Baner główny

Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Wierzbinek, 23.09.2021 r.


OGŁOSZENIE

Na podstawie Uchwały nr V/21/2011 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Wójt Gminy Wierzbinek
ogłasza konsultacje projektu
Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na terenie gminy Wierzbinek na rok 2022.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 01.10.2021 r. do 08.10.2021 r. w formie zgłaszania opinii i uwag.
Treść projektu uchwały i formularza do zgłaszania opinii i uwag znajdują się na stronie internetowej www.wierzbinek.pl.
Wypełniony formularz konsultacji projektu Programu należy przesłać na adres Urzędu Gminy w Wierzbinku, Plac powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno (decyduje data wpływu) lub na adres mailowy funduszegwierzbinek.pl w nieprzekraczalnym terminie do 08.10.2021 r.
Osobą upoważnioną do kontaktu z uprawnionymi podmiotami jest Pan Radosław Wietrzykowski Tel. (63) 2611380 wew. 214 e-mail: fundusze@wierzbinek.pl

Projekt uchwały

Formularz zmian

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa