Wójt Gminy Wierzbinek zawiadamia, że w dniach od 08 marca 2024r. do 17 marca 2024r. zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami sołectw w sprawie zmiany statutów sołectw oraz projektów tych zmian.

W konsultacjach mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na terenie, na którym mają być przeprowadzone konsultacje.

Projekty uchwał oraz formularz konsultacyjny dostępne są:

a) w Urzędzie Gminy w Wierzbinku - Biuro Rady Gminy (pokój nr 202),

b) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wierzbinku ( www.wierzbinek.pl),

c) u sołtysów.

Wypełniony formularz konsultacyjny zawierający uwagi, sugestie i propozycje dotyczące projektu uchwały w sprawie zmian statutu sołectwa należy kierować do Zespołu ds konsultacji i złożyć w Urzędzie Gminy w Wierzbinku - Biuro Rady Gminy (pokój 202) lub skan formularza przesłać na adres e-mail: rada@wierzbinek.pl.

 

 

 

Wójt Gminy Wierzbinek

/-/ dr Paweł Szczepankiewicz