Zarządzanie kryzysowe, plany operacyjne

Plan zarządzania kryzysowego

Struktura organizacyjna Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZ) w Wierzbinku

 ZARZĄDZENIE nr 27/2007

Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 12 listopada 2007 r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania

Kryzysowego w Wierzbinku

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. Nr 89 z 2007 r., poz. 590) zarządzam co następuje :

§ 1

 1. Powołuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Wierzbinku zwany dalej GZZ w Wierzbinku

 2. Strukturę organizacyjną GZZ w Wierzbinku określa załącznik Nr 1 do zarządzenia .

 3. Siedzibą GZZ w Wierzbinku jest budynek Urzędu Gminy w Wierzbinku .

Na zapasowe miejsce działania GZZ w Wierzbinku wyznaczam obiekt strażnicy OSP w Wierzbinku .

§ 2

1. Pracami GZZ w Wierzbinku kieruje Wójt Gminy

2. Na zastępcę Szefa GZZ w Wierzbinku powołuję Z-cę Wójta P. Macieja Kaczmarka

3. Na sekretarza GZZ powołuję P. Joannę Szczepankiewicz .

§ 3

Zmianę składu osobowego Zespołu Zarządzania określa zarządzeniem Wójt Gminy .

§ 4

Szczegółowy tryb pracy zespołu określa opracowany Regulamin Gminnego Zespołu Zarządzania w Wierzbinku, zatwierdzony przez Wójta Gminy .

§ 5

Traci moc zarządzenie Nr 44/2004 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 26.10.2004 r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 27/2007

Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia 12. 11. 2007 r.

 

Struktura organizacyjna Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZ) w Wierzbinku.

 

1. P. Paweł Szczepankiewicz - Wójt Gminy – Przewodniczący GZZ

2. P. Maciej Kaczmarek - Z-ca Wójta - Zastępca Przewodniczącego GZZ,

3. P. Bożena Andrzejewska - członek GZZ,

4. P. Joanna Szczepankiewicz - sekretarz GZZ,

5. P. Jacek Wysocki - członek,

6. P. Tomasz Woźniak - członek,

7. P. Małgorzata Jarlaczyńska,

8. P. Klemens Mazurek

Siedzibą Gminnego  Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZ) w Wierzbinku  jest siedziba Urzędu Gminy w Wierzbinku .

Tel. kontaktowy z GZZK :

w godzinach pracy: (063) 261 13 80 , (063) 261 10 24,

po godzinach pracy: (063) 261 12 80,

 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W GMINIE WIERZBINEK

   W dniu 22 sierpnia 2007 weszła w życie długo oczekiwana ustawa u zarządzaniu kryzysowym. Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przejmowaniu nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym zobowiązuje do powołania na każdym szczeblu zespołów zarządzania kryzysowego od rządowego przez wojewódzkie do gminnych.
Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt.

Tematowi zarządzania kryzysowego poświęcone było szkolenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się w dniu 26 listopada 2007, w którym udział wziął cały skład Zespołu na czele z Panem Wójtem.

Szkolenie przeprowadził inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Koninie Paweł Figurski. Wójt Gminy przy pomocy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego realizuje następujące zadania:

 • kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,
 • realizację zadań z zakresu planowania cywilnego w tym: realizacja zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego, opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania,
 • zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
 • przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
 • realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Gminny Zespół został poinformowany, że w czasie sytuacji kryzysowej może skorzystać z bazy sił i środków jaka jest stworzona na potrzeby OC i zarządzania kryzysowego.

W skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Pan Wójt Paweł Szczepankiewicz powołał:

 • P. Macieja Kaczmarka,
 • P. Bożenę Andrzejewską,
 • P. Joannę Szczepankiewicz,
 • P. Tomasza Woźniaka,
 • P. Jacka Wysockiego,
 • P. Małgorzatę Jarlaczyńską.

Siedzibą Zespołu jest Urząd Gminy. Gminny Zespół w razie powstania zagrożeń współpracuje z podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz odpowiednimi służbami.

W listopadzie i w grudniu 2007 odbyły się dwa spotkania Gminnego Zespołu poświęcone:

 • przygotowaniu do okresu zimowego,
 • zagrożeniu wystąpieniem choroby zakaźnej ptasiej grypy.

Przy wystąpieniu zagrożeń oraz sytuacji kryzysowych możemy liczyć na pomoc i wsparcie Gminnego Zespołu.