Zarządzenia Wójta 2020

Zarządzenie nr 57/2020

Zarządzenie Wójta Nr 57/2020 w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy w Wierzbinku środków ochrony indywidualnej, higieny osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego

Zarządzenie nr 56/2020

Zarządzenie Wójta Nr 56/2020 w sprawie przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Modernizacja XIX – wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenach pokolejowych” nr RPWP.09.02.01-30-0110/17

 

Zarządzenie nr 55/2020

Zarządzenie Wójta Nr 55/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/10 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 01.06.2010 roku w sprawie ustalenia zasad ewidencji gruntów stanowiących własność Gminy

Zarządzenie nr 54/2020

Zarządzenie Wójta Nr 54/2020 w sprawie   przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Wierzbinek na 2021-2023

Zarządzenie nr 53/2020

Zarządzenie Wójta Nr 53/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie nr 52/2020

Zarządzenie Wójta Nr 52/2020 w sprawie powołania Komisji Wyborczej i ustalenia terminu wyborów

Zarządzenie nr 51/2020

Zarządzenie Wójta Nr 51/2020 w sprawie  Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników Urzędu Gminy Wierzbinek

Zarządzenie nr 50/2020

Zarządzenie Wójta Nr 50/2020 w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Wierzbinek oraz  jednostkach organizacyjnych Gminy Wierzbinek

Zarządzenie nr 49/2020

Zarządzenie Wójta Nr 49/2020 w sprawie

Zarządzenie nr 48/2020

Zarządzenie Wójta Nr 48/2020 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie nr 47/2020

Zarządzenie Wójta Nr 47/2020 w sprawie  ustalenia zasad klasyfikacji wydatków związanych  z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wierzbinek

Zarządzenie nr 46/2020

Zarządzenie Wójta Nr 46/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie nr 45/2020

Zarządzenie Wójta Nr 45/2020 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Wierzbinek

Zarządzenie nr 44/2020

Zarządzenie Wójta Nr 44/2020 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie nr 42/2020

Zarządzenie Wójta Nr 42/2020 w sprawie  projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2021-2028

Zarządzenie nr 41/2020

Zarządzenie Wójta Nr 41/2020 w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 40/2020

Zarządzenie Wójta Nr 40/2020 w sprawie  powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie

Zarządzenie nr 39/2020

Zarządzenie Wójta Nr 39/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Wierzbinku

Zarządzenie nr 38/2020

Zarządzenie Wójta Nr 38/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/16 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 29 września 2016r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Wierzbinek

Załącznik 1

Załącznik 2

Zarządzenie nr 37/2020

Zarządzenie Wójta Nr 37/2020 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie nr 36/2020

Zarządzenie Wójta Nr 36/2020 w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności

Zarządzenie nr 35/2020

Zarządzenie Wójta Nr 35/2020 w sprawie podjęcia działań w związku  rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej

Zarządzenie nr 34/2020

Zarządzenie Wójta Nr 34/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy za rok 2020

Zarządzenie nr 33/2020

Zarządzenie Wójta Nr 33/2020 w sprawie   ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Wierzbinek

Zarządzenie nr 32/2020

Zarządzenie Wójta Nr 32/2020 w sprawie  informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy Wierzbinek oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania zadań publicznych za I półrocze 2020 roku

Zarządzenie nr 31/2020

Zarządzenie Wójta Nr 31/2020 w sprawie  sposobu  potwierdzania zawarcia umowy dzierżawy gruntów zaliczonych do użytków rolnych

Zarządzenie nr 30/2020

Zarządzenie Wójta Nr 30/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie nr 29/2020

Zarządzenie Wójta Nr 29/2020 w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym  z wycinki drzew oraz usunięcia złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy Wierzbinek

Zarządzenie nr 27/2020

Zarządzenie Wójta Nr 27 /2020 w sprawie ustalenia wysokości Nagrody Wójta Gminy Wierzbinek oraz Stypendium Wójta Gminy Wierzbinek za szczególne osiągnięcia w nauce lub za wybitne osiągnięcia  jednokierunkowe

Zarządzenie nr 28/2020

Zarządzenie Wójta Nr 28/2020 w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej w Tomisławicach

Zarządzenie nr 26/2020

Zarządzenie Wójta Nr 26 /2020 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie nr 27/2020

Zarządzenie Wójta Nr 27/2020 w sprawie ustalenia wysokości Nagrody Wójta Gminy Wierzbinek oraz Stypendium Wójta Gminy Wierzbinek za szczególne osiągnięcia w nauce lub za wybitne osiągnięcia jednokierunkowe

Zarządzenie nr 25/2020

Zarządzenie Wójta Nr 25 /2020 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie nr 24/2020

Zarządzenie Wójta Nr 24/2020 w sprawie   zatwierdzenia regulaminu konkursu, określenia wzoru umowy do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje  pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania pożytku publicznego - na rok 2020 z zakresu pomocy osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez  zbiórkę żywności oraz powołania   komisji konkursowej  w celu zaopiniowania złożonych  ofert

Załącznik nr 1

Zarządzenie nr 23/2020

Zarządzenie Wójta Nr 23/2020 w sprawie  ogłoszenia o konkursie ofert na organizowanie zbiórki żywności na terenie Gminy Wierzbinek

Załącznik nr 1

Zarządzenie nr 22/2020

Zarządzenie Wójta Nr 22/2020 w sprawie  zmiany w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 21/2020

Zarządzenie Wójta Nr 21/2020 w sprawie  powołania  Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 20/2020

Zarządzenie Wójta Nr 20/2020 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w roku 2020

Zarządzenie nr 19/2020

Zarządzenie Wójta Nr 19/2020 w sprawie  przekazania w użyczenie na czas określony Stowarzyszeniu WKS Boguszyczki" nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzbinek

Zarządzenie nr 18/2020

Zarządzenie Wójta Nr 18/2020 w sprawie   przekazania w użyczenie na czas określony Klubowi Piłkarskiemu "Górnik Wierzbinek" nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzbinek

Zarządzenie nr 17/2020

Zarządzenie Wójta Nr 17/2020 w sprawie  ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Wierzbinku za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 roku i 26 grudnia 2020 roku

Zarządzenie nr 16/2020

Zarządzenie Wójta Nr 16/2020 w sprawie zmian w budżecie  gminy na rok 2020

Zarządzenie nr 15/2020

Zarządzenie Wójta Nr 15/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie nr 14/2020

Zarządzenie Wójta Nr 14/2020 w sprawie   wprowadzenia  wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania  informacji o schematach podatkowych (MDR

Zarządzenie nr 13/2020

Zarządzenie Wójta Nr 13/2020 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie nr 12/2020

Zarządzenie Wójta Nr 12/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie nr 11/2020

Zarządzenie Wójta Nr 11/2020 w sprawie  roczne sprawozdania  z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2019

Zarządzenie nr 10/2020

Zarządzenie Wójta Nr 10/2020 w sprawie  podjęcie działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakażonej dbając o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów i pracowników  Urzędu Gminy, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506) wprowadzam w Urzędzie Gminy procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych

Zarządzenie nr 9/2020

Zarządzenie Wójta Nr 9/2020 w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej.

Zarządzenie nr 8/2020

Zarządzenie Wójta Nr 8/2020 w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania projektu raportu o stanie Gminy Wierzbinek za 2019 rok

Zarządzenie nr 7/2020

Zarządzenie Wójta Nr 7/2020 w sprawie  szczegółowej techniki mycia i dezynfekcji przedmiotów i urządzeń. 

Zarządzenie nr 6/2020

Zarządzenie Wójta Nr 6/2020 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie nr 5/2020

Zarządzenie Wójta Nr 5/2020 w sprawie  rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2020 roku

Zarządzenie nr 4/2020

Zarządzenie Wójta Nr 4/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizacją zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2020 roku

Załącznik

Zarządzenie nr 3/2020

Zarządzenie Wójta Nr 3/2020 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie nr 2/2020

Zarządzenie Wójta Nr 2/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2020 roku

Zarządzenia Wójta 1/2020

Zarządzenia nr 1/2020 w sprawie zasad przygotowania uchwały Rady Gminy Wierzbinek w programie Edytor Aktów Prawnych XML

Załącznik