Baner główny

PPWOW

Dzięki Poakcesyjnemu Programowi Wsparcia Obszarów Wiejskich:

* co piąta gmina w Polsce otrzyma pieniądze na rozwiązywania ważnych problemów społecznych oraz wsparcie w przygotowywaniu bądź aktualizowaniu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

* Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zintegruje swoje systemy informatyczne, unowocześni sprzęt i uzyska narzędzia do usprawnienia swojej administracji.

7 kwietnia 2006 r. podpisana została umowa pomiędzy Bankiem Światowym a polskim rządem w sprawie pożyczki na finansowanie PPWOW. Ma on trwać do końca 2009 r. Program składa się z trzech części – Programu Integracji Społecznej, reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz kampanii informacyjno-świadomościowej na temat problemów integracji Społecznej i reformy KRUS.

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich to jednak nie tylko pieniądze, ale i skuteczne narzędzia do rozwoju gminy. Samorządy gminne otrzymują wsparcie w projektowaniu lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, do ich dyspozycji jest najlepszy możliwy know how – eksperci, szkolenia, baza Dobrych Praktyk, a także wysoko kwalifikowani konsultanci, którzy na bieżąco współpracują z gminami. Gminy otrzymują też wsparcie dla lepszego aktywizowania lokalnej społeczności, pomoc w identyfikacji lokalnych liderów, motywowaniu ich do działania oraz w zachęcaniu mieszkańców do aktywnego włączania się w rozwiązywanie problemów społecznych.

Program Integracji Społecznej (PIS) - SILNI RAZEM SILNIEJSI Z OSOBNA

 

„SILNI RAZEM SILNIEJSI Z OSOBNA ”

Program Integracji Społecznej (PIS) jest jednym z komponentów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW). Program finansowany jest z pożyczki Banku Światowego, środków rządu RP, realizowany we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej pod nadzorem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Całość środków przeznaczonych na realizację PPWOW wynosi 72,2 mln EURO. Z tej kwoty 47,21 mln euro przeznaczone zostanie na realizację części poświęconej integracji społecznej, w tym 40 mln euro na usługi społeczne w ramach programu Integracji Społecznej.

 

Działania podjęte w ramach Programu Integracji Społecznej przyczynić się mają do:

 • budowy potencjału gmin wiejskich w zakresie strategicznego planowania i realizowania polityki społecznej na poziomie lokalnym;

 • lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez budowanie sieci usługodawców,

 • budowy potencjału instytucjonalnego i społecznego gmin pozwalającego na jak najlepsze wykorzystanie innych programów w obszarze integracji społecznej.


Celem Programu Integracji Społecznej jest mobilizacja kapitału społecznego

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Program Integracji Społecznej ma wesprzeć gminy we wdrażaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych poprzez finansowanie projektów z nich wynikających. Do udziału w programie zakwalifikowano 500 gmin z trzynastu województw, które są w szczególnie trudnej sytuacji. Środki finansowe tj. 101 600 euro przyznane gminie Wierzbinek umożliwią realizowanie usług społecznych dla następujących grup:

 • osoby starsze,

 • dzieci i młodzież,

 • rodziny.

Realizacja tych usług wynikać ma z opracowanych gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Usługi będą mogły być świadczone przez organizacje pozarządowe oraz publicznych i prywatnych usługodawców. Środki finansowe przyznane gminie będą wykorzystywane w zależności od konkretnych potrzeb społecznych przedstawionych w strategii rozwiązywania problemów społecznych. W oparciu o te zapisy opracowany będzie plan działania , w którym przedstawiony zostanie przydział funduszy na poszczególne usługi lub grupy odbiorców. Gmina może ogłaszać konkursy i rozpoczynać negocjacje z usługodawcami po uzyskaniu akceptacji dla planu działania ( w celu wydatkowania 1/3 alokowane kwoty), oraz po przedstawieniu zaktualizowanego planu działania ( w celu wydatkowania 2/3balokowanej kwoty) zgodnego ze strategią rozwiązywania problemów społecznych.

Rodzaje usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej

 

Grupa I - Usługi dla osób starszych, np.:

 • usługi opiekuńcze o różnym zakresie i charakterze – zależnie od indywidualnych potrzeb – zaczynając od pomocy sąsiedzkiej, a kończąc na usługach profesjonalnie przygotowanych opiekunek;

 • środowiskowe formy opieki nad osobami starszymi;

 • rozwój usług wspomagających (np.: transport, gastronomia, kształcenie ustawiczne, wypożyczalnie sprzętu ułatwiającego samodzielne funkcjonowanie czy pielęgnację);

 • pomoc w okresowym wyręczaniu rodziny w sprawowaniu opieki nad osobą starszą;

 • działania wspierające w wykonywaniu drobnych prac remontowych;

 • mieszkania chronione;

 • wspieranie różnych form samopomocy;

 • rozwój lokalnych instytucjonalnych form opieki, itp.

 

Grupa II - Usługi dla dzieci i młodzieży, np.:

 • rozwój sieci placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych, kół zainteresowań z szeroką ofertą dającą możliwość rozwoju zainteresowań, promującą pożądane zachowania, kształtującą właściwe postawy;

 • tworzenie specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci o szczególnych potrzebach;

 • tworzenie Klubów młodzieżowych z ofertą adekwatną do potrzeb nastolatków;

 • doradztwo i interwencja kryzysowa;

 • organizacja wolontariatu młodzieży;

 • wspieranie zastępczych form opieki rodzinnej dla dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych, itp.

 

Grupa III - Usługi dla rodzin, np.:

 • doradztwo prawne, społeczne, edukacyjne i psychologiczne,

 • opieka instytucjonalna dla dzieci w wieku szkolnym i młodszych,

 • opieka dzienna w niepełnym wymiarze czasowym, mini przedszkola i żłobki,

 • rozwiązywanie problemów rodzinnych oraz związanych z nadużywaniem alkoholu i uzależnieniem od narkotyków,

 • dodatkowe usługi dla osób niepełnosprawnych (fizycznie i intelektualnie), włączając w to opiekę dzienną, opiekę w domu i usługi instytucjonalne (tzn. terapia, rehabilitacja). Usługi, nie mogą powielać już istniejących usług publicznych świadczonych przez instytucje publiczne (w tym NFZ), chyba że są niewystarczające dla wybranych grup,

 • asystent osoby niepełnosprawnej,

 • transport umożliwiający udział w życiu społecznym i publicznym, itp.

 

Tworzenie innych usług (mieszczących się w trzech wymienionych powyżej grupach), ich łączenie oraz zmienianie jest jak najbardziej wskazane.

Najważniejsze jest to, czy dana usługa jest odpowiedzią na istniejące potrzeby zapisane w strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Wójt Gminy Wierzbinek Paweł Szczepankiewicz powołał Zespół Zadaniowy do prac koordynujących wdrażanie Programu Integracji Społecznej w następującym składzie: Małgorzata Jarlaczyńska, Maciej Kaczmarek, Anna Puszkiewicz, ks. Paweł Zalewski, Małgorzata Kozicka.

NOWA_WERSJA_Prezentacja_Konsultanta_Regionalnego_PPWOW.ppt

Podrecznik.realizacji.PIS.aktualny.pdf

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa