Baner główny

Z A W I A D O M I E N I E - o posiedzeniu XXXIV Sesji Rady Gminy

 

OR.0002.17.2022                                                                                                                              Wierzbinek, 25.08. 2022r.

                                                                                            Pan/i

                                                                                                           .................................................................

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.) zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Wierzbinek w dniu 31 sierpnia 2022 r. o godz. 10:00 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbinku z następującym porządkiem:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji.

 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 6. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

 7. Informacja Wójta Gminy o realizacji wniosków z XXXII Sesji.

 8. Wnioski i interpelacje radnych.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbinek.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wierzbinek w roku szkolnym 2022/2023.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2022 – 2030.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzbinek.

 18. Wolne wnioski i zapytania.

 19. Pisma kierowane do Rady Gminy.

 20. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

 21. Zamknięcie XXXIV Sesji.

 

Zawiadomienie stanowi podstawę do udzielenia zwolnienia od pracy zgodnie z art.25,ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U . z 2022 roku, poz.559).

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa