Baner główny

Aktualności

Wakacyjne warsztaty wyjazdowe

 

 

Wakacyjne warsztaty wyjazdowe - projekt realizowany ze środków Programu Integracji Społecznej PPWOW, którego uczestnikami są dzieci z terenu gminy Wierzbinek.
Pod opieką wykwalifikowanej kadry biorą udział w warsztatach plastycznych, sportowych na gminnej hali w Boguszycach Dodatkową atrakcją są wycieczki do atrakcyjnych miejsc w okolicy.
Dzieci wspólnie zwiedziły Kopalnię Soli w Kłodawie, Sanktuarium Maryjne w Licheniu. Dla ochłody i miłego relaksu w upalne dni maluchy kąpały się w jeziorze w Mikorzynie oraz na basenie w Koninie.

 

Wakacyjne warsztaty wyjazdowe - podsumowanie

 

Od 2008 roku trwa realizacja Programu Integracji Społecznej współfinansowanego przez Rząd Polski z pożyczki uzyskanej od Banku Światowego. W ramach tego programu na terenie gminy Wierzbinek  podobnie jak na terenie 499 innych gmin w Polsce, realizowane były rożnego rodzaju działania społeczne, które korzystnie wpłynęły na jakość warunków życia mieszkańców wsi i małych miast.

Gmina Wierzbinek zakontraktowała usługi na ponad  380 000 zł. Pierwotna wartość alokacji wynosiła 363 910, 88 zł. W 2010r. na podstawie opracowanego Gminnego Planu Utrwalania rezultatów Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało gminie Wierzbinek dodatkowe środki finansowe  w wysokości 20 000 zł. 

Jedną z tegorocznych, już zakończonych usług, były „WWW - wakacyjne warsztaty wyjazdowe" skierowane do dzieci zamieszkałych na terenie gminy,  uczęszczających do szkół podstawowych. W okresie od 1 lipca do 8 sierpnia 2010r. z wakacyjnych warsztatów wyjazdowych skorzystało łącznie 224 dzieci.  

Celem tego przedsięwzięcia było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, rozwijanie  ich zainteresowań, możliwość zwiedzenia ciekawych miejsc, nawiązanie nowych znajomości oraz wsparcie aktywizacji oraz integracji wśród dzieci i młodzieży a także promocja twórczego spędzania wolego czasu. 

Podczas warsztatów opiekę nad dziećmi sprawowali wykwalifikowani opiekunowie, 3 opiekunów i kierownik.

Miejscem gdzie między innymi odbywały się zajęcia była Hala Sportowa w Boguszycach. Opiekunowie w ramach zajęć przedpołudniowych organizowali zajęcia sportowe, plastyczno - techniczne, taneczne. Każde dziecko mogło wybrać zajęcia, w których chciało uczestniczyć. Odbyły się również konkursy plastyczne i turniej warcabowy. Zajęcia popołudniowe odbywały się nad jeziorem w Mikorzynie, gdzie miło spędzały czas pod czujnym okiem ratowników. Dzieci jeździły na wycieczki: m.in do Kopalni Soli w Kłodawie, Uniejowa, Lichenia, Dino Parku w Solcu Kuj. W czasie trwania Wakacyjnych Warsztatów Wyjazdowych zostało zapewnione dla uczestników wyżywienie oraz przejazd autokarem.

Wizyta studyjna w gminie Rudniki Wieluńskie

 

W dniach 31 lipca - 1 sierpnia 2010 roku odbyła się wizyta studyjna w gminie Rudniki Wieluńskie. Było to jedno z działań ujęte w Planie Działania Gminy Wierzbinek. Wizyta obejmowała spotkania z pracownikami Urzędu Gminy Rudniki, liderami, prezesami OSP. Gminy wymieniały własne doświadczenia z zakresu tworzenia organizacji pozarządowych, współpracy z samorządem i metod aktywności środowiska lokalnego m.in. Gminnego Ośrodka Kultury. Przewodnikiem po gminie był Pan Wójt Gminy Rudniki Andrzej Pyziak, który zapoznał delegacje z gminy Wierzbinek z osiągnięciami oraz ciekawymi miejscami w gminie tj. Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych, Gminną Izbą Tradycji oraz siedzibą urzędu gminy. Na sali konferencyjnej Urzędu nastąpiło podsumowanie i porównanie działalności obu gmin.

Najbardziej inspirującym punktem programu była wizyta w Chacie Drwala i Strażaka w Bobrowie, gdzie nastąpiła filmowa prezentacja projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz z uroczystości nadania flagi honorowej Rady Europy. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Rudniki Edward Gładysz - lider zaprezentował działania gminy podjęte w ramach programu odnowy wsi. Delegacja wzięła także udział w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy "Panorama Firm", który odbył się na boisku sportowym w Cieciułowie.

Wizyta studyjna delegacji z gminy Wierzbinek upłynęła na wymianie doświadczeń  w serdecznej atmosferze. Każdy z uczestników wizyty studyjnej mógł w tych działaniach znaleźć inspirację dla własnej organizacji i działalności społecznej.

 


Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

Usługi integracji społecznej

Wierzbinek, 19.07.2010r.

 

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Wierzbinek uzyskała dotację w wysokości 389 516, 74 PLN oraz dodatkową alokację w wysokości 20 861, 91 PLN, część tych dotacji w wysokości 26 487, 97 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wierzbinek (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy opisanych poniżej.

Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełnione jest co najmniej jedno z poniższych warunków:

- usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych (nie dotyczy działań realizowanych w ramach PPWOW), lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów,

- usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.

 

 1. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie
się przy Urzędzie Gminy Wierzbinek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, dnia 22 lipca 2010 roku, o godzinie 10.00

 

 1. PROCEDURA

Zgodnie z § 3 pkt 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku
z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
(tj Dz. U. z 2007, Nr 233 poz. 1665 z póżn. zm.), wybór usługodawców odbywać się będzie,
w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement
- Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)

 

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli Oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno-finansowych na każdą część. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.

 

WARIANTY Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Opis zamawianych usług wynikający z zapisów zatwierdzonych Planów Działania.

 

I. Zamawiający zaprasza do składania ofert na zorganizowanie usług na rzecz grupy łączonej mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego służących rozwoju zainteresowań, aktywizacji i integracji oraz kultywowaniu tradycji lokalnych.

Nazwa usługi „Otwarci na świat".

OPIS ZAMAWIANYCH USŁUG:

 • cel realizowanych usług: wsparcie aktywizacji oraz integracji wśród grupy łączonej a także kultywowanie tradycji lokalnych

 • miejsce realizacji usług: teren gminy Wierzbinek, możliwe są wyjazdy poza teren gminy,

 • odbiorcy usługi: grupa łączona z terenu gminy Wierzbinek

Zakres usługi:

 • rekrutacja uczestników usługi

 • minimalna liczba uczestników projektu - 40 osób

 • minimalna liczba godzin usługi 10 godzin

 • zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć o charakterze kulturalnym, sportowym np., spotkań okolicznościowych, rozgrywek sportowych, zajęć służących rozwojowi zainteresowań i innych,

 • przedstawienia Zamawiającemu programu realizowanej usługi,

 • zapewnienie poczęstunku dla uczestników projektu (np. słodycze, napoje) w czasie zajęć,

 • zapewnienie gorącego posiłku uczestnikom w czasie wycieczki poza teren Gminy Wierzbinek,

 • monitorowanie frekwencji uczestników warsztatów,

 • ubezpieczenie uczestników projektu (w przypadku wycieczki),

 • terminowa realizacja,

 • umieszczenie loga programu i herbu gminy na każdym dokumencie dla Zamawiającego

 • składanie Zamawiającemu terminowo sprawozdań z realizacji usługi (w wersji papierowej) wraz z kopią faktur opisanych (pieczątka za zgodność z oryginałem) za poniesione wydatki mające pokrycie w ofercie finansowej,

 • składanie Zamawiającemu zdjęć z realizacji usługi (w wersji papierowej i elektronicznej,

 • przedstawienia Zamawiającemu wyników ankiety zadowolenia z jakości realizowanych działań,

 • oznakowanie sali (kartka A4 - logo PPWOW, herb Gminy Wierzbinek, nazwa usługi), w której realizowana będzie usługa.

 

Termin wykonania zamówienia: od 1 sierpnia do 5 września 2010 r.

Na realizację tej usługi przeznacza się kwotę maksymalnie do 26 487, 97 zł.

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji na temat sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako ryczałt.


Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania więcej niż jednej umowy/porozumienia na w/w usługi i podziału środków w przypadku wyboru więcej niż jednej oferty.

 

 1. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

 1. Organizacje pozarządowe (NGOs),

 2. Organizacje kościelne,

 3. Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,

 4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze,

 5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne.

 

 

 1. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ


W odniesieniu do części I

  1. zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług w pkt. 4 cz.I zaproszenia ,

  2. dysponowanie odpowiednią bazą lokalową

  3. posiadanie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności lub zaangażowanie kadry z odpowiednimi kwalifikacjami do przeprowadzenia zaproponowanych warsztatów/zajęć,

  4. przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć,

  5. przedstawienie wzoru ankiety,

  6. zapewnienie promocji usługi

 

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych
w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

 • Oświadczenie o posiadaniu wymaganego pomieszczenia,

 • CV oraz dokumenty potwierdzające uprawnienia personelu realizującego usługę,

 • Program realizowanych zajęć,

 • Wzór ankiety,

 • Lista uczestników,

 • Zgoda rodziców,

 • Plan promocji usługi.

 

Kryteria oceny formalnej:

 • usługodawca spełnia wymogi dotyczże kwalifikowalności;

 • usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych (nie dotyczy działań realizowanych w ramach PPWOW) lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjantów;

 • ofertę złożono we właściwej instytucji i w określonym terminie,

 • ofertę sporządzono na obowiązującym formularzu.

 

 

 


 1. PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

 

SKŁADANIE OFERT

 1. Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych
  do niniejszego ogłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie osobiście
  lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Urzędu Gminy Wierzbinek , Wierzbinek 40,62-619 Sadlno w terminie do 30.07.2010 r. (włącznie) do godziny 10.00. Oferty złożone po terminie ( decyduje data wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane do adresata.

 2. Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a).

 3. Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

„Oferta na świadczenie usług pn. „Otwarci na świat", ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

 

Druki można pobierać na stronie internetowej Gminy Wierzbinek www.wierzbinek.pl, w zakładce PPWOW oraz osobiście w Urzędzie Gminy w Wierzbinku, Wierzbinek 40, pok. nr 8.OCENA OFERT

 

 1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie w 3 etapach:

  1. Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych i formalnych określonych w pkt. 6

  2. Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert). Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu
   i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność
   i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.

  3. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne).

 2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 7 dni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wierzbinek oraz na tablicy ogłoszeń.

 3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

 4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia. 1. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się
z P. Małgorzatą Kozicką, pok. nr 8, tel. 63 26 11 380, e-mail: promocja@wierzbinek.pl


 1. ZAŁĄCZNIKI

 

1.Formularz Oferty techniczno-finansowej.

2.Wzór Umowy.

3.Wzór Porozumienia.

4.Wzór listu intencyjnego (niezbędnego w przypadku realizowani usługi w partnerstwie).

5.Wzór umowy partnerskiej.

6.Koszty podlegające finansowaniu.

7. Wzór sprawozdania

 


/-/ Paweł Szczepankiewicz

Wójt Gminy Wierzbinek

Informacja o wyborze ofert

 

Informacja o wyborze ofert

Wierzbinek, dn. 08.07.2010 rok


dotyczy zaproszenia z dnia 28 czerwca 2010r. w trybie uproszczonej procedury CPP

(Wizyta studyjna w gminie Rudniki Wieluńskie) 

Urząd Gminy w Wierzbinku zgodnie z uproszczoną procedurą CPP kontraktowania usług zawiadamia, iż w toku prowadzonego postępowania na w/w przedmiot zaproszenia wybrano ofertę nr 1 tj:

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbinek


za cenę: 6 500 zł łącznie z podatkiem VAT

(słownie: sześć tysięcy pięćset zł 00 /100 gr)


oferta była najkorzystniejsza wg przyjętych kryteriów

- formalnych - zostały spełnione,

- technicznych - zostały spełnione,

- merytorycznych - suma uzyskanych punktów - 40.


Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Numer oferty

Nazwa wykonawcy

1

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbinek
Wójt Gminy Wierzbinek

 

/-/ Paweł SzczepankiewiczWakacyjne warsztaty wyjazdowe

 

 

Wakacyjne warsztaty wyjazdowe - projekt realizowany ze środków Programu Integracji Społecznej PPWOW, którego uczestnikami są dzieci z terenu gminy Wierzbinek.
Pod opieką wykwalifikowanej kadry biorą udział w warsztatach plastycznych, sportowych na gminnej hali w Boguszycach Dodatkową atrakcją są wycieczki do atrakcyjnych miejsc w okolicy.
Dzieci wspólnie zwiedziły Kopalnię Soli w Kłodawie, Sanktuarium Maryjne w Licheniu. Dla ochłody i miłego relaksu w upalne dni maluchy kąpały się w jeziorze w Mikorzynie oraz na basenie w Koninie.

 

Konkurs nr 2/2010

 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

Usługi integracji społecznej

Wierzbinek, 28.05.2010r.

 

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Wierzbinek uzyskała dotację w wysokości 396 339 PLN, część tej dotacji w wysokości 113 570 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wierzbinek (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy opisanych poniżej.

Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełnione jest co najmniej jedno z poniższych warunków:

- usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych (nie dotyczy działań realizowanych w ramach PPWOW), lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów,

- usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.

 

 1. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie
się przy Urzędzie Gminy Wierzbinek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, dnia 10 czerwca 2010 roku, o godzinie 10.00

 

 1. PROCEDURA

Zgodnie z § 3 pkt 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku
z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
(tj Dz. U. z 2007, Nr 233 poz. 1665 z póżn. zm.), wybór usługodawców odbywać się będzie,
w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement
- Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)

 

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli Oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno-finansowych na każdą część. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.

 

WARIANTY Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Opis zamawianych usług wynikający z zapisów zatwierdzonego Planu Działania.

 

I. Zamawiający zaprasza do składania ofert na zorganizowanie usług rekreacyjno -sportowych na rzecz dzieci i młodzieży służących rozwoju zainteresowań, aktywizacji i integracji.

Nazwa usługi „WWW wakacyjne warsztaty wyjazdowe dla dzieci ze szkół podstawowych".

OPIS ZAMAWIANYCH USŁUG:

 • cel realizowanych usług: wsparcie aktywizacji oraz integracji wśród dzieci i młodzieży a także promocja twórczego spędzania wolego czasu

 • miejsce realizacji usług: baza rekreacyjno-wypoczynkowa z dostępem do jeziora, w tym baza lokalowa dla jednoczesnego pobytu m.in. 40 osobowej grupy uczestników z dostępem do sanitariatów wraz ze stołówką, na terenie sąsiadujących z gminą Wierzbinek gmin w odległości nie większej niż 40 km

 • odbiorcy usługi: uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Wierzbinek

Zakres usługi:

 • rekrutacja uczestników usługi

 • minimalna liczba uczestników projektu - 120 osób

 • minimalna liczba godzin usługi 100 godzin

 • zaangażowanie wykwalifikowanej kadry oraz posiadającej uprawnienia do opieki nad dziećmi podczas pobytu na warsztatach

 • zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć o charakterze rekreacyjno-sportowym np. zajęć służących rozwojowi zainteresowań rozgrywek sportowych i innych

 • przedstawienia Zamawiającemu programu realizowanej usługi,

 • zapewnienie poczęstunku dla uczestników projektu (np. słodycze, napoje, owoce) w czasie zajęć,

 • zapewnienie gorącego posiłku uczestnikom w czasie wycieczki

 • zapewnienie transportu uczestników z uzgodnionego miejsca zbiórki do miejsca realizacji usług i z powrotem

 • monitorowanie frekwencji uczestników warsztatów,

 • zagwarantowanie dla uczestników opieki i bezpieczeństwa podczas warsztatów, wykupienie dla uczestników wszelkich wymaganych prawem ubezpieczeń,

 • zorganizowanie jednodniowej wycieczki dla uczestników warsztatów

 • terminowa realizacja,

 • umieszczenie loga programu i herbu gminy na każdym dokumencie dla Zamawiającego

 • składanie Zamawiającemu terminowo sprawozdań z realizacji usługi (w wersji papierowej) wraz z kopią faktur opisanych (pieczątka za zgodność z oryginałem) za poniesione wydatki mające pokrycie w ofercie finansowej,

 • składanie Zamawiającemu zdjęć z realizacji usługi (w wersji papierowej i elektronicznej,

 • przedstawienia Zamawiającemu wyników ankiety zadowolenia z jakości realizowanych działań,

 • oznakowanie sali (kartka A4 - logo PPWOW, herb Gminy Wierzbinek, nazwa usługi) w której realizowana będzie usługa.

 

Termin wykonania zamówienia: od 1 lipca do 8 sierpnia 2010 r.

Na realizację tej usługi przeznacza się kwotę maksymalnie do 35 000 zł.

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji na temat sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako godzina usługi.


Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania więcej niż jednej umowy/porozumienia na w/w usługi i podziału środków w przypadku wyboru więcej niż jednej oferty.


Wskazane jest partnerstwo społeczne oraz zaangażowanie odbiorców usług przy ich realizacji.


Usługodawcę zobowiązuje się do:

 • zapewnienia wysokiej jakości usługi;

 • ekonomiczności i efektywności świadczonej usługi;

 • zapewnienia zgodności realizowanej usługi z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług

 • udokumentowania realizacji usługi w postaci np. list obecności, kroniki, filmu,

 • promocji usługi na terenie gminy Wierzbinek i co najmniej powiatu konińskiego

 • realizacji usługi określonej w ofercie i w umowie/porozumieniu zawartym pomiędzy Zamawiającym a Usługodawcą,

 • prowadzenie księgowości w taki sposób aby możliwym była identyfikacja wszelkich płatności dokonywanych ze środków Programu Integracji Społecznej w ramach zawartej umowy/porozumienia,

 • sporządzenia sprawozdania końcowego i raportu końcowego ze zrealizowanej usługi.

 

 1. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

 1. Organizacje pozarządowe (NGOs),

 2. Organizacje kościelne,

 3. Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,

 4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze,

 5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne.

 

 

 

 

 

 1. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ


W odniesieniu do części I

  1. zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług w pkt. 4 cz.I zaproszenia ,

  2. dysponowanie odpowiednią bazą lokalową (min. 50 m²),

  3. posiadanie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności lub zaangażowanie kadry z odpowiednimi kwalifikacjami do przeprowadzenia zaproponowanych warsztatów/zajęć,

  4. przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć,

  5. przedstawienie wzoru ankiety,

  6. przedstawienie listy uczestników,

  7. zgoda rodziców na udział niepełnoletnich dzieci w projekcie,

  8. zapewnienie promocji usługi

 

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych
w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

 • Oświadczenie o posiadaniu wymaganego pomieszczenia,

 • CV oraz dokumenty potwierdzające uprawnienia personelu realizującego usługę,

 • Program realizowanych zajęć,

 • Wzór ankiety,

 • Lista uczestników,

 • Zgoda rodziców,

 • Plan promocji usługi.

 

Kryteria oceny formalnej:

 • usługodawca spełnia wymogi dotyczże kwalifikowalności;

 • usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych (nie dotyczy działań realizowanych w ramach PPWOW) lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjantów;

 • ofertę złożono we właściwej instytucji i w określonym terminie,

 • ofertę sporządzono na obowiązującym formularzu.

 

 


 1. PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

 

SKŁADANIE OFERT

 1. Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych
  do niniejszego ogłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie osobiście
  lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Urzędu Gminy Wierzbinek , Wierzbinek 40,62-619 Sadlno w terminie do 18.06. 2010 r. (włącznie) do godziny 10.00. Oferty złożone po terminie ( decyduje data wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane do adresata.

 2. Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a).

 3. Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

„Oferta na świadczenie usług pn. „WWW Wakacyjne warsztaty wyjazdowe", ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

 

Druki można pobierać na stronie internetowej Gminy Wierzbinek www.wierzbinek.pl, w zakładce PPWOW oraz osobiście w Urzędzie Gminy w Wierzbinku, Wierzbinek 40, pok. nr 8.

OCENA OFERT

 

 1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie w 3 etapach:

  1. Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych i formalnych określonych w pkt. 6

  2. Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert). Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu
   i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność
   i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.

  3. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne).

 2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 7 dni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wierzbinek oraz na tablicy ogłoszeń.

 3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

 4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia. 1. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się
z P. Małgorzatą Kozicką, pok. nr 8, tel. 63 26 11 380, e-mail: promocja@wierzbinek.pl

 

 1. ZAŁĄCZNIKI 

1.Formularz Oferty techniczno-finansowej.

2.Wzór Umowy.

3.Wzór Porozumienia.

4.Wzór listu intencyjnego (niezbędnego w przypadku realizowani usługi w partnerstwie).

5.Wzór umowy partnerskiej.

6.Koszty podlegające finansowaniu.

7. Wzór sprawozdania

 


/-/ Paweł Szczepankiewicz

Wójt Gminy Wierzbinek 

Informacja o wyborze ofert Wierzbinek, dnia 23.04.2010 r.


Informacja o wyborze ofert

Wierzbinek, dnia 23.04.2010 r.


Dotyczy rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 1/2010 z dnia 25 marca 2010r. ogłoszonego przez gminę Wierzbinek na realizację usług integracji społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

 

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert złożonych w otwartym konkursie nr 1/2010 na realizację usług integracji społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich wybrano następujących Usługodawców:

 

 

 

Część I „ Zielono mi"

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectw Goczki Posada Zaryń za cenę: 20 000 zł łącznie z podatkiem VAT

 

Część II „Wszyscy Razem"

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbinek za cenę: 34 050 zł łącznie z podatkiem VAT


Część III „Wesołe jest życie seniora"

Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku za cenę: 13 000 zł łącznie z podatkiem VAT


 

 

Wójt Gminy Wierzbinek

 

/-/ Paweł SzczepankiewiczInformacja o wyborze oferty Wierzbinek, dnia 23.04.2010 r.


Informacja o wyborze oferty

Wierzbinek, dnia 23.04.2010 r.


Dotyczy rozstrzygnięcia zaproszenia z dnia 15 kwietnia 2010r. ogłoszonego przez gminę Wierzbinek na realizację usług integracji społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w trybie uproszczonej procedury specjalnej CPP.

 

W wyniku przeprowadzonej oceny oferty złożonej na realizację usług integracji społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich wybrano następującego Usługodawcę:

 

Nazwa usługi „Pamiętajmy"

 

Nazwa Usługodawcy: Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku

 

za cenę: 8000 zł łącznie z podatkiem VAT. 

 

Wójt Gminy Wierzbinek

 

/-/ Paweł SzczepankiewiczZaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

Usługi integracji społecznej

Wierzbinek, 25.03.2010r.

 

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Wierzbinek uzyskała dotację w wysokości 396 339 PLN, część tej dotacji w wysokości 113 570 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wierzbinek (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy opisanych poniżej.

Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełnione jest co najmniej jedno z poniższych warunków:

- usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych (nie dotyczy działań realizowanych w ramach PPWOW), lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów,

- usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.

 

 1. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie
się przy Urzędzie Gminy Wierzbinek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, dnia 8 kwietnia 2010 roku, o godzinie 10.00

 

 1. PROCEDURA

Zgodnie z § 3 pkt 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku
z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
(tj Dz. U. z 2007, Nr 233 poz. 1665 z póżn. zm.), wybór usługodawców odbywać się będzie,
w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement
- Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)

 

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli Oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno-finansowych na każdą część. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.

 

WARIANTY Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Opis zamawianych usług wynikający z zapisów zatwierdzonych Planów Działania.

 

I. Zamawiający zaprasza do składania ofert na zorganizowanie usług kulturalno-sportowych na rzecz dzieci i młodzieży służących rozwoju zainteresowań, aktywizacji i integracji oraz kultywowaniu tradycji lokalnych.

Nazwa usługi „Zielono mi".

OPIS ZAMAWIANYCH USŁUG:

 • cel realizowanych usług: wsparcie aktywizacji oraz integracji wśród dzieci i młodzieży a także kultywowanie tradycji lokalnych

 • miejsce realizacji usług: teren gminy Wierzbinek, dopuszcza się jeden wyjazd poza teren gminy ,

 • odbiorcy usługi: dzieci i młodzież z terenu gminy Wierzbinek

Zakres usługi:

 • rekrutacja uczestników usługi

 • minimalna liczba uczestników projektu - 40 osób

 • minimalna liczba godzin usługi 40 godzin

 • zagwarantowany wykwalifikowany opiekun grupy,

 • zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć o charakterze kulturalno- sportowym np., spotkań okolicznościowych, rozgrywek sportowych, cyklicznych zajęć służących rozwojowi zainteresowań np. rękodzielniczych - wyplatania z wikliny, lepienia z gliny, hafciarskie i innych,

 • przedstawienia Zamawiającemu programu realizowanej usługi,

 • zapewnienie poczęstunku dla uczestników projektu (np. słodycze, napoje), w czasie zajęć,

 • zapewnienie gorącego posiłku uczestnikom w czasie wycieczki poza teren Gminy Wierzbinek,

 • monitorowanie frekwencji uczestników warsztatów,

 • ubezpieczenie uczestników projektu (w przypadku wycieczki),

 • terminowa realizacja,

 • umieszczenie loga programu i herbu gminy na każdym dokumencie dla Zamawiającego

 • składanie Zamawiającemu terminowo sprawozdań z realizacji usługi (w wersji papierowej) a przy końcowym sprawozdaniu faktury do wglądu mające pokrycie w ofercie finansowej,

 • składanie Zamawiającemu zdjęć z realizacji usługi (w wersji papierowej i elektronicznej,

 • przedstawienia Zamawiającemu wyników ankiety zadowolenia z jakości realizowanych działań,

 • oznakowanie sali (kartka A4 - logo PPWOW, herb Gminy Wierzbinek, nazwa usługi) w której realizowana będzie usługa.

 

Termin wykonania zamówienia: od kwietnia do 15 sierpnia 2010 r.

Na realizację tej usługi przeznacza się kwotę maksymalnie do 20 000 zł.

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji na temat sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako godzina usługi.


Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania więcej niż jednej umowy/porozumienia na w/w usługi i podziału środków w przypadku wyboru więcej niż jednej oferty.


 1. Zamawiający zaprasza do składania ofert na zorganizowanie usług łączonych na rzecz osób starszych, dzieci i młodzieży oraz rodzin służących odbudowywaniu i podtrzymywaniu lokalnych tradycji oraz wspierających integrację międzypokoleniową.

Nazwa usługi „Wszyscy razem".

OPIS ZAMAWIANYCH USŁUG:

 • cel realizowanych usług: wsparcie i rozwój integracji międzypokoleniowej oraz aktywizacja społeczności lokalnej

 • miejsce realizacji usług: teren gminy Wierzbinek, dopuszcza się jeden wyjazd poza teren gminy,

 • odbiorcy usługi: osoby starsze, dzieci i młodzież oraz rodziny z terenu gminy Wierzbinek

Zakres usługi:

 • rekrutacja uczestników usługi,

 • minimalna liczba uczestników projektu - 100 osób

 • minimalna liczba godzin usługi 60

 • realizacja usługi na terenie gminy Wierzbinek, dopuszcza się jeden wyjazd poza teren gminy,

 • zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów/zajęć oraz spotkań okolicznościowych służących odbudowywaniu i podtrzymywaniu lokalnych tradycji oraz wspierających integrację międzypokoleniową np. cykliczne spotkania, sympozjum historyczne o dziejach ziemi wierzbińskiej, warsztaty potraw lokalnych, itp.

 • przedstawienia Zamawiającemu programu realizowanej usługi

 • ubezpieczenie uczestników projektu w przypadku wycieczki,

 • zapewnienie poczęstunku dla uczestników projektu,

 • zapewnienie gorącego posiłku w czasie wycieczki poza teren gminy Wierzbinek dla uczestników projektu,

 • monitorowanie frekwencji uczestników usługi,

 • terminowa realizacja,

 • umieszczenie loga i herbu gminy na każdym dokumencie dla Zamawiającego,

 • składanie Zamawiającemu sprawozdań z realizacji usługi (w wersji papierowej) a przy końcowym sprawozdaniu faktury do wglądu mające pokrycie w ofercie finansowej,

 • składanie Zamawiającemu zdjęć z realizacji usługi(w wersji papierowej i elektronicznej),

 • przedstawienia Zamawiającemu wyników ankiety zadowolenia z jakości realizowanych działań,

 • oznakowanie sali (kartka A4 - logo PPWOW, herb Gminy Wierzbinek, nazwa projektu), w której realizowany będzie projekt

Termin wykonania zamówienia: od kwietnia do 15 sierpnia 2010 r.

Na realizację tej usługi przeznacza się kwotę maksymalnie do 42 000 zł.


Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji na temat sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.


Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako godzina usługi.


Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania więcej niż jednej umowy/porozumienia na w/w usługi i podziału środków w przypadku wyboru więcej niż jednej oferty.

 


 1. Zamawiający zaprasza do składania ofert na rzecz osób starszych mających na celu wsparcie i uaktywnienie osób starszych w życiu społecznym poprzez zorganizowanie usług kulturalnych i innych promujących aktywny i zdrowy tryb życia

Nazwa usługi: „Wesołe jest życie seniora"

OPIS ZAMAWIANYCH USŁUG:

 • cel realizowanych usług: wsparcie i uaktywnienie osób starszych, promowania zdrowego trybu życia,

 • miejsce realizacji usług: teren gminy Wierzbinek, dopuszcza się jeden wyjazd poza teren gminy,

 • odbiorcy usługi: osoby starsze z terenu gminy Wierzbinek

Zakres usługi:

 • rekrutacja uczestników usługi,

 • minimalna liczba uczestników projektu 100 osób,

 • realizacja usługi na terenie gminy Wierzbinek, dopuszcza się jeden wyjazd poza teren gminy,

 • zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań kulturalnych, cyklicznych zajęć służących podtrzymywaniu sprawności intelektualnej i ruchowej odbiorców oraz promujących zdrowy i aktywny tryb życia,

 • przedstawienia Zamawiającemu programu realizowanej usługi

 • ubezpieczenie uczestników projektu w przypadku wycieczki,

 • zapewnienie poczęstunku dla uczestników projektu,

 • zapewnienie gorącego posiłku w czasie wycieczki poza teren gminy Wierzbinek dla uczestników projektu,

 • monitorowanie frekwencji uczestników usługi,

 • terminowa realizacja,

 • umieszczenie loga i herbu gminy na każdym dokumencie dla Zamawiającego,

 • składanie Zamawiającemu sprawozdań z realizacji usługi (w wersji papierowej) a przy końcowym sprawozdaniu faktury do wglądu mające pokrycie w ofercie finansowej,

 • składanie Zamawiającemu zdjęć z realizacji usługi(w wersji papierowej i elektronicznej),

 • przedstawienia Zamawiającemu wyników ankiety zadowolenia z jakości realizowanych działań,

 • oznakowanie sali (kartka A4 - logo PPWOW, herb Gminy Wierzbinek, nazwa projektu), w której realizowany będzie projekt

 

Termin wykonania zamówienia: od kwietnia do 15 sierpnia 2010 r.

Na realizację tej usługi przeznacza się kwotę maksymalnie do 13 000 zł.


Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji na temat sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.


Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako godzina usługi.


Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania więcej niż jednej umowy/porozumienia na w/w usługi i podziału środków w przypadku wyboru więcej niż jednej oferty.


Wskazane jest partnerstwo społeczne oraz zaangażowanie odbiorców usług przy ich realizacji.


Usługodawcę zobowiązuje się do:

 • zapewnienia wysokiej jakości usługi;

 • ekonomiczności i efektywności świadczonej usługi;

 • zapewnienia zgodności realizowanej usługi z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług

 • udokumentowania realizacji usługi w postaci np. list obecności, kroniki, filmu,

 • promocji usługi na terenie gminy Wierzbinek i co najmniej powiatu konińskiego

 • realizacji usługi określonej w ofercie i w umowie/porozumieniu zawartym pomiędzy Zamawiającym a Usługodawcą,

 • prowadzenie księgowości w taki sposób aby możliwym była identyfikacja wszelkich płatności dokonywanych ze środków Programu Integracji Społecznej w ramach zawartej umowy/porozumienia,

 • sporządzenia sprawozdania końcowego i raportu końcowego ze zrealizowanej usługi.

 

 1. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

 1. Organizacje pozarządowe (NGOs),

 2. Organizacje kościelne,

 3. Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,

 4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze,

 5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne.

 

 

 1. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ


W odniesieniu do części I, II, III:

  1. zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług w pkt. 4 cz.I zaproszenia ,

  2. dysponowanie odpowiednią bazą lokalową (min. 50 m²),

  3. posiadanie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności lub zaangażowanie kadry z odpowiednimi kwalifikacjami do przeprowadzenia zaproponowanych warsztatów/zajęć,

  4. zagwarantowany opiekun w przypadku wycieczki (ukończony kurs opiekuna wycieczki - kierownik wycieczki, wymagany drugi opiekun grupy z min.

  5. przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć,

  6. przedstawienie wzoru ankiety,

  7. przedstawienie listy uczestników,

  8. zgoda rodziców na udział niepełnoletnich dzieci w projekcie,

  9. zapewnienie promocji usługi

 

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych
w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

 • Oświadczenie o posiadaniu wymaganego pomieszczenia,

 • CV oraz dokumenty potwierdzające uprawnienia personelu realizującego usługę,

 • Program realizowanych zajęć,

 • Wzór ankiety,

 • Lista uczestników,

 • Zgoda rodziców,

 • Plan promocji usługi.

 

Kryteria oceny formalnej:

 • usługodawca spełnia wymogi dotyczże kwalifikowalności;

 • usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych (nie dotyczy działań realizowanych w ramach PPWOW) lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjantów;

 • ofertę złożono we właściwej instytucji i w określonym terminie,

 • ofertę sporządzono na obowiązującym formularzu.

 

 


 1. PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

 

SKŁADANIE OFERT

 1. Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych
  do niniejszego ogłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie osobiście
  lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Urzędu Gminy Wierzbinek , Wierzbinek 40,62-619 Sadlno w terminie do 15.04.2010 r. (włącznie) do godziny 10.00. Oferty złożone po terminie ( decyduje data wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane do adresata.

 2. Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a).

 3. Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 „Oferta na świadczenie usług pn. „Zielono mi", ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

 

„Oferta na świadczenie usług pn. „Wszyscy razem", ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

„Oferta na świadczenie usług pn. „Wesołe jest życie seniora", ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.Druki można pobierać na stronie internetowej Gminy Wierzbinek www.wierzbinek.pl, w zakładce PPWOW oraz osobiście w Urzędzie Gminy w Wierzbinku, Wierzbinek 40, pok. nr 8.OCENA OFERT

 

 1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie w 3 etapach:

  1. Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych i formalnych określonych w pkt. 6

  2. Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert). Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu
   i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność
   i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.

  3. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne).

 2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 7 dni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wierzbinek oraz na tablicy ogłoszeń.

 3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

 4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia. 1. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się
z P. Małgorzatą Kozicką, pok. nr 8, tel. 63 26 11 380, e-mail: promocja@wierzbinek.pl

 

 

 

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

 

1.Formularz Oferty techniczno-finansowej.

2.Wzór Umowy.

3.Wzór Porozumienia.

4.Wzór listu intencyjnego (niezbędnego w przypadku realizowani usługi w partnerstwie).

5.Wzór umowy partnerskiej.

6.Koszty podlegające finansowaniu.

7. Wzór sprawozdania

 


/-/ Paweł Szczepankiewicz

Wójt Gminy Wierzbinek

Funkcjonowanie organizacji pozarządowych

 

„Funkcjonowanie organizacji pozarządowych”

We wrześniu br. trenerzy z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP z Leszna przeprowadzili 5-dniowe szkolenie nt. Funkcjonowania organizacji pozarządowych”. Tematyka zrealizowanej usługi dotyczyła:

 • Aspektów prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych
 • Źródeł finansowania działalności organizacji pozarządowych
 • Zarządzania organizacją
 • Tworzenia projektu

W warsztatach, które odbywały się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbinku, uczestniczyli przedstawiciele nowo powstałych organizacji z terenu gminy Wierzbinek oraz ochotniczych straży pożarnych.


     
     

Zaproszenie do składania ofert 1/2009

Gmina Wierzbinek, (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy.

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy w Wierzbinku (sala konferencyjna), 62-619 Sadlno, dnia 11 marca 2009 roku, o godzinie 10.00.

PROCEDURA

Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement - Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl oraz na stronie internetowej gminy http://www.wierzbinek.pl Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli Oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno-finansowych na każdą część. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Więcej informacji w Zaproszeniu:

Zaproszenie 2009.pdf (format Acrobat Reader PDF)

Zaproszenie 2009.doc (format Word DOC)

Zaproszenie 2009.odt (format OpenOffice ODT)

 Załączniki do zaproszenia:

Załącznik nr 1 Wzr_oferty_techniczno-finansowej.doc

Załącznik nr 2 Wzr_umowy.doc

Załącznik nr 3 Wzór_Porozumienia.doc

Załącznik nr 4 Wzr_sprawozdania_usługodawcy.doc

Zacznik nr 5 Wzr listu intencyjnego.doc

Załącznik nr 6 Wzór umowy partnerskiej.doc

Załącznik nr 7 Koszty podlegające finansowaniu.doc

Działania zrealizowane w 2008 roku ze środków Programu Integracji Społecznej w gminie Wierzbinek

W dniu 20 stycznia br. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się spotkanie podsumowujące wdrażanie Programu Integracji Społecznej w naszej gminie w 2008 roku. Na zaproszenie Wójta Pawła Szczepankiewicza przybyła Pani Ewa Sobolewska Konsultant Regionalny Programu Integracji Społecznej PPWOW z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Radni, Sołtysi, mieszkańcy gminy, usługodawcy oraz zespół zadaniowy.

Na mocy zawartego w dniu 6 grudnia 2007 roku porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich gmina Wierzbinek otrzymała dotację w wysokości 101 600 Euro, tj. 363 910,88 zł (w przeliczeniu na PLN według średniego kursu w dniu zawarcia umowy).

W 2008 roku zostały wykorzystane środki na zrealizowanie usług na kwotę łącznie 100 300 zł, do dyspozycji gminy do końca 2009 roku pozostała kwota 263 610,88 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/142/08 z dnia 2 grudnia 2008 roku została przyjęta „Gminna Strategia Integracji I Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wierzbinek na lata 2008-2015” – dokument, który umożliwi wykorzystanie kwoty przypadającej na bieżący rok.

Podczas spotkania Wójt oraz p. Ewa Sobolewska wręczyli certyfikaty uczestnikom warsztatów budowania strategii rozwiązywania problemów społecznych, które odbyły się w październiku 2008 roku, a także pamiątkowe dyplomy osobom reprezentującym usługodawców realizujących projekty w ubiegłym roku.  

Projekty zrealizowane w 2008 roku że środków Programu Integracji Społecznej PPWOW

 

Lp.

Tytuł projektu / Usługodawca

Termin realizacji

Wartość

1.

Półkolonie dla dzieci i młodzieży

Artur Morawiak Ośrodek Wypoczynkowy „Skarpa” s.c. Mąkolno

21.07.- 08.08.2008r.

25 920zł

2.

Festyn integracyjny „Wesoła Rodzinka”

Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku

10.08.2008r.

9 500zł

3.

„Aktywny senior”

Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku

01.10.2008r. -10.12.2008r.

18 250zł

4.

„Jesień na sportowo”

Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku

01.10.2008r. -10.12.2008r.

6 000zł

5.

„Jesień na sportowo”

Szkoła Podstawowa w Zaryniu

01.10.2008r. -10.12.2008r.

6 080zł

6.

Spotkajmy się na ...kursie j. angielskiego

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego

01.10.2008r.- 06.11.2008r.

8 000zł

7.

„Spotkajmy się...”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectw Goczki Posada Zaryń

01.10.2008r.- 06.11.2008r.

20 000zł

8.

Szkolenia:

„Partnerstwo w lokalnej polityce społecznej”

MCK Żerków

20-21.11.2008r.

4 050zł

„Tworzenie partnerstw lokalnych”

Joanna Waleriańczyk Kazimierz Biskupi

15-16.09.2008r.

500zł

„Organizacja i rozwój społeczności lokalnej”

Magdalena Popłońska-Kowalska

3.12.2008r.

2 000zł

Razem:

100 300zł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyw procedurze CPP kontraktowania usług

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W PROCEDURZE SPECJALNEJ CPP KONTRAKTOWANIA USŁUG

Wierzbinek, dnia 14.11.2008 r.

 

 

Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie szkolenia nt. Budowania partnerstwa lokalnego i tworzenia projektów służących rozwiązywaniu problemów społecznych oraz pozyskiwania funduszy na ich realizację.

 

 

Urząd Gminy w Wierzbinku zgodnie z procedurą specjalną CPP kontraktowania usług zawiadamia, iż w toku prowadzonego postępowania na w/w przedmiot zaproszenia wybrano ofertę nr 1 tj:

 

JAWA Consulting Doradztwo Inwestycyjne

Joanna Waleriańczyk

62-530 Kazimierz Biskupi

Plac Wolności 2

 

za cenę: 4050 zł zł łącznie z podatkiem VAT

(słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt zł 00 /100 gr)

 

oferta była najkorzystniejsza wg przyjętych kryteriów

- formalnych – zostały spełnione,

- technicznych – zostały spełnione,

- merytorycznych – suma uzyskanych punktów – 25.

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

 

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

1

JAWA Consulting Doradztwo Inwestycyjne

Joanna Waleriańczyk

62-530 Kazimierz Biskupi

Plac Wolności 2

 

 

Wójt Gminy

/-/ Paweł Szczepankiewicz

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyw procedurze CPP kontraktowania usług

 

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W PROCEDURZE CPP KONTRAKTOWANIA USŁUG

Wierzbinek, dnia 26.11.2008 r.Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie szkolenia nt. Organizacji i rozwoju społeczności lokalnej”

 

 

Urząd Gminy w Wierzbinku zgodnie z procedurą specjalną CPP kontraktowania usług zawiadamia, iż w toku prowadzonego postępowania na w/w przedmiot zaproszenia wybrano ofertę nr 1 tj:

 

Magdalena Popłońska- Kowalska

 

 

za cenę: 2000 zł zł łącznie z podatkiem VAT

(słownie: dwa tysiące zł 00 /100 gr)

 

oferta była najkorzystniejsza wg przyjętych kryteriów

- formalnych – zostały spełnione,

- technicznych – zostały spełnione,

- merytorycznych – suma uzyskanych punktów – 25.

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

 

 

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

1

Magdalena Popłońska – Kowalska

 

 

 

 

 

 

........................................................

podpis zamawiającego

 

a/a

MK

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa