OR.0002.6.2024 Wierzbinek, 27.05.2024r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 ze zm.) zwołuję III Sesję Rady Gminy Wierzbinek w dniu 3 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbinku z następującym porządkiem:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z II Sesji.

 4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 6. Wnioski i interpelacje radnych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki o powierzchni 1,9800 ha oznaczonej nr ewidencyjnym 235 położonej w obrębie geodezyjnym Synogać.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie lub montażu kotłów, pieców i palenisk na terenie gminy Wierzbinek.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Wierzbinek na lata 2024 – 2033.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/505/24 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 kwietnia 2024r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/506/24 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 kwietnia 2024r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Wierzbinek wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 14. Wolne wnioski i zapytania.

 15. Pisma kierowane do Rady Gminy.

 16. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

 17. Zamknięcie III Sesji Rady Gminy Wierzbinek.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Kaczalski

 

Zawiadomienie stanowi podstawę do udzielenia zwolnienia od pracy zgodnie z art.25,ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.).

Transmisja sesji:

https://radni.tv/jednostka/?id=98