Baner główny

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie nr 7/2010 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 23 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE nr 7/2010

Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia 23 marca 2010 r.w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na usługi w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Gminie WierzbinekNa podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1

Ogłosić konkurs ofert na usługi w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Gminie Wierzbinek - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.


§ 2

Ogłoszenia konkursu dokonać w sposób zwyczajowo przyjęty, w biuletynie informacji publicznej Gminy Wierzbinek oraz tablicy ogłoszeń urzędu.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zespołowi Zadaniowemu


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Wójt Gminy Wierzbinek


/Paweł Szczepankiewicz/


ZARZĄDZENIE nr 7/2010

 

 

 

Zarządzenie nr 6/2010 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 22 marca 2010 roku

Zarządzenie nr 6 /2010

Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia 22 marca 2010 rokuw sprawie przyjęcia Planu Działania dotyczącego środków z Programu Integracji Społecznej przyznanych na podstawie porozumienia o współpracy pomiędzy Zarządem Województwa a gminą Wierzbinek z dnia 6 grudnia 2007r. przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

 

 


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1Przyjąć do realizacji „Plan Działania Gminy Wierzbinek na lata 2008-2010 w ramach PPWOW - aktualizacja marzec 2010" w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.


§ 2Wykonanie Zarządzenia powierzam Zespołowi Zadaniowemu powołanemu w drodze Zarządzenia Nr 30/2007 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 29 listopada 2007 roku.

 

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Wójt Gminy Wierzbinek

 

 

/Paweł Szczepankiewicz/

 

 

Zarządzenie nr 6 /2010

Zarządzenie Nr 21/09Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 25.03.2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/09

Wójta Gminy Wierzbinek

Z dnia 25 marca 2009 roku

W sprawie powołania Koordynatora oraz Zespołu Projektowo-programowego i Zespołu do spraw wdrażania Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wierzbinek

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr XXIII/142/08 z dnia 02 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wierzbinek zarządzam:

§ 1

Powołać Koordynatora Zarządzania Realizacją Strategii w osobie Pani Małgorzaty Jarlaczyńskiej – Kierownika GOPS

§ 2

Powołać Zespół ds. Wdrażania Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wierzbinek w składzie:

1. Pani Elżbieta Terlikowska – Starszy pracownik socjalny GOPS

2. Pani Małgorzata Kozicka – Inspektor ds. Promocji Gminy

3. Pani Wanda Karasińska – Inspektor ds. Stypendiów i Dodatków Mieszkaniowych

§ 3

Powołać Zespół Programowo-Projektowy w składzie:

Pani Jolanta Siekaczyńska – Sekretarz Gminy

Pani Maria Mila – Starszy pracownik socjalny GOPS

Pani Daniela Koszal – Inspektor ds. Samorządowych i Melioracji

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 18/2009Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 23.03.2009 r.

Zarządzenie Nr 18/2009

Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia 23.03.2009 r.

w sprawie przesunięcia terminu składania ofert w Konkursie nr 1/2009 w ramach Programu Integracji Społecznej

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 lit. d i § 7 pkt 1 lit. b Porozumienia o Współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego między Województwem Wielkopolskim a Gminą Wierzbinek w dn. 6 grudnia 2007r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zmianę terminu składania ofert w konkursie nr 1/2009 z dnia 2 marca 2009r. na 3 kwietnia 2009r. do godz. 15.00.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zlecam Zespołowi Zadaniowemu PIS

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wierzbinek

/mgr Paweł Szczepankiewicz/

 

Zarządzenie nr 18 2009

Zarządzenie Nr 38/2008Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 6.10.2008 r.

Zarządzenie Nr 38/2008

Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia 6.10.2008 r.

w sprawie ustalenia osoby odpowiedzialnej za gromadzenie i opracowanie materiałów z warsztatów budowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyznaczam P. Marię Milę do gromadzenia i opracowania materiałów z warsztatów budowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz dokonywania zapisów w przygotowywanym dokumencie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wierzbinek

/Paweł Szczepankiewicz/

Zarzadzenie nr 38 2008.pdf

Zarządzenie Nr 36/2008Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 22.09.2008 r.

Zarządzenie Nr 36/2008

Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia 22.09.2008 r.

w sprawie przesunięcia terminu składania ofert w Konkursie nr 3/2008 w ramach Programu Integracji Społecznej

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 lit. d i § 7 pkt 1 lit. b Porozumienia o Współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego między Województwem Wielkopolskim a Gminą Wierzbinek w dn. 6 grudnia 2007r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zmienę terminu składania ofert w konkursie nr 3/2008 z dnia 26 września 2008r. na 29 września 2008r. do godz. 12.00.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zlecam Zespołowi Zadaniowemu PIS

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarzadzenie nr 36 2008.pdf

Zarządzenie Nr 35 /2008Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 22.09.2008 r.

Zarządzenie Nr 35 /2008

Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia 22.09.2008 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 lit. d i § 7 pkt 1 lit. b Porozumienia o Współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego między Województwem Wielkopolskim a Gminą Wierzbinek w dn. 6 grudnia 2007r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Powołuję Komisję Konkursową do oceny składanych ofert w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej w składzie:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Reprezentowana Instytucja/ Organizacja/ Grupa osób

Funkcja/ Stanowisko

Funkcja

w Komisji Konkursowej

1.

Elżbieta Walicka

Radny Gminy Wierzbinek

 

Przewodnicząca

2.

Klemens Mazurek

Komendant Gminny OSP

 

Z-ca przewodniczącego

3.

Gabryela Kwiatkowska

Nauczyciel

 

Członek

4.

Radosław Wietrzykowski

Pracownik Urzędu Gminy

 

Sekretarz

 

2. W pracach Komisji Konkursowej na prawach obserwatora ma prawo uczestniczyć Konsultant Regionalny PPWOW.

§ 2.

Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert, ogłoszone przez wójta i rekomenduje je w formie pisemnej wójtowi, który podejmuje ostateczną decyzję wyboru usługodawców.

§ 3.

Regulamin działania Komisji Konkursowej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. W załączniku nr 2 określono arkusz oceny ofert, niezbędny przy pracach Komisji Oceniającej.

§ 4

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zespołowi Zadaniowemu.

Wójt Gminy Wierzbinek

/Paweł Szczepankiewicz/

Zarządzenie nr 35 2008 z załącznikami.pdf

Zarządzenie Nr 34/2008 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 26.08.2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34/2008

Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia 26.08.2008 r.

w sprawie procedury organizującej usługi o wartości nieprzekraczającej 2.000 Euro w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Gminie Wierzbinek

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się procedurę organizującą usługi o wartości nieprzekraczającej 2.000 Euro w ramach Poakcesyjnego Wsparcia Obszarów Wiejskich stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zespołowi Zadaniowemu

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Wierzbinek

/Paweł Szczepankiewicz/

Zarzadzenie nr 34 2008 z załącznikami

Zarządzenie Nr 27 /2008Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 29.07.2008 r.

Zarządzenie Nr 27 /2008

Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia 29.07.2008 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 lit. d i § 7 pkt 1 lit. b Porozumienia o Współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego między Województwem Wielkopolskim a Gminą Wierzbinek w dn. 6 grudnia 2007r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Powołuję Komisję Konkursową do oceny składanych ofert w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej w składzie:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Reprezentowana Instytucja/ Organizacja/ Grupa osób

Funkcja/ Stanowisko

Funkcja

w Komisji Konkursowej

1.

Wacław Wojciechowski

Radny Gminy Wierzbinek

Z-ca Przewodnicząca Rady Gminy w Wierzbinku

Przewodnicząca

2.

Barbara Zajdel

Oświata

Pedagog szkolny

Z-ca przewodniczącego

3.

Andrzej Operacz

Urząd Gminy w Skulsku

Sekretarz

Członek

4.

Agnieszka Woźniak

Wierzbinek

Mieszkanka gminy

Sekretarz

2. W pracach Komisji Konkursowej na prawach obserwatora ma prawo uczestniczyć Konsultant Regionalny PPWOW.

§ 2.

Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert, ogłoszone przez wójta i rekomenduje je w formie pisemnej wójtowi, który podejmuje ostateczną decyzję wyboru usługodawców. § 3. Regulamin działania Komisji Konkursowej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. W załączniku nr 2 określono arkusz oceny ofert, niezbędny przy pracach Komisji Oceniającej.

§ 4

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zespołowi Zadaniowemu.

 

Treść Zarządzenia wraz z załącznikami

Zarządzenie Nr 26 /2008Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 9.07.2008 r.

Zarządzenie Nr 26 /2008

Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia 9.07.2008 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 lit. d i § 7 pkt 1 lit. b Porozumienia o Współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego między Województwem Wielkopolskim a Gminą Wierzbinek w dn. 6 grudnia 2007r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję Konkursową do oceny składanych ofert w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej w składzie:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Reprezentowana Instytucja/ Organizacja/ Grupa osób

Funkcja/ Stanowisko

Funkcja

w Komisji Konkursowej

1.

Teresa Pietrzak – Kowalska

Radna Gminy Wierzbinek

Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu, Oświaty , Kultury i Rekreacji w Wierzbinku

Przewodnicząca

2.

Klemens Mazurek

Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbinku

Komendant

Z-ca przewodniczącego

3.

Andrzej Operacz

Urząd Gminy w Skulsku

Sekretarz

Członek

4.

Irena Jarkowska

Wierzbinek

Nauczyciel

Członek

5.

Małgorzata Kozicka

Urząd Gminy Wierzbinek

Inspektor ds. promocji gminy

Sekretarz Komisji

W pracach Komisji Konkursowej na prawach obserwatora ma prawo uczestniczyć Konsultant Regionalny PPWOW.

§ 2.

Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert, ogłoszone przez wójta i rekomenduje je w formie pisemnej wójtowi, który podejmuje ostateczną decyzję wyboru usługodawców.

§ 3.

Regulamin działania Komisji Konkursowej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. W załączniku nr 2 określono arkusz oceny ofert, niezbędny przy pracach Komisji Oceniającej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zespołowi Zadaniowemu.

 

Zarządzenie nr 12/08Wójta Gminy Wierzbinekz dnia 8 kwietnia 2008 roku

Zarządzenie nr 12/08

Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia 8 kwietnia 2008 roku

w sprawie przyjęcia Planu Działania dotyczącego środków z Programu Integracji Społecznej przyznanych na podstawie porozumienia o współpracy pomiędzy Zarządem Województwa a gminą Wierzbinek z dnia 6 grudnia 2007r. przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć Plan Działania dotyczący środków z Programu Integracji Społecznej na realizację usług: dla osób starszych, dzieci, młodzieży, łączonych tj. dla dzieci i młodzieży, osób starszych i rodzin w 2008 r. w kwocie 109 173,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy zł) w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zespołowi Zadaniowemu powołanemu w drodze Zarządzenia Nr 30/2007 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 29 listopada 2007 roku.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wierzbinek

/Paweł Szczepankiewicz/

 

Zarządzenie nr 30/07Wójta Gminy Wierzbinekz dnia 29 listopada 2007 roku

Zarządzenie nr 30/07

Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do prac koordynujących wdrażanie Programu Integracji Społecznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołać Zespół Zadaniowy do prac koordynujących wdrażanie Programu Integracji Społecznej w następującym składzie:

  • Małgorzata Jarlaczyńska,
  • Maciej Kaczmarek,
  • Anna Puszkiewicz,
  • Małgorzata Kozicka,
  • ks. Paweł Zalewski

§ 2. Wykonanie zarządzenia zlecam P. Małgorzacie Jarlaczyńskiej – kierownikowi GOPS w Wierzbinku.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wierzbinek

/Paweł Szczepankiewicz/

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa