Załącznik do Zarządzenia nr 0050.8.2024

Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 23 stycznia 2024r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Wójt Gminy Wierzbinek ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Wierzbinku „Żabka”

 

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w

rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie

wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora

oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole

podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce

(Dz. U. z 2023 r. poz. 2578) a w szczególności:

 

1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie

następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier

lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do

zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu;

2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia

magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs

kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami

w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku

nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela

akademickiego;

4) uzyskał:

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo

b) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie

ostatnich czterech lat pracy w uczelni

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa art. 63 ust. 12 tej ustawy;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku

kierowniczym;

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem

środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17

grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 oraz z 2023r. poz. 1030 i 1532);

11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego

poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r.

o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672 oraz z 2023r. poz. 1672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

 

2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu oraz

2) spełnia wymagania określone w części I pkt. 1 ppkt 2) – 11)

 

3. osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące

wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli

państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier

lub równorzędny;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż

pracy na stanowisku kierowniczym;

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5) ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia

magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs

kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami

w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

6) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku

kierowniczym;

7) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub

umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem

środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17

grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 oraz z 2023r. poz. 1030 i 1532);

10) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego

poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r.

o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672 oraz z 2023r. poz. 1672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego

 

 

4. nauczyciel:

1) mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

2) mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w ppkt 1) na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub

3) mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022r. poz. 854)

- spełniający wymagania określone w rozporządzeniu z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy.

 

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać zgodnie

z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły

podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428):

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i

rozwoju gminnego przedszkola,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności

informację o:

stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo

stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

imię (imiona) i nazwisko,

datę i miejsce urodzenia,

obywatelstwo,

miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych

studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji

związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.

1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie

dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289, ze zm.),

11) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego (wraz z uzasadnieniem) – w przypadku nauczyciela,

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023r. poz. 984 ze zm.) - dotyczy nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, ze zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.),

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i

korzysta z pełni praw publicznych.

 

III. Oferty, w zamkniętych kopertach ze wskazaniem imienia i nazwiska, adresu zwrotnego kandydata, numeru telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Wierzbinku „Żabka”, należy składać w terminie do

13 lutego 2024r. do godz. 15.00:

- w sekretariacie Urzędu Gminy w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110, I piętro pok. 205 lub

- przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110, 62 – 619 Sadlno.

W przypadku przesłania oferty o dotrzymaniu terminu decyduje data i godzina wpływu przesyłki do Urzędu Gminy w Wierzbinku. Oferty, które zostaną złożone po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Nie przewiduje się składania ofert w postaci elektronicznej.

Wszystkie sporządzone przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane. W przypadku składania kserokopii oryginałów dokumentów powinny one być poświadczone za zgodność z oryginałem. Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, których kopie zostały poświadczone za zgodność z oryginałem i dołączone do oferty.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wierzbinek.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci

zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm. ) informuję, że:.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wierzbinek, adres: Wierzbinek Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno, tel.: 63 261 13 80, e-mail: sekretariat.wierzbinek@gmail.com

 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Andrzejem Andrzejewskim za pomocą adresu  iod@wierzbinek.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit.c oraz art. 9 ust. 2 lit.g RODO), w związku z przepisami m.in. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora przedszkola.

 4. Pani/Pana dane osobowe, po zrealizowaniu celu, do którego zostały zebrane (przeprowadzenie procedury konkursowej) będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

 5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane komisji konkursowej, dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych,

 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne;

 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane,

 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora przedszkola.

 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.