Zarządzenia Wójta 2021

Zarządzenie Nr 59/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 59/2021 w  sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 60/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 60/2021 w  sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Zarządzenie Nr 58/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 58/2021 w  sprawie zmian w budżecie gminy na  rok 2021

Zarządzenie Nr 57/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 57/2021 w  sprawie ustalenia   wysokości stawki  czynszu na terenie gm. Wierzbinek

Zarządzenie Nr 56/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 56/2021 w  sprawie   opłat za lokale mieszkalne i użytkowe w miejscowości Sadlno

Zarządzenie Nr 55/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 55/2021 w  sprawie    przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Wierzbinek

Zarządzenie Nr 54/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 54/2021 w  sprawie    zmian w budżecie na rok 2021

Zarządzenie Nr 53/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 53/2021 w  sprawie   okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły 

Zarządzenie Nr 52/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 52/2021 w  sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacj zdawczo-odbiorczej budynku Szkoły  w Tomisławicach

Zarządzenie Nr 51/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 51/2021 w  sprawie projekt uchwały budżetowej na rok 2022

Zarządzenie Nr 50/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 50/2021 w  sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2020-2030

Załącznik nr 1

Objaśnienie do załącznika nr 1

Załącznik nr 2

 

Zarządzenie Nr 49/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 49/2021 w  sprawie  powołania komisji przetargowej na sprzedaż, dzierżawę, użytkowanie, najem oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych

Zarządzenie Nr 48/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 48/2021 w  sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 47/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 47/2021 w  sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły

 

 

Zarządzenie Nr 45/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 45/2021 w  sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 44/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 44/2021 w  sprawie  zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Morzyczyn

Zarządzenie Nr 43/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 43/2021 w  sprawie procedury ewakuacji pracowników oraz osób czasowo przebywających na terenie Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych mających siedzibę w budynku Urzędu Gminy, Plac Powstańców Styczniowych 110

Załacznik Nr 1

Zarządzenie Nr 42/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 42/2021 w  sprawie  wprowadzenia Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu
Wójta Gminy Wierzbinek

Zarządzenie Nr 412021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 41/2021 w  sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 40/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 40/2021 w  sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 39/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 39/2021 w  sprawie  zmianw budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 38/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 38/2021 w  sprawie  wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

 

Zarządzenie Nr 37/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 37/2021 w  sprawie  zatwierdzenia Regulaminu loterii szczepionkowej w Gminie  Wierzbinek

Zarządzenie Nr 36/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 36/2021 w  sprawie  informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy Wierzbinek oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania zadań publicznych za I półrocze 2021 roku

Zarządzenie Nr 35/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 35/2021 w  sprawie wyznaczenia osób do wykonywania czynności  z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Wierzbinek

Zarządzenie Nr 34/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 34/2021 w  sprawie upoważnienia Sekretzaez Gminy do podpisywania pism oraz prowadzena spraw  w imieniu Wójta  Gminy Wierzbinek

Zarządzenie Nr 32/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 32/2021 w  sprawie cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie samorządowe Gminy Wierzbinek

Zarządzenie Nr 31/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 31/2021 w  sprawie przeprowadzenia   inwentaryzacji   zdawczo-odbiorczej   w   Szkole   Podstawowej   im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie

Zarządzenie Nr 30/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 30/2021 w  sprawie ustalenia wysokości Nagrody Wójta Gminy Wierzbinek oraz Stypendium Wójta Gminy
Wierzbinek za szczególne osiągnięcia w nauce lub za wybitne osiągnięcia jednokierunkowe

Zarządzenie Nr 29/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 29/2021 w  sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 28/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 28/2021 w  sprawie   powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Katarzyny Czubachowskiej nauczyciela wychowania przedszkolnego Gminnego Przedszkola w Wierzbinku Żabka ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 27/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 27/2021 w  sprawie   zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 26/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 26/2021 w  sprawie    powierzenia  stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej imienia Biskupa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie

Zarządzenie Nr 25/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 25/2021 w  sprawie    powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika  w Sadlnie

Zarządzenie Nr 24/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 24/2021 w  sprawie   powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Wierzbinek

Zarządzenie Nr 23/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 23/2021 w  sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 22/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 22/2021 w  sprawie  powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych o wartości mniejszej, równej bądź przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy prawo zamówień publicznych

 

Załącznik - Regulamin pracy Komisji Przetargowej Gminy Wierzbinek

Zarządzenie Nr 21/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 21/2021 w  sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 20/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 20/2021 w  sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Sadlnie

Zarządzenie Nr 19/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 19/2021 w  sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej imienia  Biskupa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie

Zarządzenie Nr 18/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 18/2021 w  sprawie ogłoszenia naboru w formie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępcę Skarbnika Gminy Wierzbinek 

Zarządzenie Nr 17/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 17/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 16/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 16/2021 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych 

Zarządzenie Nr 15/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 15/2021 w sprawie rozstrzygnięcia  ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2021 roku 

Zarządzenie Nr 14/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/2021 w powołania  Zespołu ds. przygotowania Raportu o Stanie Gminy Wierzbinek za 2020 rok.

Zarządzenie Nr 13/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 13/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2021 roku

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

Zarządzenie Nr 12/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 12/2021 w sprawie  rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2020

Zarządzenie Nr 11/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 11/2021 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  Gminy Wierzbinek

Zarządzenie Nr 10/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 10/2021 w  sprawie ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na realizację  zadania publicznego w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu na trenie Gminy Wierzbinek w 2021 roku

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Aktualizacja ofery  o wsparcie finansowe

 

Zarządzenie Nr 9/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 9/2021 w  sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 7/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 7/2021 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 8/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 8/2021 w sprawie sprostowana omyłki rachunkowej w Zarządzeniu Nr 48/20 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 6/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 6/2021 w sprawie  powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań

Zarządzenie Nr 5/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 5/2021 w sprawie  wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Wierzbinek zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto

Zarządzenie Nr 4/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 4/2021 w sprawie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wierzbinek na rok 2021/2022

Zarządzenie Nr 3/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/2021 w sprawie ogłoszenia naboru w formie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępcę Skarbnika Gminy Wierzbinek

Zarządzenie Nr 2/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2/2021 w sprawie ogłoszenia naboru w formie konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy Wierzbinek

Zarządzenie Nr 1/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 1/2021 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy 2021 roku w Urzędzie Gminy Wierzbinek