Gospodarka Odpadami

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2022 r.

 

Podmioty odbierające odpady z terenu Gminy Wierzbinek

Podmioty odbierające odpady z terenu Gminy Wierzbinek

Na terenie Gminy Wierzbinek w  roku 2022 odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych realizuje podmiot:

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wierzbinku Sp. z o.o.

Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno

 

Z terenów niezamieszkałych (firm, instytucji itp.) odbiór odpadów komunalnych mogą realizować podmioty wpisane do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Wierzbinek.

 

Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzbinek

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzbinek przekazują zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania do:

 

Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie Sp. z o.o.

ul. Sulańska 13, 62-510 Konin

 

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

 

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie gminy Wierzbinek jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wierzbinku Sp. z o.o.

 

Miejscem zbierania jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zielonce.

 

Okresowe zbiórki na terenie Gminy Wierzbinek przeprowadza również firma:

Elektrorecykling Sp. z o. o., z siedzibą w: Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl.

 

Pojemniki do gromadzenia zużytych baterii znajdują się w Urzędzie Gminy w Wierzbinku, a także w sklepach i szkołach na terenie gminy.

 

Wskaźniki i poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Wierzbinek

Wskaźnik ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku:

- 2013 - wyniósł 42,90 % - (poziom wymagany do 50%)

- 2014 - wyniósł 42,30 % - (poziom wymagany do 50%)

- 2015 - wyniósł 22,50 % - (poziom wymagany do 50%)

- 2016 - wyniósł 0,0014 % - (poziom wymagany do 45 %)

- 2017 - wyniósł 0,00 % - odpady te nie zostały poddane składowaniu

- 2018 - wyniósł 0,00 % - odpady te nie zostały poddane składowaniu,

- 2019 - wyniósł 0,00 % - odpady te nie zostały poddane składowaniu,

- 2020 – wyniósł 0,00 % - odpady te nie zostały poddane składowaniu.

- 2021 – wyniósł 0,00 % - odpady te nie zostały poddane składowaniu.

- 2022 – wyniósł 0,00 % - odpady te nie zostały poddane składowaniu.

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku:

- 2013 wyniósł 8,70 % (poziom wymagany wynosił 12 %)

- 2014 wyniósł 13,60 % (poziom wymagany wynosił 14 %) - 2015 wyniósł 25,60 % (poziom wymagany wynosił 16 %)

- 2016 wyniósł 24,40 % (poziom wymagany wynosił 18 %)

- 2017 wyniósł 21,58 % (poziom wymagany wynosił 20 %)

- 2018 wyniósł 30,24 % (poziom wymagany wynosił 30 %)

- 2019 wyniósł 25,21 % (poziom wymagany wynosił 40 %)

- 2020 wyniósł 34,03 % (poziom wymagany wynosił 50 %)

 Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

- 2021 wyniósł 19,10 % (poziom wymagany wynosił 20 %)

- 2022 wyniósł 40,47 % (poziom wymagany wynosił 25 %)

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku:

- 2013 - firmy nie wykazały odbioru tych odpadów od mieszkańców z terenu gminy Wierzbinek

- 2014 - firmy nie wykazały odbioru tych odpadów od mieszkańców z terenu gminy Wierzbinek

- 2015 - firmy nie wykazały odbioru tych odpadów od mieszkańców z terenu gminy Wierzbinek

- 2016 - wyniósł 78,80 % (poziom wymagany 42 %)

- 2017 - firmy nie wykazały odbioru tych odpadów od mieszkańców z terenu gminy Wierzbinek

- 2018 - wyniósł 100 % (poziom wymagany 50 %)

- 2019 - firmy nie wykazały odbioru tych odpadów od mieszkańców z terenu gminy Wierzbinek

- 2020 - firmy nie wykazały odbioru tych odpadów od mieszkańców z terenu gminy Wierzbinek

- 2021 -  zebrano 9,9685 Mg odpadów budowlanych na PSZOK ale w 2021 r. nie zostały poddane zagospodarowaniu

Poziom składowania odpadów kumunalnych

- 2020 - 26,39%

- 2021- 25,29%

- 2022- 24,10%

Podmioty zbierające odpady rolnicze

 

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych :

Lp.

Nazwa i adres podmiotu

Numer telefonu

Rodzaj zbieranego odpadu z działalności rolniczej

Folia

Sznurki

Opony

1.

PHU „SO-MASZ” s.c
Janusz i Krzysztof Socha
ul. Leśników Polskich 62
98-100 Łask

605 684 846  

43 675 15 35

TAK

-

-

2.

Agro OPC
ul. Izdby 5
88-300 Mogilno

725 114 039

TAK

TAK

-

3.

Rekopack-Zawal Sp. J.
ul. Gajowa 1
62-510 Konin

63 249 79 99

601 750 500

TAK

-

-

4.

Somex Sp. z o.o.
Sompolinek 10
62-610 Sompolno


604 966 626

TAK

-

-

5.

Grupa RECYKL S.A
ul. Letnia 3
63-100 Śrem

61 281 06 11

-

-

TAK


Wszystkie informacje do wstawienia na stronie internetowej gminy w Zakładce Gospodarka Odpadami

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2021 r.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Zielonce

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wierzbinek

Wójt Gminy Wierzbinek

informuje, iż od dnia 7 lipca 2021 r. mieszkańcy Gminy Wierzbinek mogą korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Zielonce (teren po gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych), wybudowanego w ramach Projektu „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zielone wraz z zakupem wyposażenia.”

Na PSZOK można bezpłatnie oddać takie odpady jak: - szkło (butelki, słoiki), - tworzywa sztuczne i metale (butelki PET, opakowania po chemii gospodarczej, puszki po konserwach, kartony po mleku), - papier, tektura (gazety, kartony, pudełka, książki), - odpady zielone (skoszona trawa, liście, kwiaty, drobne gałęzie), - zużyte opony do 10 szt./nieruchomość i oleje (opony od auta, roweru, zużyte oleje silnikowe, filtry olejowe) - odpady wielkogabarytowe (stare meble, materace, dywany, wykładziny), - tekstylia (kołdry, poduszki puchowe, ubrania), - elektrośmieci (zużyty sprzęt RTV, AGD, świetlówki, żarówki LED, telefony kom., zużyte baterie i akumulatory), - opakowania z drewna (palety, skrzynki drewniane), - gruz betonowy i ceglany do 500 kg/nieruchomość (cegły, pustaki, gruz, beton, armatura sanitarna, płytki, dachówka) - odpady niebezpieczne (opakowania po farbach, przeterminowane leki, środki ochrony roślin, tusze od drukarek, termometry rtęciowe, rozpuszczalniki), - inne (metale, styropian opakowaniowy, miski, wiadra, doniczki, lustra, szyby, naczynia).

PSZOK będzie dostępny dla mieszkańców w następujących dniach: - poniedziałek 12.00 – 18.00 - środa 7.00 – 15.00 - czwartek 7.00 – 15.00 - piątek 7.00 – 15.00 - sobota 9.00 – 13.00

Transport odpadów do PSZOK należy zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt. Do punktu przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne wytworzone na terenie Gminy Wierzbinek, w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez osoby zadeklarowane.

Operatorem PSZOK jest PGK Sp. z o. o. w Wierzbinku, tel. 63 26 11 036.

Regulamin korzystania z PSZOK wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej PGK Sp. z o. o. w Wierzbinku www.pgkwierzbinek.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wierzbinku www.wierzbinek.pl

Ząłaczniki:

Regulamin PSZOK Gmina Wierzbinek.pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2020 r.

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z koszy w 2021 r

 

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z koszy w 2021 r.

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2019 r.

 

Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

 

 

Wójt Gminy Wierzbinek informuje, iż w dniu 30.04.2020 r. Rada Gminy Wierzbinek podjęła uchwałę nr XII/125/20 (Dz. U. Woj. Wlkp z 2020 r., poz. 4159) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 

Zgodnie z powyższą uchwałą od dnia 1 czerwca 2020 r. na terenie Gminy Wierzbinek obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi 17,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej na terenie nieruchomości.

 

Jednocześnie zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku w kwocie 2,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

 

Kompostowniki będą podlegały kontroli. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie bioodpadów:

- nie posiada kompostownika przydomowego lub

- nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub

- uniemożliwia Wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu sprawdzenia zgodności złożonej deklaracji ze stanem faktycznym

utraci prawo do zwolnienia na podstawie decyzji wydanej przez Wójta.

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz.2010 ze zm.) wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku selektywnego zbierania odpadów Wójt w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono tego obowiązku stosując podwyższoną stawkę opłaty w wysokości 35,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

 

Zmienione stawki opłat nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

 

Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów lub chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika.

 

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz.2010 ze zm.) właściciele nieruchomości zamieszkałych otrzymają zawiadomienia o zmienionej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczasowych deklaracjach.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 63/2611380 wew. 102

 

 

 

Wójt Gminy Wierzbinek

/ dr Paweł Szczepankiewicz/

 

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - wersja Word (doc.)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - wersja OpenOffice (odt.)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - wersja AdobeReader (pdf.)

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z koszy w 2020 rHarmonogram wywozu odpadów komunalnych z koszy w 2020 r.

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2018 r.

 

Wykaz umorzeń w opłacie za gospodarowanie odpadami za 2016r.

 

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Na terenie Gminy Wierzbinek, żadna z firm nie prowadzi stacjonarnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Okresowe zbiórki przeprowadza firma:

Elektrorecykling Sp. z o. o., z siedzibą w: Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl.

 

Pojemniki do gromadzenia zużytych baterii znajdują się w Urzędzie Gminy w Wierzbinku oraz w szkołach na terenie gminy.

 

Punkty selektywnego zbierania odpadów

Na terenie Gminy Wierzbinek nie zrealizowano jeszcze Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych. Punkt ten będzie zlokalizowany na terenie byłego Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnym w Zielonce, gdzie w pod koniec 2014 r. zakończono rekultywację kwater ze zgromadzonymi odpadami.

Odpady selektywnie gromadzone - szkło, tworzywa sztuczne i papier - zbierane są w systemie tzw. gniazd rozmieszczonych na terenie całej gminy.

Odpady problemowe (np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, odpady wielkogabarytowe) zbierane są również w trakcie zbiórek objazdowych na terenie gminy

Osiągnięte wskaźniki i poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Wierzbinek

Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania dla Gminy Wierzbinek za 2014 r

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do

składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów, dopuszczalny

poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do

składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. dla roku 2014 to 50 %

W 2014 r. z terenu Gminy Wierzbinek:

- odebrano 2,2 Mg selektywnie zgromadzonych odpadów ulegających biodegradacji - odpady

te nie zostały poddane składowaniu, przekazano je na instalację mechaniczno-biologicznego

przetwarzania,

- 135,2 Mg odebranych odpadów zmieszanych przekazano do składowania, z czego 48 % -

czyli 65,0 Mg stanowią odpady ulegające biodegradacji;

- 181,2 Mg stanowił balast odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z procesu mechaniczno-

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, przekazany do składowania,

z czego 52 % - czyli 94,2 Mg stanowią odpady ulegające biodegradacji.

Biorąc pod uwagę powyższe wartości wskazane w Rozporządzeniu Gmina Wierzbinek w 2014

r. osiągnęła poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

przekazanych do składowania w wysokości 42,3 %, co oznacza iż osiągnęła poziom określony

Rozporządzeniem dla roku 2014


Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla Gminy Wierzbinek za 2014 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. ws. poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, poziom ten dla papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, liczony łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych wynosi dla 2014 r. 14 %

 

Z terenu gminy Wierzbinek w 2014 r.:

- odebrano 71,0 Mg szkła, z czego do recyklingu przekazano 69,4 Mg,

- odebrano 29,4 Mg tworzyw sztucznych, z czego do recyklingu przekazano 14,4 Mg,

- odebrano 2,2 Mg papieru i tektury, z czego do recyklingu przekazano 1,7 Mg

W trakcie przetwarzania odebranych z terenu gminy odpadów zmieszanych na instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów odzyskano 1,4 Mg papieru i tektury, 2,0 Mg tworzyw sztucznych, 1,9 Mg szkła oraz 0,3 Mg metali, które przekazano do recyklingu.

Różnica pomiędzy masą odpadów odebranych, a masą odpadów poddanych recyklingowi, wynika ze stopnia zanieczyszczenia odpadów odbieranych od mieszkańców jako selektywnie gromadzone, a zawierających odpady, których nie można poddać procesowi recyklingu lub przygotowaniu do powtórnego użycia

Osiągnięty dla 2014 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła obliczony zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia dla gminy Wierzbinek wyniósł więc 13,6 %.

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

W 2014 r. firmy nie wykazały odbioru innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych

i rozbiórkowych w terenu gminy Wierzbinek. W związku z tym, iż poziom recyklingu należy

osiągnąć w stosunku do masy odpadów odebranych, w przypadku braku odpadów nie ma on

zastosowania.

Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzbinek

Wszystkie podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzbinek przekazują zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania do instalacji wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, czyli do:

  • Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie Sp. z o.o., ul. Sulańska 13, 62-510 Konin

  • Zastępczej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew

Podmioty odbierające odpady z terenu Gminy Wierzbinek

Na terenie Gminy Wierzbinek w okresie od 01.07.2014 r. do 31.12.2015 r. odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych realizuje podmiot:

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wierzbinku Sp. z o.o.

Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno

 

Z terenów niezamieszkałych (firm, instytucji itp.) odbiór odpadów komunalnych mogą realizować podmioty wpisane do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Wierzbinek.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek

Rejestr Działalności Regulowanej

 

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  od 1 stycznia 2012 r. działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności  gospodarczej.

Wprowadza się rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany „rejestrem", który prowadzony jest przez wójta.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Wniosek o wpis do rejestru musi być zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Poniżej dokumenty do pobrania:

WNIOSEK OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNICTWO

Zgodnie z przepisami przejściowymi przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (01.01.2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.

Gminne jednostki organizacyjne, które w dniu wejścia w życie ustawy wykonują działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, są obowiązane dostosować się do wymagań, o których mowa w art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

AKTUALNY REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONY PRZEZ WÓJTA GMINY WIERZBINEK

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek

 
 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z koszy w II półroczu 2014 r. i w 2015 r.

Deklaracja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami

Wójt Gminy Wierzbinek informuje, iż zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Gminy Wierzbinek, od miesiąca kwietnia br. na terenie naszej gminy, zmieniła się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami

Nowa stawka opłaty to:

  • 7 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej na terenie nieruchomości, jeśli odpady są segregowane przez mieszkańców.

  • 11 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej na terenie nieruchomości, jeśli mieszkańcy nie segregują odpadów.

    Opłatę za dany miesiąc należy wpłacać do końca danego miesiąca . Wprowadzono również możliwość uiszczania opłaty za odpady w kasie Urzędu Gminy w Wierzbinku (obowiązuje od 11.10.2013 r.).

     

    Dodatkowe informacje pod nr. tel. 63/2611380 wew. 102.

 

Deklaracja w sprawie opłaty za gosp odpadami - wersja OpenOffice (odt)

Deklaracja w sprawie opłaty za gosp odpadami - wersja Word (doc)

Deklaracja w sprawie opłaty za gosp odpadami - wersja AdobeReader (pdf)

 

Uchwała w sprawie wyboru metody i wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

Uchwała w sprawie terminu i częstotliwości ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami