Znaczki flga Polski i UE

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne
Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych
Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych
Celem głównym projektu „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek” jest rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz wspomagających funkcjonowanie Urzędu Gminy Wierzbinek oraz placówek oświatowych poprzez zapewnienie interoperacyjności systemów
teleinformatycznych i ich integrację (w tym e-PUAP) oraz służących poprawie efektywności zarządzania i upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych.
Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu:
- Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego – 7 szt.
- Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 9 szt.
- Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne – 1 szt.
- Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja – 1 szt.
- Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 transakcja – 7 szt.
- Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 9 szt.
- Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych – 1 szt.
- Liczba zakupionych środków trwałych – 36 szt.

W ramach realizacji projektu zostały wdrożone e-usługi (5 e-usługi na 5 poziomie dojrzałości, 2 e-usługi na 4 poziomie dojrzałości
i 1 e-usługa na 3 poziomie dojrzałości. W ramach powyższych e-usług zostały uruchomione 22 interaktywne formularze na platformie E-PUAP, dzięki którym sprawy urzędowe będzie można załatwić drogą elektroniczną. W ramach wdrażanych e-usług projekt obejmuje swoim zakresem: Urząd Gminy, jedno przedszkole i pięć szkół podstawowych. W ramach wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją projekt obejmuje: Urząd Gminy, Gminna Administracja Placówek Oświatowych, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku. W ramach projektu wykonano i wdrożeno zintegrowaną platformy teleinformatycznej, w tym m.in. wdrożenie następujących elementów: System informacji przestrzennej dostepnej pod adresem https://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_wierzbinek, Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta: https://wierzbinek.eboi.pl/, EZD, płatności elektroniczne, zakup baz danych, integracja e-PUAP z modułem interesanta oraz systemami dziedzinowymi i EZD,
platforma usług publicznych (e-podatki, e-odpady, ,aplikacja mobilna (platforma Android: Pobierz dla Android, platforma i-OS Apple: Pobierz dla iPhone ), e-Rada https://wierzbinek.radni.info/,

oprogramowanie do placówek edukacyjnych dla rodziców

przedszkolewierzbinek.4parents.pl
spmorzyczyn.4parents.pl
spboguszyce.4parents.pl
spzakrzewek.4parents.pl
spsadlno.4parents.pl
spzaryn.4parents.pl

e-przedszkole oraz e-rekrutacja https://wierzbinek.rekrutacje.edu.pl/. W ramach projektu został zakupiony sprzęt informatyczny, m.in. zestawy komputerowe, sprzęt serwerowy. Pracownicy Urzędu oraz placówek edukacyjnych odbyli szkolenia w celu przygotowanie do prawidłowej i sprawnej obsługi interesantów na podstawie wdrożonego systemu e-usług.
Całkowity koszt projektu: 1 514 868,00 PLN
Kwota dofinansowania: 1 260 036,60 PLN

Galeria zdjęć