Inwestycyjne

Obwieszczenia Wójta Gminy Wierzbinek ZPiON.6733.5.2023

Obwieszczenia Wójta Gminy Wierzbinek  ZPiON.6733.5.2023 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia zaprojektowanej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 76, 79 i 64 poł. w obrębie Chlebowo, gm. Wierzbinek.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek ZPiON.6733.3.2023

Obwieszczenie  Wójta Gminy Wierzbinek ZPiON.6733.3.2023

 

Obwieszczenia Wójta Gminy Wierzbinek ZPiON.6733.5.2022 z dn. 7.12.2022r.

Obwieszczenia Wójta Gminy Wierzbinek

wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ZPiON.6733.5.2022 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie złącza kablowego niskiego nN-0,4 kV oraz linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 113/3 poł. w obrębie Boguszyce, gm. Wierzbinek

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek

Wierzbinek, 2020-04-01

ZPiON.6733.1.2020O b w i e s z c z e n i e

Wójta Gminy WierzbinekNa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 roku, poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 293)


zawiadamiam


że w dniu 1 kwietnia 2020 roku wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oznaczona sygnaturą akt ZPiON.6733.1.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowo-rozdzielczej WN/SN GPZ Sompolno na działkach oznaczonych numerami ewidencji gruntów 53/1, 53/2, 72/3 i 75/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Teresewo, gmina Wierzbinek.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno /pokój numer 109 – P. Joanna Szczepankiewicz/ w godz. 800-1500 .

Treść decyzji zawiera następujące pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Wójta Gminy Wierzbinek, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Na podstawie art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna”.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia.


Wójt Gminy Wierzbinek

/-/ dr Paweł Szczepankiewicz


Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek

Wierzbinek, 2019-11-06

ZPiON.6733.4.2019O b w i e s z c z e n i e

Wójta Gminy WierzbinekNa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zm.)


zawiadamiam


o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku Gminy Wierzbinek dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 286 i 62 położonych w obrębie geodezyjnym Ruszkówek gm. Wierzbinek.

W związku z powyższym zawiadamiam strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie tut. urzędu w pokoju nr 109 w godz. od 800 do 1500, w terminie 7 dni od dnia, w którym zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane zgodnie z art. 49 Kpa (tj. po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia).

Obwieszczenie podlega zgodnie z art. 49 kpa publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz dodatkowo na stronie internetowej urzędu: www.wierzbinek.pl.

Prowadząca sprawę: Joanna Szczepankiewicz tel./63/ 2611380 wew. 191.
Wójt Gminy Wierzbinek

/-/ dr Paweł Szczepankiewicz


Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek

Wierzbinek, 2019-07-15

ZPiON.6733.2.2019O b w i e s z c z e n i e

Wójta Gminy WierzbinekNa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945)


zawiadamiam


o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku złożonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Wierzbinku, Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu rozdzielczego Posada – Zaryń na działkach oznaczonych następującymi numerami ewidencyjnymi:

  • 134/1, 115/2, 115/3 poł. w obrębie ewidencyjnym Pamiątka;

  • 1/5, 2/3, 3/3, 15, 20, 17 poł. w obrębie ewidencyjnym Goczki;

  • 368, 245/1, 245/3, 370, 398, 371 poł. w obrębie ewidencyjnym Zaryń;

  • 59/1, 58/1 poł. w obrębie ewidencyjnym Zielonka.

W związku z powyższym zawiadamiam strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie tut. urzędu w pokoju nr 109 w godz. od 800 do 1500, w terminie 7 dni od dnia, w którym zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane zgodnie z art. 49 Kpa (tj. po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia).

Obwieszczenie podlega zgodnie z art. 49 kpa publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz dodatkowo na stronie internetowej urzędu: www.wierzbinek.pl.

Prowadząca sprawę: Joanna Szczepankiewicz tel./63/ 2611380 wew. 191.


Wójt Gminy Wierzbinek

/-/ dr Paweł Szczepankiewicz