Wierzbinek, 2024.03.04

ZPiON.6733.3.2024

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WIERZBINEK

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dn ia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2023r., poz. 977 ze zm.)
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez pełnomocnika Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budow ie
stacji transformatorowej SN/nn, budow ie elektroenergetycznej sieci średniego
napięcia SN 15kV, budow ie elektroenergetycznej sieci nisiego napięcia nn 0,4kV na
działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 104/11, 104/12, 104/21 i 104/13
poł. w obrębie Łysek, gm. Wierzbinek
W związku z powyż
sz ym informuję o upra wnieniach wszys tkich stro n tego
postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów
art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedmiotowy wniosek zostanie przekazany urbaniście, celem sporządzenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Po otrzymaniu projektu decyzji tut. urząd – zgodnie z art. 53 ust. 4 cytowanej ustawy – wystąpi do właściwych organów o uzgodnienie omawianej inwestycji.
Z treścią postanowień wydanych w toku postępowania można zapoznać
się w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110,
62 619 Sadlno /pokój numer 109 P. Joanna Szczepankiewicz/ w godz. 8.00-15 00 .
Obwieszczenie podlega zgodnie z art. 49 kpa publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz dodatkowo na stronie internetowej urzędu: www.wierzbinek.pl.
Prowadząca sprawę: Joanna Szczepankiewicz tel./63/ 8885044.
Wójt Gminy Wierzbinek
/-/ dr Paweł Szczepankiewicz