Wójt Gminy Wierzbinek informuje, że wnioski rolników o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dotyczące 2024 roku będą przyjmowane w Urzędzie Gminy (pokój nr 103) w terminie od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego 2024r. 

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wystawione za okres od 1 sierpnia 2023r. do 31 stycznia 2024r., oraz w przypadku hodowców bydła, świń, owiec, kóz i koni dokument wydany przez ARiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych.

Kwota zwrotu podatku akcyzowego ustalona jest jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, która w 2024r. wynosi 1,46 zł/litr. Przy czym kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,46zł/1), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne wg stanu na dzień 1 lutego danego roku, 

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,46zł/l), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz, koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,

3) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,46zł/l), liczby 4 oraz średniej liczby świń  będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Przyznanie zwrotu podatku następuje w drodze decyzji, na wniosek producenta rolnego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od dnia 2 kwietnia 2024r. do 30 kwietnia 2024r. przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego, wskazany we wniosku. 

UWAGA! Faktury nieczytelne nie będą przyjmowane. W przypadku złego stanu faktur, należy udać się do sprzedawcy, w celu uzyskania duplikatu.