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2018 roku - wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku

                      Załącznik Nr 3- do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2018 roku - zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za I półrocze 2018

 

Załącznik Nr 2 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Wierzbinek za I półrocze  2018 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultory w Wierzbinku za okres I półrocze 2018r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku za okres I półrocza 2018 rok

Zarządzenie 27/2018

Zarządzenie Nr  27/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie 26/2018

Zarządzenie Nr  26/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2018-2024

Zarządzenie 25/2018

Zarządzenie Nr  25/2018 w sprawie powołania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku

Zarządzenie 24/2018

Zarządzenie Nr  24/2018 w sprawie  maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Wierzbinek

Zarządzenie 23/2018

Zarządzenie Nr  23/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie 22/2018

Zarządzenie Nr  22/2018 w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat za dzierżawę gruntów komunalnych na terenie Gminy Wierzbinek

Zarządzenie 21/2018

Zarządzenie Nr  21/2018 w sprawie ustalenia wysokości Nagrody Wójta Gminy Wierzbinek oraz Stypendium Wójta Gminy Wierzbinek za szczególne osiągnięcia w nauce lub za wybitne osiągnięcia jednokierunkowe 

Zarządzenie 20/2018

Zarządzenie Nr  20/2018 w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie uczniom Nagrody Wójta Gminy Wierzbinek oraz Stypendium Wójta Gminy Wierzbinek

Zarządzenie 19/2018

Zarządzenie Nr  19/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie 18/2018

Zarządzenie Nr  18/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Darii Magdaleny Szauer, nauczyciela Szkoły Podstawowej w Sadlnie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie 17/2018

Zarządzenie Nr  17/2018 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2018-2014

Zarządzenie 16/2018

Zarządzenie Nr  16/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie 15/2018

Zarządzenie Nr  15/2018 w sprawie  powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości mniejszej, równej bądź przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych

Zarządzenie 14/2018

Zarządzenie Nr  14/2018 w sprawie  rocznego  sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2017

Załącznik

Zarządzenie 13/2018

Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie  ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Wierzbinku za święto przypadające  w dniu 06 stycznia 2018 roku

Zarządzenie 12/2018

Zarządzenie Nr  12/2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursów projektów na finansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2018 roku

Zarządzenie 11/2018

Zarządzenie Nr  11/2018 w sprawie  powołania członka zespołu interdyscyplinarnego

Zarządzenie 10/2018

Zarządzenie Nr  10/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert w odpowiedzi na ogłoszeni o konkursie na finansowanie  projektu z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2018r. oraz ustalenia regulaminu pracy komisj

Zarządzenie 9/2018

Zarządzenie Nr  9/2018 w sprawie ustalenia wykazu:

1. Prac wykonywanych w Urzędzie Gminy w Wierzbinku przez co najmniej dwie osoby.

2. Prac szczególnie niebezpiecznych występujących w Urzędzie Gminy w Wierzbinku, oraz określenia szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny

pracy przy ich wykonywaniu .

Zarządzenie 8/2018

Zarządzenie Nr  8/2018 w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Wierzbinku

Zarządzenie 7/2018

Zarządzenie Nr  7/2018 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku

Zarządzenie 6/2018

Zarządzenie Nr  6/2018 w sprawie przekazania kasy w Urzędzie pracownikowi

Zarządzenie 5/2018

Zarządzenie Nr  5/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na finansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Wierzbinek


Zarządzenie 4/2018

Zarządzenie Nr  4/2018 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie 3/2018

Zarządzenie Nr  3/2018 w sprawie przeprowadzenia skontrum zdawczo-odbiorczego księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku oraz powołania komisji

Zarządzenie 2/2018

Zarządzenie Nr  2/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie 1/2018

Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w związku z ogłoszonym naborem na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wierzbinku do spraw finansowych - kasjer