Baner główny

Program Rewitalizacji

 

 


 

 

 

 

 

 

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY WIERZBINEK NA LATA 2017–2023

 
 
 
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY WIERZBINEK NA LATA 2017–2023

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

       Wójt Gminy Wierzbinek informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowywanego dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wierzbinek na lata 2017 - 2023”.


    

 

Obwieszczenie

 


Zaproszenie do udziału w spotkaniu dotyczącym konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbinek

      

Wójt Gminy Wierzbinek serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie konsultacyjne dotyczące konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbinek na lata 2017 – 2023.

Na spotkaniu zostanie przedstawiony projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbinek na lata 2017 – 2023, do którego można wnosić uwagi w formie dostępnej ankiety.

Program Rewitalizacji będzie dokumentem wskazującym m.in. obszary planowane do procesu związanego z rewitalizacją oraz zadania, które powinny zostać zrealizowane na obszarze gminy Wierzbinek w ramach procesu rewitalizacji.

Spotkanie odbędzie się 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbinku.

Aby prawidłowo wykonać dokument, chcemy poznać Państwa zdanie na temat działań i zadań rewitalizacyjnych na terenie gminy.

    

 

 

 

Informacja o spotkaniu

 


Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbinek na lata 2017 - 2023

Wójt Gminy Wierzbinek ogłasza konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbinek na lata 2017 - 2023.

Konsultacje społeczne odbędą się w dniach od 22 czerwca 2017 roku do dnia 29 czerwca 2017 roku i przeprowadzone zostaną w formie opinii poprzez oddanie głosu popierającego, przeciwnego lub wstrzymującego się na przygotowanej ankiecie do opracowanego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbinek na lata 2017 - 2023. Ankietę należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wierzbinku bądź przesłać na adres: Urząd Gminy w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno. Decyduje data wpływu.

Konsultacje społeczne adresowane są do mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji oraz innych podmiotów działających na terenie Gminy Wierzbinek. 

Wszelkie niezbędne materiały związane z procesem konsultacji zostaną udostępnione
od dnia 22 czerwca 2017 roku na stronie internetowej
www.wierzbinek.pl w zakładce aktualności oraz będą dostępne w siedzibie urzędu.

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z uprawnionymi podmiotami jest Pan Radosław Wietrzykowski Tel. (63) 2611380 e-mail: fundusze@wierzbinek.pl

 


Ogłoszenie o konsultacjach

Formularz wyrażania opinii

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji

 

 

 


Zaproszenie do udziału w debacie dotyczącej programu rewitalizacji.

            Wójt Gminy Wierzbinek zaprasza do udziału w debacie poświęconej przyczynom i skutkom negatywnych zjawisk występujących na wyznaczonym obszarze rewitalizacji (OR) oraz określeniu lokalnych potencjałów, w ramach pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji.

Zaproszenie jest skierowane do mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i innych zainteresowanych podmiotów z obszaru rewitalizacji (OR) obejmującego następujące miejscowości: Wierzbinek, Ziemięcin, Zakrzewek, Teodorowo, Rybno, Dziadoch, Nykiel, Teresewo, Sosnówka.

 

 

Dyskusja odbędzie się 10 maja 2017 roku, od godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbinku

Program debaty:

  1. Prezentacja dotychczasowych ustaleń i wyników diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (OZ) oraz obszaru rewitalizacji (OR) w gminie Wierzbinek.
  2. Uzyskanie od uczestników debaty szczegółowych informacji o przyczynach negatywnych zjawisk występujących na obszarze rewitalizacji ich skutkach oraz o potencjałach obszaru rewitalizacji. Zjawiska negatywne będą omawiane z podziałem na sfery społeczną, gospodarczą, środowiskową i przestrzenno – funkcjonalną.
  3. Podsumowanie debaty oraz wnioski z niej wynikające.

 

 

Informacja o spotkaniu

 


Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywanego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wierzbinek


Wójt Gminy Wierzbinek serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie konsultacyjne dotyczące diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Wierzbinek, która jest elementem opracowywanego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wierzbinek. Program Rewitalizacji będzie dokumentem wskazującym m.in. obszary planowane do procesu związanego z rewitalizacją oraz zadania, które powinny zostać zrealizowane na obszarze gminy Wierzbinek w ramach procesu rewitalizacji.

Spotkanie odbędzie się 10 kwietnia (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbinku.Aby prawidłowo wykonać dokument, chcemy poznać Państwa zdanie na temat działań i zadań rewitalizacyjnych na terenie gminy.

 

Informacja o spotkaniu

 


Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR) w Gminie Wierzbinek

Wójt Gminy Wierzbinek ogłasza konsultacje społeczne diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR) w Gminie Wierzbinek. Konsultacje są częścią procesu tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wierzbinek.

Konsultacje społeczne odbędą się w dniach od 10 kwietnia 2017 roku do dnia 17 kwietnia 2017 roku i przeprowadzone zostaną w formie opinii poprzez oddanie głosu popierającego, przeciwnego lub wstrzymującego się na przygotowanej ankiecie do opracowanego projektu diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR) w Gminie Wierzbinek. Ankietę należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wierzbinku bądź przesłać na adres: Urząd Gminy w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno. Decyduje data wpływu.

Konsultacje społeczne adresowane są do mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji oraz innych podmiotów działających na terenie Gminy Wierzbinek. 

Wszelkie niezbędne materiały związane z procesem konsultacji zostaną udostępnione
od dnia 10 kwietnia 2017 roku na stronie internetowej
www.wierzbinek.pl w zakładce aktualności oraz będą dostępne w siedzibie urzędu.

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z uprawnionymi podmiotami jest Pan Radosław Wietrzykowski Tel. (63) 2611380 e-mail: fundusze@wierzbinek.pl

 


Ogłoszenie o konsultacjach

Formularz wyrażania opinii

Diagnoza służąca wyznaczaniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

 


Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa