Gospodarka Odpadami

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA 2022 ROK GMINA WIERZBINEK

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA 2022 ROK GMINA WIERZBINEK

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2021 r.

 

Podmioty odbierające odpady z terenu Gminy Wierzbinek

Podmioty odbierające odpady z terenu Gminy Wierzbinek

Na terenie Gminy Wierzbinek w  roku 2022 odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych realizuje podmiot:

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wierzbinku Sp. z o.o.

Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno

 

Z terenów niezamieszkałych (firm, instytucji itp.) odbiór odpadów komunalnych mogą realizować podmioty wpisane do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Wierzbinek.

 

Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzbinek

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzbinek przekazują zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania do:

 

Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie Sp. z o.o.

ul. Sulańska 13, 62-510 Konin

 

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

 

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie gminy Wierzbinek jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wierzbinku Sp. z o.o.

 

Miejscem zbierania jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zielonce.

 

Okresowe zbiórki na terenie Gminy Wierzbinek przeprowadza również firma:

Elektrorecykling Sp. z o. o., z siedzibą w: Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl.

 

Pojemniki do gromadzenia zużytych baterii znajdują się w Urzędzie Gminy w Wierzbinku, a także w sklepach i szkołach na terenie gminy.

 

Wskaźniki i poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Wierzbinek

Wskaźnik ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku:

- 2013 - wyniósł 42,90 % - (poziom wymagany do 50%)

- 2014 - wyniósł 42,30 % - (poziom wymagany do 50%)

- 2015 - wyniósł 22,50 % - (poziom wymagany do 50%)

- 2016 - wyniósł 0,0014 % - (poziom wymagany do 45 %)

- 2017 - wyniósł 0,00 % - odpady te nie zostały poddane składowaniu

- 2018 - wyniósł 0,00 % - odpady te nie zostały poddane składowaniu,

- 2019 - wyniósł 0,00 % - odpady te nie zostały poddane składowaniu,

- 2020 – wyniósł 0,00 % - odpady te nie zostały poddane składowaniu.

- 2021 – wyniósł 0,00 % - odpady te nie zostały poddane składowaniu.

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku:

- 2013 wyniósł 8,70 % (poziom wymagany wynosił 12 %)

- 2014 wyniósł 13,60 % (poziom wymagany wynosił 14 %) - 2015 wyniósł 25,60 % (poziom wymagany wynosił 16 %)

- 2016 wyniósł 24,40 % (poziom wymagany wynosił 18 %)

- 2017 wyniósł 21,58 % (poziom wymagany wynosił 20 %)

- 2018 wyniósł 30,24 % (poziom wymagany wynosił 30 %)

- 2019 wyniósł 25,21 % (poziom wymagany wynosił 40 %)

- 2020 wyniósł 34,03 % (poziom wymagany wynosił 50 %)

 Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

- 2021 wyniósł 19,10 % (poziom wymagany wynosił 20 %)

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku:

- 2013 - firmy nie wykazały odbioru tych odpadów od mieszkańców z terenu gminy Wierzbinek

- 2014 - firmy nie wykazały odbioru tych odpadów od mieszkańców z terenu gminy Wierzbinek

- 2015 - firmy nie wykazały odbioru tych odpadów od mieszkańców z terenu gminy Wierzbinek

- 2016 - wyniósł 78,80 % (poziom wymagany 42 %)

- 2017 - firmy nie wykazały odbioru tych odpadów od mieszkańców z terenu gminy Wierzbinek

- 2018 - wyniósł 100 % (poziom wymagany 50 %)

- 2019 - firmy nie wykazały odbioru tych odpadów od mieszkańców z terenu gminy Wierzbinek

- 2020 - firmy nie wykazały odbioru tych odpadów od mieszkańców z terenu gminy Wierzbinek

- 2021 -  zebrano 9,9685 Mg odpadów budowlanych na PSZOK ale w 2021 r. nie zostały poddane zagospodarowaniu

Poziom składowania odpadów kumunalnych

- 2020 - 26,39%

- 2021- 25,29%

Podmioty zbierające odpady rolnicze

 

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych :

Lp.

Nazwa i adres podmiotu

Numer telefonu

Rodzaj zbieranego odpadu z działalności rolniczej

Folia

Sznurki

Opony

1.

PHU „SO-MASZ” s.c
Janusz i Krzysztof Socha
ul. Leśników Polskich 62
98-100 Łask

605 684 846  

43 675 15 35

TAK

-

-

2.

Agro OPC
ul. Izdby 5
88-300 Mogilno

725 114 039

TAK

TAK

-

3.

Rekopack-Zawal Sp. J.
ul. Gajowa 1
62-510 Konin

63 249 79 99

601 750 500

TAK

-

-

4.

Somex Sp. z o.o.
Sompolinek 10
62-610 Sompolno


604 966 626

TAK

-

-

5.

Grupa RECYKL S.A
ul. Letnia 3
63-100 Śrem

61 281 06 11

-

-

TAK


Wszystkie informacje do wstawienia na stronie internetowej gminy w Zakładce Gospodarka Odpadami

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Zielonce

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wierzbinek

Wójt Gminy Wierzbinek

informuje, iż od dnia 7 lipca 2021 r. mieszkańcy Gminy Wierzbinek mogą korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Zielonce (teren po gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych), wybudowanego w ramach Projektu „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zielone wraz z zakupem wyposażenia.”

Na PSZOK można bezpłatnie oddać takie odpady jak: - szkło (butelki, słoiki), - tworzywa sztuczne i metale (butelki PET, opakowania po chemii gospodarczej, puszki po konserwach, kartony po mleku), - papier, tektura (gazety, kartony, pudełka, książki), - odpady zielone (skoszona trawa, liście, kwiaty, drobne gałęzie), - zużyte opony do 10 szt./nieruchomość i oleje (opony od auta, roweru, zużyte oleje silnikowe, filtry olejowe) - odpady wielkogabarytowe (stare meble, materace, dywany, wykładziny), - tekstylia (kołdry, poduszki puchowe, ubrania), - elektrośmieci (zużyty sprzęt RTV, AGD, świetlówki, żarówki LED, telefony kom., zużyte baterie i akumulatory), - opakowania z drewna (palety, skrzynki drewniane), - gruz betonowy i ceglany do 500 kg/nieruchomość (cegły, pustaki, gruz, beton, armatura sanitarna, płytki, dachówka) - odpady niebezpieczne (opakowania po farbach, przeterminowane leki, środki ochrony roślin, tusze od drukarek, termometry rtęciowe, rozpuszczalniki), - inne (metale, styropian opakowaniowy, miski, wiadra, doniczki, lustra, szyby, naczynia).

PSZOK będzie dostępny dla mieszkańców w następujących dniach: - poniedziałek 12.00 – 18.00 - środa 7.00 – 15.00 - czwartek 7.00 – 15.00 - piątek 7.00 – 15.00 - sobota 9.00 – 13.00

Transport odpadów do PSZOK należy zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt. Do punktu przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne wytworzone na terenie Gminy Wierzbinek, w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez osoby zadeklarowane.

Operatorem PSZOK jest PGK Sp. z o. o. w Wierzbinku, tel. 63 26 11 036.

Regulamin korzystania z PSZOK wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej PGK Sp. z o. o. w Wierzbinku www.pgkwierzbinek.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wierzbinku www.wierzbinek.pl

Ząłaczniki:

Regulamin PSZOK Gmina Wierzbinek.pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2020 r.

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z koszy w 2021 r

 

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z koszy w 2021 r.

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2019 r.

 

Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

 

 

Wójt Gminy Wierzbinek informuje, iż w dniu 30.04.2020 r. Rada Gminy Wierzbinek podjęła uchwałę nr XII/125/20 (Dz. U. Woj. Wlkp z 2020 r., poz. 4159) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 

Zgodnie z powyższą uchwałą od dnia 1 czerwca 2020 r. na terenie Gminy Wierzbinek obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi 17,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej na terenie nieruchomości.

 

Jednocześnie zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku w kwocie 2,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

 

Kompostowniki będą podlegały kontroli. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie bioodpadów:

- nie posiada kompostownika przydomowego lub

- nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub

- uniemożliwia Wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu sprawdzenia zgodności złożonej deklaracji ze stanem faktycznym

utraci prawo do zwolnienia na podstawie decyzji wydanej przez Wójta.

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz.2010 ze zm.) wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku selektywnego zbierania odpadów Wójt w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono tego obowiązku stosując podwyższoną stawkę opłaty w wysokości 35,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

 

Zmienione stawki opłat nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

 

Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów lub chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika.

 

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz.2010 ze zm.) właściciele nieruchomości zamieszkałych otrzymają zawiadomienia o zmienionej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczasowych deklaracjach.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 63/2611380 wew. 102

 

 

 

Wójt Gminy Wierzbinek

/ dr Paweł Szczepankiewicz/

 

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - wersja Word (doc.)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - wersja OpenOffice (odt.)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - wersja AdobeReader (pdf.)

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z koszy w 2020 rHarmonogram wywozu odpadów komunalnych z koszy w 2020 r.

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2018 r.

 

Wykaz umorzeń w opłacie za gospodarowanie odpadami za 2016r.

 

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Na terenie Gminy Wierzbinek, żadna z firm nie prowadzi stacjonarnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Okresowe zbiórki przeprowadza firma:

Elektrorecykling Sp. z o. o., z siedzibą w: Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl.

 

Pojemniki do gromadzenia zużytych baterii znajdują się w Urzędzie Gminy w Wierzbinku oraz w szkołach na terenie gminy.

 

Punkty selektywnego zbierania odpadów

Na terenie Gminy Wierzbinek nie zrealizowano jeszcze Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych. Punkt ten będzie zlokalizowany na terenie byłego Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnym w Zielonce, gdzie w pod koniec 2014 r. zakończono rekultywację kwater ze zgromadzonymi odpadami.

Odpady selektywnie gromadzone - szkło, tworzywa sztuczne i papier - zbierane są w systemie tzw. gniazd rozmieszczonych na terenie całej gminy.

Odpady problemowe (np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, odpady wielkogabarytowe) zbierane są również w trakcie zbiórek objazdowych na terenie gminy

Osiągnięte wskaźniki i poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Wierzbinek

Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania dla Gminy Wierzbinek za 2014 r

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do

składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów, dopuszczalny

poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do

składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. dla roku 2014 to 50 %

W 2014 r. z terenu Gminy Wierzbinek:

- odebrano 2,2 Mg selektywnie zgromadzonych odpadów ulegających biodegradacji - odpady

te nie zostały poddane składowaniu, przekazano je na instalację mechaniczno-biologicznego

przetwarzania,

- 135,2 Mg odebranych odpadów zmieszanych przekazano do składowania, z czego 48 % -

czyli 65,0 Mg stanowią odpady ulegające biodegradacji;

- 181,2 Mg stanowił balast odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z procesu mechaniczno-

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, przekazany do składowania,

z czego 52 % - czyli 94,2 Mg stanowią odpady ulegające biodegradacji.

Biorąc pod uwagę powyższe wartości wskazane w Rozporządzeniu Gmina Wierzbinek w 2014

r. osiągnęła poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

przekazanych do składowania w wysokości 42,3 %, co oznacza iż osiągnęła poziom określony

Rozporządzeniem dla roku 2014


Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla Gminy Wierzbinek za 2014 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. ws. poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, poziom ten dla papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, liczony łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych wynosi dla 2014 r. 14 %

 

Z terenu gminy Wierzbinek w 2014 r.:

- odebrano 71,0 Mg szkła, z czego do recyklingu przekazano 69,4 Mg,

- odebrano 29,4 Mg tworzyw sztucznych, z czego do recyklingu przekazano 14,4 Mg,

- odebrano 2,2 Mg papieru i tektury, z czego do recyklingu przekazano 1,7 Mg

W trakcie przetwarzania odebranych z terenu gminy odpadów zmieszanych na instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów odzyskano 1,4 Mg papieru i tektury, 2,0 Mg tworzyw sztucznych, 1,9 Mg szkła oraz 0,3 Mg metali, które przekazano do recyklingu.

Różnica pomiędzy masą odpadów odebranych, a masą odpadów poddanych recyklingowi, wynika ze stopnia zanieczyszczenia odpadów odbieranych od mieszkańców jako selektywnie gromadzone, a zawierających odpady, których nie można poddać procesowi recyklingu lub przygotowaniu do powtórnego użycia

Osiągnięty dla 2014 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła obliczony zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia dla gminy Wierzbinek wyniósł więc 13,6 %.

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

W 2014 r. firmy nie wykazały odbioru innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych

i rozbiórkowych w terenu gminy Wierzbinek. W związku z tym, iż poziom recyklingu należy

osiągnąć w stosunku do masy odpadów odebranych, w przypadku braku odpadów nie ma on

zastosowania.

Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzbinek

Wszystkie podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzbinek przekazują zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania do instalacji wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, czyli do:

  • Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie Sp. z o.o., ul. Sulańska 13, 62-510 Konin

  • Zastępczej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew

Podmioty odbierające odpady z terenu Gminy Wierzbinek

Na terenie Gminy Wierzbinek w okresie od 01.07.2014 r. do 31.12.2015 r. odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych realizuje podmiot:

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wierzbinku Sp. z o.o.

Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno

 

Z terenów niezamieszkałych (firm, instytucji itp.) odbiór odpadów komunalnych mogą realizować podmioty wpisane do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Wierzbinek.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek

Rejestr Działalności Regulowanej

 

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  od 1 stycznia 2012 r. działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności  gospodarczej.

Wprowadza się rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany „rejestrem", który prowadzony jest przez wójta.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Wniosek o wpis do rejestru musi być zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Poniżej dokumenty do pobrania:

WNIOSEK OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNICTWO

Zgodnie z przepisami przejściowymi przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (01.01.2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.

Gminne jednostki organizacyjne, które w dniu wejścia w życie ustawy wykonują działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, są obowiązane dostosować się do wymagań, o których mowa w art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

AKTUALNY REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONY PRZEZ WÓJTA GMINY WIERZBINEK

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek

 
 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z koszy w II półroczu 2014 r. i w 2015 r.

Deklaracja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami

Wójt Gminy Wierzbinek informuje, iż zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Gminy Wierzbinek, od miesiąca kwietnia br. na terenie naszej gminy, zmieniła się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami

Nowa stawka opłaty to:

  • 7 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej na terenie nieruchomości, jeśli odpady są segregowane przez mieszkańców.

  • 11 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej na terenie nieruchomości, jeśli mieszkańcy nie segregują odpadów.

    Opłatę za dany miesiąc należy wpłacać do końca danego miesiąca . Wprowadzono również możliwość uiszczania opłaty za odpady w kasie Urzędu Gminy w Wierzbinku (obowiązuje od 11.10.2013 r.).

     

    Dodatkowe informacje pod nr. tel. 63/2611380 wew. 102.

 

Deklaracja w sprawie opłaty za gosp odpadami - wersja OpenOffice (odt)

Deklaracja w sprawie opłaty za gosp odpadami - wersja Word (doc)

Deklaracja w sprawie opłaty za gosp odpadami - wersja AdobeReader (pdf)

 

Uchwała w sprawie wyboru metody i wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

Uchwała w sprawie terminu i częstotliwości ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami