Znaczki flga Polski i UE

 

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 4: Środowisko

Działanie 4.2. Gospodarka odpadami

Poddziałanie 4.2.1. Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących


Głównym celem projektu jest uzupełnienie istniejącego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Wierzbinek poprzez budowę PSZOK, który jest niezbędny do osiągnięcia kompleksowości zbiórki odpadów, zapewniając mieszkańcom infrastrukturę do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów (w celu zapewnienia czystości i porządku na terenie gminy), a także dążenie do zwiększenia udziału odpadów zebranych selektywnie, w stosunku do wszystkich zebranych odpadów komunalnych, co jest zgodne z celem szczegółowym IV priorytetu WRPO oraz istotą działania 4.2 SzoP „Gospodarka odpadami". Budowa punktu przyczyni się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego poprzez ulepszenie systemu selektywnego zbierania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych powodując ograniczenie wytwarzania odpadów komunalnych, zwiększenie ilości selektywnie zbieranych odpadów oraz ich ponowne wykorzystanie (poprzez utworzenie punktu przygotowania do ponownego użycia, recykling), większe wykorzystywanie właściwości materiałowych i energetycznych odpadów, a tym samym zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie. Zgodnie z hierarchią zbiórki odpadów, zebrane selektywnie odpady w pierwszej kolejności będą segregowane i przygotowane do ponownego użycia, kolejne będą odbierane przez firmy zajmujące się recyklingiem a dopiero w ostateczności będą unieszkodliwiane.    Prod. powstałe w wyniku realizacji projektu - liczba wspartych PSZOK -1 sztuka - Liczba kampanii inf -eduk. związanych z gosp. odpadami -1 sztuka   Rezultaty powstałe w wyniku realizacji projektu: Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów - 7200 osób Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach - 0,00 EPC 

Całkowity koszt projektu: 878 488,01 PLN
Kwota dofinansowania: 603 638,45 PLN