Wybory uzupełniające 2015

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie

 

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wierzbinek z 6 grudnia 2015 r.

 

Protokół z wyborow do Rady Gminy Wierzbinek

 

Zestwawienie wyników wyborów uzupełniajacych

Uchwała Nr 4/2015 Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku z dnia 9 listopada 2015 r.
Uchwała Nr 4/2015


Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku

z dnia 9 listopada 2015 r.w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wierzbinek zarządzonych na dzień 6 grudnia 2015 r.

 

Na podstawie art. 182 §1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Wierzbinku uchwala, co następuje:


§ 1


Powołuje się obwodową komisję wyborczą w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wierzbinek w okręgu wyborczym Nr 8 zarządzonych na dzień 6 grudnia 2015 r. w składzie określonym w załączniku nr 1 do uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, na terenie Urzędu Gminy w Wierzbinku oraz w siedzibie obwodowej komisji wyborczej.

 

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

w Wierzbinku

/ -/ Jolanta Siekaczyńska

 Załącznik nr 1

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Tomisławicach


Siedziba Komisji : Szkoła Podstawowa Tomisławice 2

62-619 Wierzbinek1. Agnieszka Kowalska, zam. Kazimierowo

zgłoszenia dokonał : Komitet Wyborczy Wyborców Emila Plichty


2. Iwona Nawrot, zam. Walerianowo

zgłoszenia dokonał : Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Mroczkowskiego


3. Karolina Jóźwiak, zam. Dobra Wola

uzupełnienie składu


4. Małgorzata Latkowska, zam. Witkowice

uzupełnienie składu


5. Katarzyna Aneta Augustyniak, zam. Witkowice

uzupełnienie składu


6. Mirosława Badeńska, zam. Kwiatkowo

uzupełnienie składu


7. Daniela Koszal, zam. Broniszewo

wskazana przez Wójta Gminy Wierzbinek


 

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

w Wierzbinku

/-/ Jolanta Siekaczyńska

 


OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WIERZBINKU z dnia 5 listopada 2015 r

 

 

 

OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W WIERZBINKU

z dnia 5 listopada 2015 r

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wierzbinek

zarządzonych na dzień 6 grudnia 2015 r.

 


Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r - Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz 112 z późn. zm.1) ) Gminna Komisja Wyborcza w Wierzbinku podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych :

 

 

Okręg wyborczy Nr 8

 

 

 1. Plichta Emil Tomasz, lat 26, zam. Dobra Wola

  zgłoszony przez KWW Emila Plichty- Lista nr 1

 2. Mroczkowski Janusz Marian, lat 63, zam. Walerianowo

  zgłoszony przez KWW Janusza Mroczkowskiego- Lista nr 2

 

 

 

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

/-/ Jolanta Siekaczyńska

 

 

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 102, poz 588, Nr 147, poz 881, Nr 149, poz 889 oraz z 2012 r, poz 1399.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 2 listopada 2015 r

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia 2 listopada 2015 r

 

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r - Kodeks Wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz 112, z późn zm ), podaje się do wiadomości wyborców, że Rada Gminy Wierzbinek Uchwałą Nr XXXIV/310/12 z dnia 28 marca 2014 r w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/12 z dnia 26 listopada 2012 r utworzyła następujące obwody głosowania mające również zastosowanie w wyborach uzupełniających na dzień 6 grudnia 2015 r.

 

 

( Wyciąg )

 

Numer obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Nr okręgu wyborczego

5

Sołectwa : Witkowice, Kwiatkowo, Słomkowo

Szkoła Podstawowa Tomisławice 2

Nr telefonu (63 )2612780

8

 

 

Lokal wyborczy otwarty będzie w dniu 6 grudnia 2015 r w godzinach 7,00 - 21, 00

 

Karta do głosowania wydana zostanie wyłącznie po okazaniu dokumentu tożsamości

 

 

 

Wójt Gminy Wierzbinek

 

( - ) Paweł Szczepankiewicz

Uchwała Nr 3/2015 Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku z dnia 2 listopada 2015 r

 

 

Uchwała Nr 3/2015

Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku

z dnia 2 listopada 2015 r

 

 

w sprawie przyznania numerów listom kandydatów na radnych

w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wierzbinek

zarządzonych na dzień 6 grudnia 2015 r.

 

 

Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r- kodeks Wyborczy ( Dz. U Nr 21, poz 112 z późn zm ) Gminna Komisja Wyborcza w Wierzbinku uchwala , co następuje :

 

§ 1

 

  Gminna Komisja Wyborcza w Wierzbinku na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wierzbinek w okręgu wyborczym Nr 8 przyznaje listom kandydatów komitetów następujące numery :

  Numer 1 - Komitet Wyborczy Wyborców Emila Plichty

  Numer 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Mroczkowskiego

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek

 

§ 3

 

Treść niniejszej uchwały przekazuje się Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

w Wierzbinku

 

(-) Jolanta Siekaczyńska

 

 

 

Uchwała Nr 2/15 Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku z dnia 14 października 2015 r.

Uchwała Nr 2/15

Gminnej Komisji Wyborczej

w Wierzbinku

z dnia 14 października 2015 r.


w sprawie: wyboru zastępcy przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wierzbinek zarządzonych na dzień 6 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), § 3 ust. 2 pkt 1 i 2 załącznika nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy, uchwala się, co następuje:

§ 1

Na zastępcę przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku wybiera się Pana Tomasza Woźniaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

w Wierzbinku


Jolanta SiekaczyńskaUchwała Nr 1/15 Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku z dnia 14 października 2015 r.

Uchwała Nr 1/15

Gminnej Komisji Wyborczej

w Wierzbinku

z dnia 14 października 2015 r.


w sprawie: wyboru przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wierzbinek zarządzonych na dzień 6 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), § 3 ust. 2 pkt 1 i 2 załącznika nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy, uchwala się, co następuje:

§ 1

Na przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku wybiera się Panią Jolantę Siekaczyńską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Zastępca Przewodniczącego

Gminnej Komisji Wyborczej

w Wierzbinku


Tomasz WoźniakINFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku z dnia 14 października 2015 r.

INFORMACJA


Gminnej Komisji Wyborczej

w Wierzbinku

z dnia 14 października 2015 r.


o składzie Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji zgłoszeń list kandydatów na radnego


Podaje się do wiadomości publicznej skład Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku:

 1. Przewodniczący: Jolanta Siekaczyńska, Zam. Broniszewo.

 2. Zastępca Przewodniczącego: Tomasz Woźniak, zam. Wierzbinek.

Członkowie:

 1. Magdalena Kłosowska, zam. Sadlno.

 2. Iwona Franciszka Lisiecka, zam. Ruszkowo.

 3. Elżbieta Olszewska, zam. Pagórki.

 4. Karolina Pawlak, zam. Teresewo.

 5. Władysława Wódzka, zam. Broniszewo.


Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku jest Urząd Gminy w Wierzbinku, pokój nr 207, tel. 63 2611380

HARMONOGRAM DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WIERZBINKU

HARMONOGRAM DYŻURÓW

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W WIERZBINKU


DATA

GODZINY


19.10.2015 r.

 

od 1200 do 1530


21.10.2015 r.


od 1000 do 1300


23.10.2015 r.


od 1400 do 1700


27.10.2015 r.


od 1300 do 2400


Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

w Wierzbinku


Jolanta Siekaczyńska


wybory uzupełniające - powołanie Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIRZBINEK z dnia 25 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY WIRZBINEK

z dnia 25 września 2015 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), podaje się do wiadomości wyborców, że Rada Gminy Wierzbinek Uchwałą Nr XX/168/12 z dnia 19 września 2012 r. utworzyła następujące okręgi wyborcze oraz ustaliła liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Wierzbinek, mającą również zastosowanie w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 6 grudnia 2015 r.

(Wyciąg)

Nr
okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych
wybieranych
w okręgu

8

Sołectwa:

Słomkowo, Witkowice, Kwiatkowo.

1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno, tel. (63) 2611380.

Wójt Gminy Wierzbinek

/-/ Paweł Szczepankiewicz

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wierzbinek 06.12.2015

Druki rejestrajca komitetów - wybory uzupełniające 2014-2018.zip

Rejestracja.zip

1) Zgłoszenie kandydata do terytorialnej komisji wyborczej.doc

2) Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej.doc

Skan zarządzenia, obwieszczenie, komunikat i informacja Komisarza Wyborczego w Koninie

Informacja Komisarza o rejestracji komitetów

Komunikat Komisarza w sprawie powołania

Obwieszczenie Wojewody o wyborach uzupełniających_Wierzbinek

Zarządzenie nr 513