Wierzbinek, dnia 25 czerwca 2024r.

WÓJT GMINY WIERZBINEK

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Wierzbinek oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko 

 

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r., poz. 977 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wierzbinek uchwały Nr XLIX/475/24 z dnia 27 marca 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Wierzbinek oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Granicami obszaru objętego planem ogólnym są granice gminy Wierzbinek, z wyłączeniem terenów zamkniętych innych niż ustalane przez ministra właściwego do spraw transportu.

Wnioski do projektu planu ogólnego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane w nieprzekraczalnym terminie do dnia                    2 sierpnia 2024r.

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Wnioski mogą być wnoszone na piśmie utrwalonym w postaci papierowej (na adres: Urząd Gminy w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110,  62-619 Sadlno) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego na adres email: ug@wierzbinek.pl, na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 13 listopada 2023r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego  (Dz. U. z 2023r., poz, 2509).

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazanie, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem lub uwagą, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Wierzbinek.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, oraz art. 13i ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r., poz. 977 ze zm.), dalej jako ustawa o pizp, w związku z realizacją czynności, o których mowa w art. 13i ustawy o pizp – ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego gminy Wierzbinek oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, informuję, że:

1.  Administratorem danych osobowych zawartych we wnioskach jest                               Gmina Wierzbinek, reprezentowana przez Wójta Gminy Wierzbinek,                                       Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno; tel. 63 261 13 80, tel. 63 261 10 24, sekretariat.wierzbinek@gmail.com

2.  Z Inspektorem Ochrony Danych osoby, które złożyły wnioski w toku procedury sporządzenia planu ogólnego, mogą skontaktować się drogą elektroniczną: e-mail: ug@wierzbinek.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

3.  Dane osobowe osób, które złożyły wnioski w toku procedury sporządzenia planu ogólnego, mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym urzędowi wojewódzkiemu.

4.  Dane osobowe osób, które złożyły wnioski w toku procedury sporządzenia planu ogólnego, będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji.

5.  Podane we wnioskach dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.

6.  Osoby, które złożyły wnioski w toku procedury sporządzenia planu ogólnego, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)    do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;

c)    do żądania usunięcia danych osobowych;

d)    do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

8.  Osoby, które złożyły wnioski w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00‑193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy narusza przepisy RODO.

9.  Podanie we wnioskach danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie ich jest równoznaczne z niemożliwością rozpatrzenia wniosku do planu ogólnego gminy Wierzbinek.

Wójt Gminy Wierzbinek

   dr Paweł Szczepankiewicz