Baner główny

Ochrona Środowiska

Ogłoszenie o zakończonej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

Wierzbinek, dnia 29 września 2015 r


Znak pisma GK.6232.3.2015.KR

 

Ogłoszenie


Informuję, ze zakończona została inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Wierzbinek.

Inwentaryzacja wykazała, że na terenie Gminy, wyroby azbestowe zastosowane jako pokrycia dachowe został zidentyfikowany w *2585* miejscach, z czego
*860* to pokrycia dachowe budynków mieszkalnych, *1669 *to azbest na budynkach gospodarczych i użyteczności publicznej a w *56* lokalizacjach azbest zidentyfikowano na obiektach, które nie znajdowały się w ewidencji lub azbest zalegał na posesji - oznaczone jako „magaz."
Łączna ilość zidentyfikowanych wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Wierzbinek to:
*432 867 m2 o szacunkowej masie 4 758 149 kg*

 

 Wójt Gminy

Paweł Szczepankiewicz

Ogłoszenie w wersji pdf (załącznik)

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

Gmina Wierzbinek mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do opracowania dokumentu pn.:

 

„Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzbinek, dotyczącą osób fizycznych i prawnych."

 

Realizacja zadania współfinansowana jest w ramach realizacji zadania wynikającego z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

 

 

W ramach prac związanych z realizacją projektu pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzbinek, dotyczącą osób fizycznych i prawnych", wykonane zostaną:

 • pełna inwentaryzacja z natury wyrobów zawierających azbest, która umożliwi określenie łącznej ilości występujących na terenie Gminy wyrobów zawierających azbest podanej w Mg, z uwzględnieniem stopnia pilności

 • warstwa obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego

 • podsumowanie wyników inwentaryzacji, zawierające w szczególności:

   • prezentację i interpretację danych zgromadzonych w trakcie inwentaryzacji z natury

   • aktualizację harmonogramu usuwania wyrobów zawierających azbest

   • aktualizację kalkulacji kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest*, uwzględniającą prognozę do 2032 roku.

 

Mieszkańcy Gminy Wierzbinek poinformowani zostaną o przeprowadzeniu inwentaryzacji wyrobów azbestowych i o podsumowaniu wyników m.in. poprzez:

      • informację na stronie internetowej urzędu

      • informację w prasie i mediach lokalnych

      • informację przekazaną w sposób zwyczajowo przyjęty

 

Aby projekt spełniał oczekiwania, zrealizowany musi być na podstawie szczegółowej inwentaryzacji z natury wszystkich miejsc, w których na terenie Gminy występuje azbest.

 

Informujemy, że w najbliższych tygodniach, do 26 lipca prowadzone będą na terenie naszej Gminy prace inwentaryzacyjne. Zadanie zrealizują pracownicy firmy wyłonionej do wykonania tego zadania AM Trans Progres sp. z o.o., z Poznania.

 

Prosimy mieszkańców o udostępnienie informacji na temat wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach, osobom wykonującym inwentaryzację z natury.

 

Za pomoc i zrozumienie dziękujemy.

Obowiązujacy na terenie Gminy Wierzbinek Regulamin utrzymania czystości i porzadku

Załącznik do pobrania:
Regulamin utrzymania czystości i porzadku w gminie

Program Ochrony Środowiska Gminy Wierzbinek

Załącznik do pobrania:
POS Wierzbinek.pdf - .pdf 482 KB
Aktualizacja POŚ na lata 2012-2015
Strategiczna ocena oddziaływania aktualizacji planu na środowisko 2012-2015

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa