Baner główny

Czym się zajmujemy

Urząd Gminy w Wierzbinku

 

Urząd Gminy w Wierzbinku jest samorządową jednostką administracji publicznej. Urząd działa na rzecz rozwoju Gminy Wierzbinek oraz wzrostu poziomu życia jej mieszkańców. Kierownikiem urzędu jest Wójt Gminy Wierzbinek. Gmina Wierzbinek jest samodzielną jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

 

Siedziba Urzędu Gminy w Wierzbinku mieści się w Wierzbinku w budynku przy placu Powstańców Styczniowych 110. Do budynku prowadzą trzy wejścia.

Na parterze od strony wejścia głównego znajduje się winda osobowa oraz punkt obsługi interesanta.

Tutaj możesz przyjść i załatwić swoją sprawę. Wejście dla poruszających się na wózkach znajduje się w tylnej części budynku. Wystarczy dostać się do punktu obsługi interesanta. Tu powiesz jaką sprawę chcesz załatwić. Dowiesz się, co masz dalej robić. Urząd otwierany jest o godzinie 7.30 i zamykany o godzinie 15.30.

 

Do zadań urzędu należy obsługa organów samorządu Gminy Wierzbinek – Rady i Wójta, umożliwiająca wykonanie wszystkich zadań, za które odpowiedzialny jest samorząd gminy.

 

Najważniejsze zadania realizowane przez urząd dotyczą zapewnienia pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.

 

Urząd realizuje zadania własne określone ustawami, statutem gminy, uchwałami Rady, zarządzeniami wójta oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane gminie z mocy przepisów ogólnie obowiązujących, względnie wynikających z porozumień zawartych z właściwymi organami administracji rządowej lub samorządowej.

 

W szczególności do zadań Urzędu należy:

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,

2) wykonywanie – na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy,

3) przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy oraz innych aktów organów Gminy,

4) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy,

5) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady i posiedzeń jej Komisji,

6) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,

7) wykonywanie czynności kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

8) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

 

W celu złożenia zapytania lub załatwienia sprawy, osoby komunikujące się nieaudytywnie mogą skorzystać z poczty elektronicznej Urzędu:

e-mail: ug@wierzbinek, poprzez EPUAP, faks: 63 2611381 lub telefonicznie 63 2611380

 

Do pobrania:

 

[txt] Plik odczytywany maszynowo

 

 

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa