Znaczki flga Polski i UE

 

"Modernizacja XIX – wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenach pokolejowych"

 

 

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych

Poddziałanie 9.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej


Projekt obejmuje modernizację XIX -wiecznego Zabytkowego Pałacu i budowę ścieżki rowerowej Wierzbinek-Janowice na terenie gminy Wierzbinek, nadzór inwestorski oraz promocję.

Zabytkowy pałac - była siedziba urzędu gminy obecnie jest w złym stanie technicznym i tylko część budynku jest wykorzystywana przez szkołę muzyczną, której budynek jest użyczany. Projekt zakłada modernizację budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno – oświatowe, w budynku będzie miał nową siedzibę GOK oraz nadal będzie funkcjonować szkoła muzyczna, z budynku będą również korzystać różne organizacje: Gminna Orkiestra Dęta, zespoły gminne, klub AA, stowarzyszenia i organizowane będą różnego rodzaju inicjatywy dla mieszkańców.

Ścieżka rowerowa zostanie wybudowana na zdegradowanych terenach po byłej kolejce wąskotorowej i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Bezpośrednim Beneficjentem projektu będą Gmina Wierzbinek oraz Gminny Ośrodek Kultury (partner projektu), ostatecznymi beneficjentami będą mieszkańcy Gminy Wierzbinek, w szczególności z obszaru, określonego w Lokalnym Programie Rewitalizacji, jako obszar JA12-ZOM (9,69% mieszkańców Gminy), pozostali mieszkańcy Gminy oraz przyjezdni. Projekt przyniesie przede wszystkim poprawę spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej, podniesienie jakości życia, zmniejszenie ubóstwa i problemów społecznych, poprawę funkcjonalności przestrzeni publicznej, stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa mieszkańców.

Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju Gminy oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Działania te zostaną uzupełnione i wzmocnione szeregiem przemyślanych projektów miękkich, już realizowanych, bądź przewidzianych do realizacji.
Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu:
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 1,45 ha

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt.

- Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji 0,09%

Całkowity koszt projektu:
4 120 347,60 PLN
Kwota dofinansowania:
2 924 572,95 PLN