Baner główny

Gospodarka odpadami

Podmioty odbierające odpady z terenu Gminy Wierzbinek

Podmioty odbierające odpady z terenu Gminy Wierzbinek

Na terenie Gminy Wierzbinek w okresie od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r. odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych realizuje podmiot:

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wierzbinku Sp. z o.o.

Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno

 

Z terenów niezamieszkałych (firm, instytucji itp.) odbiór odpadów komunalnych mogą realizować podmioty wpisane do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Wierzbinek.

 

Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzbinek

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzbinek przekazują zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania do:

 

Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie Sp. z o.o.

ul. Sulańska 13, 62-510 Konin

 

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

 

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie gminy Wierzbinek jestPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wierzbinku Sp. z o.o.

 

Miejscem zbierania jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zielonce.

 

Okresowe zbiórki na terenie Gminy Wierzbinek przeprowadza również firma:

Elektrorecykling Sp. z o. o., z siedzibą w: Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl.

 

Pojemniki do gromadzenia zużytych baterii znajdują się w Urzędzie Gminy w Wierzbinku, a także w sklepach i szkołach na terenie gminy.

 

Wskaźniki i poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Wierzbinek

Wskaźnik ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku:

- 2013 - wyniósł 42,90 % - (poziom wymagany do 50%)

- 2014 - wyniósł 42,30 % - (poziom wymagany do 50%)

- 2015 - wyniósł 22,50 % - (poziom wymagany do 50%)

- 2016 - wyniósł 0,0014 % - (poziom wymagany do 45 %)

- 2017 - wyniósł 0,00 % - odpady te nie zostały poddane składowaniu

- 2018 - wyniósł 0,00 % - odpady te nie zostały poddane składowaniu,

- 2019 - wyniósł 0,00 % - odpady te nie zostały poddane składowaniu,

- 2020 – wyniósł 0,00 % - odpady te nie zostały poddane składowaniu.

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku:

- 2013 wyniósł 8,70 % (poziom wymagany wynosił 12 %)

- 2014 wyniósł 13,60 % (poziom wymagany wynosił 14 %) - 2015 wyniósł 25,60 % (poziom wymagany wynosił 16 %)

- 2016 wyniósł 24,40 % (poziom wymagany wynosił 18 %)

- 2017 wyniósł 21,58 % (poziom wymagany wynosił 20 %)

- 2018 wyniósł 30,24 % (poziom wymagany wynosił 30 %)

- 2019 wyniósł 25,21 % (poziom wymagany wynosił 40 %)

- 2020 wyniósł 34,03 % (poziom wymagany wynosił 50 %)

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku:

- 2013 - firmy nie wykazały odbioru tych odpadów od mieszkańców z terenu gminy Wierzbinek

- 2014 - firmy nie wykazały odbioru tych odpadów od mieszkańców z terenu gminy Wierzbinek

- 2015 - firmy nie wykazały odbioru tych odpadów od mieszkańców z terenu gminy Wierzbinek

- 2016 - wyniósł 78,80 % (poziom wymagany 42 %)

- 2017 - firmy nie wykazały odbioru tych odpadów od mieszkańców z terenu gminy Wierzbinek

- 2018 - wyniósł 100 % (poziom wymagany 50 %)

- 2019 - firmy nie wykazały odbioru tych odpadów od mieszkańców z terenu gminy Wierzbinek - 2020 - firmy nie wykazały odbioru tych odpadów od mieszkańców z terenu gminy Wierzbinek

Podmioty zbierające odpady rolnicze

 

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych :

Lp.

Nazwa i adres podmiotu

Numer telefonu

Rodzaj zbieranego odpadu z działalności rolniczej

Folia

Sznurki

Opony

1.

PHU „SO-MASZ” s.c
Janusz i Krzysztof Socha
ul. Leśników Polskich 62
98-100 Łask

605 684 846  

43 675 15 35

TAK

-

-

2.

Agro OPC
ul. Izdby 5
88-300 Mogilno

725 114 039

TAK

TAK

-

3.

Rekopack-Zawal Sp. J.
ul. Gajowa 1
62-510 Konin

63 249 79 99

601 750 500

TAK

-

-

4.

Somex Sp. z o.o.
Sompolinek 10
62-610 Sompolno


604 966 626

TAK

-

-

5.

Grupa RECYKL S.A
ul. Letnia 3
63-100 Śrem

61 281 06 11

-

-

TAK


Wszystkie informacje do wstawienia na stronie internetowej gminy w Zakładce Gospodarka Odpadami

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Zielonce

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wierzbinek

Wójt Gminy Wierzbinek

informuje, iż od dnia 7 lipca 2021 r. mieszkańcy Gminy Wierzbinek mogą korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Zielonce (teren po gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych), wybudowanego w ramach Projektu „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zielone wraz z zakupem wyposażenia.”

Na PSZOK można bezpłatnie oddać takie odpady jak: - szkło (butelki, słoiki), - tworzywa sztuczne i metale (butelki PET, opakowania po chemii gospodarczej, puszki po konserwach, kartony po mleku), - papier, tektura (gazety, kartony, pudełka, książki), - odpady zielone (skoszona trawa, liście, kwiaty, drobne gałęzie), - zużyte opony do 10 szt./nieruchomość i oleje (opony od auta, roweru, zużyte oleje silnikowe, filtry olejowe) - odpady wielkogabarytowe (stare meble, materace, dywany, wykładziny), - tekstylia (kołdry, poduszki puchowe, ubrania), - elektrośmieci (zużyty sprzęt RTV, AGD, świetlówki, żarówki LED, telefony kom., zużyte baterie i akumulatory), - opakowania z drewna (palety, skrzynki drewniane), - gruz betonowy i ceglany do 500 kg/nieruchomość (cegły, pustaki, gruz, beton, armatura sanitarna, płytki, dachówka) - odpady niebezpieczne (opakowania po farbach, przeterminowane leki, środki ochrony roślin, tusze od drukarek, termometry rtęciowe, rozpuszczalniki), - inne (metale, styropian opakowaniowy, miski, wiadra, doniczki, lustra, szyby, naczynia).

PSZOK będzie dostępny dla mieszkańców w następujących dniach: - poniedziałek 12.00 – 18.00 - środa 7.00 – 15.00 - czwartek 7.00 – 15.00 - piątek 7.00 – 15.00 - sobota 9.00 – 13.00

Transport odpadów do PSZOK należy zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt. Do punktu przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne wytworzone na terenie Gminy Wierzbinek, w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez osoby zadeklarowane.

Operatorem PSZOK jest PGK Sp. z o. o. w Wierzbinku, tel. 63 26 11 036.

Regulamin korzystania z PSZOK wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej PGK Sp. z o. o. w Wierzbinku www.pgkwierzbinek.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wierzbinku www.wierzbinek.pl

Ząłaczniki:

Regulamin PSZOK Gmina Wierzbinek.pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2020 r.

 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2020 r.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z koszy w 2021 r

 

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z koszy w 2021 r.

 

Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

 


Wójt Gminy Wierzbinek informuje, iż w dniu 30.04.2020 r. Rada Gminy Wierzbinek podjęła uchwałę nr XII/125/20 (Dz. U. Woj. Wlkp z 2020 r., poz. 4159) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.


Zgodnie z powyższą uchwałą od dnia 1 czerwca 2020 r. na terenie Gminy Wierzbinek obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi 17,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej na terenie nieruchomości.


Jednocześnie zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku w kwocie 2,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.


Kompostowniki będą podlegały kontroli. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie bioodpadów:

- nie posiada kompostownika przydomowego lub

- nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub

- uniemożliwia Wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu sprawdzenia zgodności złożonej deklaracji ze stanem faktycznym

utraci prawo do zwolnienia na podstawie decyzji wydanej przez Wójta.

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek.


Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz.2010 ze zm.) wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku selektywnego zbierania odpadów Wójt w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono tego obowiązku stosując podwyższoną stawkę opłaty w wysokości 35,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.


Zmienione stawki opłat nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).


Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów lub chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika.


Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz.2010 ze zm.) właściciele nieruchomości zamieszkałych otrzymają zawiadomienia o zmienionej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczasowych deklaracjach.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 63/2611380 wew. 102


 

 

Wójt Gminy Wierzbinek

/ dr Paweł Szczepankiewicz/

 

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - wersja Word (doc.)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - wersja OpenOffice (odt.)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - wersja AdobeReader (pdf.)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2019 r.

 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2019 r.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z koszy w 2020 rHarmonogram wywozu odpadów komunalnych z koszy w 2020 r.

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2018 r.

 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2018 r.

Obwieszczenie w sprawie planu gospodarki odpadami

Deklaracja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami
Wójt Gminy Wierzbinek informuje, iż zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Gminy Wierzbinek, od miesiąca października br. na terenie naszej gminy, zmienia się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami oraz termin jej wnoszenia.


Nowa stawka opłaty to:

 • 6 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej na terenie nieruchomości, jeśli odpady są segregowane przez mieszkańców.

 • 10 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej na terenie nieruchomości, jeśli mieszkańcy nie segregują odpadów.

   

  W związku z wprowadzonymi przez Radę Gminy zmianami, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na nowym druku i z wyliczeniem opłaty wg. nowych stawek.

  Wypełnione deklaracje należy złożyć do Urzędu Gminy w Wierzbinku (pok. 102) do końca października 2013 r.

   

  Podjęto również uchwałę wprowadzającą możliwość uzyskania dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 6 zł miesięcznie na każde trzecie lub kolejne dziecko w rodzinie, które nie ukończyło 18 roku życia, lub jeśli kontynuuje naukę, do ukończenia 26 roku życia. Jeżeli na terenie nieruchomości zamieszkuje rodzina posiadająca trójkę lub więcej dzieci należy wypełnić część F oraz G.2 deklaracji, pozostali właściciele nieruchomości tych części nie wypełniają.

   

  W odpowiedzi na wnioski mieszkańców zmieniono również termin wnoszenia opłaty z opłaty kwartalnej, na opłatę miesięczną. Oznacza to, iż opłatę za dany miesiąc należy wpłacać do końca danego miesiąca (np. za październik do 31 października). Wprowadzono również możliwość uiszczania opłaty za odpady w kasie Urzędu Gminy w Wierzbinku (obowiązuje od 11.10.2013 r.).

   

  Druki deklaracji dostępne są u sołtysów oraz na stronie interentowej Urzędu Gminy w Wierzbinku. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 63/2611380 wew. 102.

 

Deklaracja w sprawie opłaty za gosp odpadami - wersja OpenOffice (odt)

Deklaracja w sprawie opłaty za gosp odpadami - wersja Word (doc)

Deklaracja w sprawie opłaty za gosp odpadami - wersja AdobeReader (pdf)


Warto śmiecić mniej

Zapobieganie powstawaniu śmieci


Każdy z nas codziennie wyrzuca mnóstwo śmieci. Niesegregowane i niezagospodarowane muszą być wywożone na ciągle powiększające się składowiska odpadów. Wszyscy jesteśmy obciążani kosztami ich utrzymania. Przeciętny Polak „produkuje” 320 kg odpadów rocznie. Warto się zastanowić, jak postępować, żeby śmieci powstawało jak najmniej, dzięki czemu nasze otoczenie będzie ładniejsze, a my zaoszczędzimy na opłatach. Co zatem możemy zrobić:

 • Kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz.

 • Wybieraj produkty trwałe.

 • Wybieraj produkty w dużych opakowaniach.

 • Idziesz na zakupy? Weź torbę z domu – torba wielokrotnego użytku jest pojemna, wytrzymała i będzie służyć całe lata, a po zwinięciu zajmuje tak mało miejsca, że zmieści się w każdej damskiej torebce. Warto wyrobić taki nawyk, szczególnie że każda torba jednorazowa w sklepie to dodatkowy koszt i dodatkowy śmieć. Jednorazowe torebki służą nam tylko chwilę, a po powrocie do domu lądują w koszu, przyczyniając się do produkcji ogromnej ilości śmieci.

 • Zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumulatorki, które można wielokrotnie ładować.

 • Wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast butelki plastikowej (szklana butelka może być wykorzystana powtórnie nawet 15 razy, podczas gdy butelka plastikowa jest jednorazowa).

 • Unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw opakowań.

 • Jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady spożywcze, które stanowią 31% wytwarzanych przez Ciebie odpadów. Posłużą do nawożenia Twojego ogrodu. Obecna technologia pozwala przechowywać kompost w sposób bezpieczny i nieuciążliwy.

 • Zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia.

 • Unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych talerzyków.

Segregując śmieci znacząco przyczyniasz się do ochrony środowiska. Dzięki segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców i pieniędzy. Przykładowo, produkując puszkę złomu, można zaoszczędzić nawet 96% energii, zmniejszyć zanieczyszczenie wody o 97% i zdecydowanie ograniczyć negatywny wpływ jaki ma na środowisko produkcja aluminium. Segregacja to czysty zysk.Ulotka - Czyste środowisko w Twojej gminie

Ulotka

Palenie śmieci szkodzi

Spalanie śmieci w domu szkodzi zdrowiu!
Wielu ludzi postrzega spalanie śmieci w domowych piecach za tanią, łatwo osiągalną i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów. Niestety oszczędność jest jedynie pozorna, ponieważ może okazać się, że zaoszczędzone pieniądze przeznaczą wkrótce na kosztowne leczenie. Paląc śmieci w domu trujemy siebie i swoich najbliższych!

Co się dzieje, gdy śmieć się pali
Narażamy swój dom na niebezpieczeństwo. W trakcie spalania odpadów – butelek PET, plastikowych i foliowych opakowań, zużytej odzieży, fragmentów mebli zawierających trujące lakiery czy elementów gumowych, do atmosfery uwalniane są toksyczne związki. Zwiększa się emisja pyłów i węglowodorów aromatycznych, tlenków azotu i siarki. Toksyny uwalniane z dymem do powietrza dostają się do dróg oddechowych, opadają na glebę zanieczyszczając warzywa w przydomowych ogródkach, dostają się do wód gruntowych. Ich obecność notuje się także w mleku i jajach! Substancje te, nawet w niewielkich ilościach mają negatywne działanie. Przypisuje się im wywoływanie alergii, chorób układu oddechowego, nowotworów i porażeń.


Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich, zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska.

Plan Gospodarki Odpadami Gminy Wierzbinek

Załączniki do pobrania:
 
PGO Wierzbinek.doc - 779 KB
 
Tabela nr 13.doc - 121 KB
 
Tabela nr 14,1.doc - 127 KB
 

Kurenda "O utrzymaniu czystości i porządku w gminach"

Szanowni Państwo!Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy „O utrzymaniu czystości
i porządku w gminach”, zwanej również potocznie „ustawą śmieciową”. Od tego dnia nasza Gmina, jak i wszystkie inne gminy w Polsce, mają 18 miesięcy na wprowadzenie przewidzianych przepisami zmian i wdrożenie nowego systemu w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.


Zmiany te oznaczają, iż mieszkańcy nie będą musieli podpisywać samodzielnych umów na wywóz odpadów komunalnych, gdyż zrobi to za nich gmina, natomiast solidarnie uiszczana przez wszystkich mieszkańców opłata ma uświadomić bezcelowość spalania odpadów w domowych kotłowniach czy nielegalnego wywożenia odpadów np. do lasów. Nowy system ma wspierać również zwiększenie zaangażowania mieszkańców w segregację odpadów. Zachętą w tym zakresie będzie niższa stawka opłaty dla tych właścicieli nieruchomości, którzy zobowiążą się do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dzięki temu mniej odpadów trafi na wysypisko,
a więcej będzie mogło zostać poddane odzyskowi.


Władze Gminy są zobowiązane do stworzenia sprawnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. System ten musi działać w pełnym zakresie już od 1 lipca 2013 r.


Zapraszam wszystkich zainteresowanych na stronę internetową Urzędu Gminy Wierzbinek www.wierzbinek.pl, gdzie na bieżąco będą umieszczane i aktualizowane wszelkie informacje dotyczące wprowadzania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Dodatkowe informacje na temat „rewolucji śmieciowej” opracowane przez Ministerstwo Środowiska możecie państwo znaleźć w załączonej ulotce oraz na stronie internetowej www.naszesmieci.mos.gov.pl.

Pełna kampania edukacyjna rozpocznie się w I kwartale 2013 r.


Gorąco zachęcam do zapoznania się z informacjami na powyższy temat oraz liczę na aktywny udział i współpracę w tworzeniu nowego systemu gospodarki odpadami na terenie naszej gminy.Zarzadzenie Wojta Gminy Wierzbinek w sprawie wymagan dla przedsiębiorcow.pdf

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa