Jesteś tutaj:    » » » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Wierzbinku zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wierzbinku

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie, linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych, część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie. Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie - nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jednym z takich darmowych narzędzi jest OnlineOCR. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon na numer 63 2611190 w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-08. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny dostępności cyfrowej strony internetowej https://bip3.wokiss.pl/wierzbinek/bip.html dla osób niepełnosprawnych - skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 91,70 %.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Cezary Szymański, informatyk@wierzbinek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 26 11 190. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowa-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Wierzbinku ma siedzibę przy Placu Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno.
W budynku swoją siedzibę mają również służby świadczące usługi dla społeczeństwa i organizacji społecznych (Gminny Ośrodek Pomocy Spółecznej, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Komisja ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminna Administracja Placówek Oświatowych, geodeta, przedstawiciel Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., psycholog, powiatowi radcowie prawni).
Budynek oddalony jest 35 m od drogi wojewódzkiej nr 266 i 300 m od przystanku PKS. Dla zapewnienia komunikacji pieszej zaprojektowano układ chodników okalającyh budynek urzędu gminy wraz z bezpośrednim dojściem w kierunku drogi wojewódzkiej. Wokół budynku znajdują się parkingi (71 miejsc postojowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych), drogi manewrowe o szerokości jezdni 6,0 m i konstrukcji nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z dwoma zjazdami z drogi wojewódzkiej.
Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną umieszczoną na froncie budynku przy wejściu głównym.
Na drzwiach wejścia głównego znajduje się informacja o podjeździe dla niepełnosprawnych usytuowanym od zachodniej strony budynku.
Lokalizacja urzędu zajmuje pomieszczenia na parterze i na I piętrze. Budynek posiada poddasze nieużytkowe (częściowo zaadaptowane na archiwum). Główny trzon budynku o orientacji północ – południe. Z głównego trzonu odchodzą dwa skrzydła tworząc razem rzut w kształcie litery “C”.
Budynek posiada trzy wejścia – jedno główne frontowe i dwa boczne. Do wszystkich wejść prowadzą kilkustopniowe schody. Dodatkowo przy jednym z bocznych wejść znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych na poziom parteru (w pobliżu miejsc postojowych dla pojazdu osób niepełnosprawnych).
Punkt Obsługi Interesanta (Punkt Informacyjny) znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego do budynku wraz z tablicą informacyjną urzędu. Stanowisko nie posiada obniżonego blatu. Pracownik punktu przeprowadza wstępną rozmowę z osobą z niepełnosprawnością w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. Następnie telefonicznie wzywa pracownika merytorycznie właściwego do załatwienia sprawy. Powiadomiony pracownik niezwłocznie udaje się do osoby niepełnosprawnej i udziela jej niezbędnej pomocy.
W pobliżu Punktu Obsługi Interesanta usytuowany jest niski stolik i kanapa dla interesantów.
Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością (po prawej stronie od wejścia głównego) oraz winda na 8 osób o udźwigu 630 kg (obok Punktu Obsługi Interesanta).
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze oraz korytarz i pomieszczenia na pierwszym piętrze. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontarstowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Urząd Gminy w Wierzbinku nie posiada informacji głosowych. Posiada pętlę indukcyjną w Punkcie Obsługi Interesanta.
Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego pod adresem https://tlumacz.migam.org/urz%C4%85d-gminy-w-wierzbinku-6R08PQgS4Ptm1Tu0s3x2.