Informuję, iż w związku z naborem do Projektu parasolowego OZE pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Wierzbinek” złożono 162 deklaracje.

157 odbiorców projektu spełnia wymagania regulaminu i zostało zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Deklaracje 5 odbiorców projektu zostaną ponownie zweryfikowane po dostarczeniu brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie.

Wnioskodawcy zostali o tym fakcie poinformowani listownie wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu dostarczenia dokumentów. W przypadku nie uregulowania braków formalnych w przedstawionym terminie deklaracja zostanie odrzucona.

Deklaracje pozytywnie zweryfikowane pod kątem spełniania warunków określonych
w regulaminie naboru zostały zakwalifikowane do Projektu i zostaną przekazane firmie Chartari Sp. z o.o. z Konina w celu przeprowadzenia wymaganych analiz energetycznych budynków mieszkalnych.